5144. τριάκοντα (triakonta)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5144. τριάκοντα (triakonta) — 11 Occurrences

Matthew 13:8 Adj
GRK: ὃ δὲ τριάκοντα
NAS: sixty, and some thirty.
KJV: some thirtyfold.
INT: some moreover thirty

Matthew 13:23 Adj
GRK: ὃ δὲ τριάκοντα
NAS: sixty, and some thirty.
KJV: some thirty.
INT: some moreover thirty

Matthew 26:15 Adj
GRK: ἔστησαν αὐτῷ τριάκοντα ἀργύρια
NAS: Him to you? And they weighed out thirty pieces of silver
KJV: with him for thirty pieces of silver.
INT: they appointed to him thirty pieces of silver

Matthew 27:3 Adj
GRK: ἔστρεψεν τὰ τριάκοντα ἀργύρια τοῖς
NAS: and returned the thirty pieces of silver
KJV: and brought again the thirty pieces of silver
INT: returned the thirty pieces of silver to the

Matthew 27:9 Adj
GRK: ἔλαβον τὰ τριάκοντα ἀργύρια τὴν
NAS: AND THEY TOOK THE THIRTY PIECES OF SILVER,
KJV: they took the thirty pieces of silver,
INT: they took the thirty pieces of silver the

Mark 4:8 Adj
GRK: ἔφερεν ἓν τριάκοντα καὶ ἐν
NAS: and produced thirty, sixty,
KJV: brought forth, some thirty, and some
INT: bore to thirtyfold and one

Mark 4:20 Adj
GRK: καρποφοροῦσιν ἐν τριάκοντα καὶ ἐν
NAS: it and bear fruit, thirty, sixty,
KJV: some thirtyfold, some
INT: bring forth fruit one thirtyfold and one

Luke 3:23 Adj
GRK: ὡσεὶ ἐτῶν τριάκοντα ὢν υἱός
NAS: was about thirty years of age,
KJV: to be about thirty years of age, being
INT: about years [old] thirty being son

John 5:5 Adj
GRK: ἄνθρωπος ἐκεῖ τριάκοντα καὶ ὀκτὼ
NAS: ill for thirty-eight years.
KJV: an infirmity thirty and eight
INT: man there thirty eight also eight

John 6:19 Adj
GRK: πέντε ἢ τριάκοντα θεωροῦσιν τὸν
KJV: or thirty furlongs,
INT: five or thirty they see

Galatians 3:17 Adj
GRK: τετρακόσια καὶ τριάκοντα ἔτη γεγονὼς
NAS: four hundred and thirty years
KJV: four hundred and thirty years after,
INT: four hundred and thirty years which took place

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page