τράχηλον
Englishman's Concordance
τράχηλον (trachēlon) — 7 Occurrences

Matthew 18:6 N-AMS
GRK: περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ
NAS: around his neck, and to be drowned
KJV: his neck, and
INT: upon the neck of him and

Mark 9:42 N-AMS
GRK: περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ
NAS: around his neck, he had been cast
KJV: about his neck, and he were cast
INT: about the neck of him and

Luke 15:20 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ
KJV: on his neck, and kissed
INT: upon the neck of him and

Luke 17:2 N-AMS
GRK: περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ
NAS: around his neck and he were thrown
KJV: about his neck, and he cast
INT: around the neck of him and

Acts 15:10 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν τράχηλον τῶν μαθητῶν
NAS: by placing upon the neck of the disciples
KJV: upon the neck of the disciples,
INT: upon the neck of the disciples

Acts 20:37 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν τράχηλον τοῦ Παύλου
KJV: on Paul's neck, and kissed him,
INT: upon the neck of Paul

Romans 16:4 N-AMS
GRK: τὸν ἑαυτῶν τράχηλον ὑπέθηκαν οἷς
NAS: their own necks, to whom
KJV: their own necks: unto whom
INT: the of them neck laid down whom

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page