5151. τρίς (tris)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5151. τρίς (tris) — 12 Occurrences

Matthew 26:34 Adv
GRK: ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ με
NAS: crows, you will deny Me three times.
KJV: thou shalt deny me thrice.
INT: rooster crows three times you will deny me

Matthew 26:75 Adv
GRK: ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ με
NAS: you will deny Me three times. And he went
KJV: me thrice. And
INT: rooster crows three times you will deny me

Mark 14:30 Adv
GRK: ἀλέκτορα φωνῆσαι τρίς με ἀπαρνήσῃ
NAS: will deny Me three times.
KJV: thou shalt deny me thrice.
INT: [the] rooster crows three times me you will deny

Mark 14:72 Adv
GRK: δὶς φωνῆσαι τρίς με ἀπαρνήσῃ
NAS: you will deny Me three times. And he began to weep.
KJV: me thrice. And
INT: twice crows three times me you will deny

Luke 22:34 Adv
GRK: ἀλέκτωρ ἕως τρίς με ἀπαρνήσῃ
NAS: you have denied three times that you know
KJV: thou shalt thrice deny
INT: [the] rooster until three times me you will deny

Luke 22:61 Adv
GRK: ἀπαρνήσῃ με τρίς
NAS: today, you will deny Me three times.
KJV: thou shalt deny me thrice.
INT: you will deny me three times

John 13:38 Adv
GRK: ἀρνήσῃ με τρίς
NAS: until you deny Me three times.
KJV: thou hast denied me thrice.
INT: you will deny me three times

Acts 10:16 Adv
GRK: ἐγένετο ἐπὶ τρίς καὶ εὐθὺς
NAS: happened three times, and immediately
INT: took place for three times and immediately

Acts 11:10 Adv
GRK: ἐγένετο ἐπὶ τρίς καὶ ἀνεσπάσθη
NAS: happened three times, and everything
KJV: this was done three times: and all
INT: took place on three times and was drawn up

2 Corinthians 11:25 Adv
GRK: τρὶς ἐραβδίσθην ἅπαξ
NAS: Three times I was beaten with rods,
KJV: Thrice was I beaten with rods, once
INT: three times I was beaten with rods once

2 Corinthians 11:25 Adv
GRK: ἅπαξ ἐλιθάσθην τρὶς ἐναυάγησα νυχθήμερον
NAS: Three times I was beaten with rods,
KJV: was I stoned, thrice I suffered shipwreck,
INT: once I was stoned three times I was shipwrecked a night and a day

2 Corinthians 12:8 Adv
GRK: ὑπὲρ τούτου τρὶς τὸν κύριον
NAS: the Lord three times that it might leave
KJV: the Lord thrice, that
INT: For this three times the Lord

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page