5177. τυγχάνω (tugchanó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5177. τυγχάνω (tugchanó) — 12 Occurrences

Luke 20:35 V-ANA
GRK: αἰῶνος ἐκείνου τυχεῖν καὶ τῆς
NAS: who are considered worthy to attain to that age
KJV: they which shall be accounted worthy to obtain that
INT: age that to obtain and the

Acts 19:11 V-APA-AFP
GRK: οὐ τὰς τυχούσας ὁ θεὸς
NAS: was performing extraordinary miracles
INT: not being ordinary God

Acts 24:2 V-PPA-NMP
GRK: Πολλῆς εἰρήνης τυγχάνοντες διὰ σοῦ
NAS: [to the governor], Since we have through you attained much
KJV: thee we enjoy great
INT: Great peace obtaining through you

Acts 26:22 V-APA-NMS
GRK: ἐπικουρίας οὖν τυχὼν τῆς ἀπὸ
NAS: So, having obtained help from God,
KJV: Having therefore obtained help of
INT: Aid therefore having obtained from

Acts 27:3 V-ANA
GRK: πορευθέντι ἐπιμελείας τυχεῖν
NAS: to his friends and receive care.
KJV: unto his friends to refresh himself.
INT: having gone care to receive

Acts 28:2 V-APA-AFS
GRK: οὐ τὴν τυχοῦσαν φιλανθρωπίαν ἡμῖν
NAS: showed us extraordinary kindness;
KJV: us no little kindness: for
INT: not [just] common kindness to us

1 Corinthians 14:10 V-AOA-3S
GRK: τοσαῦτα εἰ τύχοι γένη φωνῶν
NAS: There are, perhaps, a great many kinds
KJV: There are, it may be, so many kinds
INT: So many if it may be kinds of languages

1 Corinthians 15:37 V-AOA-3S
GRK: κόκκον εἰ τύχοι σίτου ἤ
NAS: grain, perhaps of wheat
INT: grain if it may be of wheat or

1 Corinthians 16:6 V-APA-ANS
GRK: ὑμᾶς δὲ τυχὸν παραμενῶ ἢ
NAS: and perhaps I will stay with you, or
KJV: And it may be that I will abide, yea,
INT: you moreover perhaps I will stay or

2 Timothy 2:10 V-ASA-3P
GRK: αὐτοὶ σωτηρίας τύχωσιν τῆς ἐν
NAS: that they also may obtain the salvation
KJV: may also obtain the salvation which
INT: they [the] salvation might obtain which [is] in

Hebrews 8:6 V-RIA-3S
GRK: δὲ διαφορωτέρας τέτυχεν λειτουργίας ὅσῳ
NAS: But now He has obtained a more excellent
KJV: now hath he obtained a more excellent
INT: moreover a more excellent he has obtained ministry by so much as

Hebrews 11:35 V-ASA-3P
GRK: κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν
NAS: so that they might obtain a better
KJV: that they might obtain a better
INT: a better resurrection they might obtain

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page