5143. τρέχω (trechó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5143. τρέχω (trechó) — 20 Occurrences

Matthew 27:48 V-APA-NMS
GRK: καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ
NAS: one of them ran, and taking
KJV: of them ran, and took
INT: And immediately having run one of

Matthew 28:8 V-AIA-3P
GRK: χαρᾶς μεγάλης ἔδραμον ἀπαγγεῖλαι τοῖς
NAS: joy and ran to report
KJV: great joy; and did run to bring his
INT: joy great they ran to tell [it] the

Mark 5:6 V-AIA-3S
GRK: ἀπὸ μακρόθεν ἔδραμεν καὶ προσεκύνησεν
NAS: from a distance, he ran up and bowed down before
KJV: Jesus afar off, he ran and worshipped
INT: from afar he ran and fell on his knees

Mark 15:36 V-APA-NMS
GRK: δραμὼν δέ τις
NAS: Someone ran and filled a sponge
KJV: And one ran and filled
INT: having run moreover one

Luke 15:20 V-APA-NMS
GRK: ἐσπλαγχνίσθη καὶ δραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ
NAS: him and felt compassion [for him], and ran and embraced
KJV: had compassion, and ran, and fell on
INT: was moved with compassion and having run fell upon

Luke 24:12 V-AIA-3S
GRK: Πέτρος ἀναστὰς ἔδραμεν ἐπὶ τὸ
NAS: got up and ran to the tomb;
KJV: Peter, and ran unto
INT: Peter having risen up ran to the

John 20:2 V-PIA-3S
GRK: τρέχει οὖν καὶ
NAS: So she ran and came to Simon
KJV: Then she runneth, and cometh
INT: She runs therefore and

John 20:4 V-IIA-3P
GRK: ἔτρεχον δὲ οἱ
NAS: The two were running together;
KJV: So they ran both together:
INT: ran moreover the

Romans 9:16 V-PPA-GMS
GRK: οὐδὲ τοῦ τρέχοντος ἀλλὰ τοῦ
NAS: or the man who runs, but on God
KJV: nor of him that runneth, but
INT: nor of him that runs but on whom

1 Corinthians 9:24 V-PPA-NMP
GRK: ἐν σταδίῳ τρέχοντες πάντες μὲν
NAS: that those who run in a race
KJV: not that they which run in a race
INT: in a race course run all indeed

1 Corinthians 9:24 V-PIA-3P
GRK: πάντες μὲν τρέχουσιν εἷς δὲ
NAS: all run, but [only] one
KJV: in a race run all, but
INT: all indeed run one however

1 Corinthians 9:24 V-PMA-2P
GRK: βραβεῖον οὕτως τρέχετε ἵνα καταλάβητε
NAS: the prize? Run in such a way
KJV: the prize? So run, that ye may obtain.
INT: prize Thus run that you might obtain [it]

1 Corinthians 9:26 V-PIA-1S
GRK: τοίνυν οὕτως τρέχω ὡς οὐκ
NAS: Therefore I run in such a way,
KJV: therefore so run, not as
INT: therefore so run as not

Galatians 2:2 V-PSA-1S
GRK: εἰς κενὸν τρέχω ἢ ἔδραμον
NAS: for fear that I might be running, or
KJV: lest by any means I should run, or
INT: in vain I should be running or had run

Galatians 2:2 V-AIA-1S
GRK: τρέχω ἢ ἔδραμον
NAS: or had run, in vain.
KJV: I should run, or had run, in vain.
INT: I should be running or had run

Galatians 5:7 V-IIA-2P
GRK: Ἐτρέχετε καλῶς τίς
NAS: You were running well; who
KJV: Ye did run well; who
INT: You were running well who

Philippians 2:16 V-AIA-1S
GRK: εἰς κενὸν ἔδραμον οὐδὲ εἰς
NAS: because I did not run in vain
KJV: I have not run in vain,
INT: in vain I ran nor in

2 Thessalonians 3:1 V-PSA-3S
GRK: τοῦ κυρίου τρέχῃ καὶ δοξάζηται
NAS: of the Lord will spread rapidly and be glorified,
KJV: of the Lord may have [free] course, and
INT: of the Lord might spread rapidly and might be glorified

Hebrews 12:1 V-PSA-1P
GRK: δι' ὑπομονῆς τρέχωμεν τὸν προκείμενον
NAS: which so easily entangles us, and let us run with endurance
KJV: which doth so easily beset [us], and let us run with
INT: with endurance we should run the lying before

Revelation 9:9 V-PPA-GMP
GRK: ἵππων πολλῶν τρεχόντων εἰς πόλεμον
NAS: of many horses rushing to battle.
KJV: of many horses running to battle.
INT: of horses many running to war

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page