5262. ὑπόδειγμα (hupodeigma)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5262. ὑπόδειγμα (hupodeigma) — 6 Occurrences

John 13:15 N-ANS
GRK: ὑπόδειγμα γὰρ ἔδωκα
NAS: For I gave you an example that you also
KJV: I have given you an example, that ye
INT: A pattern indeed I gave

Hebrews 4:11 N-DNS
GRK: αὐτῷ τις ὑποδείγματι πέσῃ τῆς
NAS: [following] the same example of disobedience.
KJV: after the same example of unbelief.
INT: same anyone example might fall

Hebrews 8:5 N-DNS
GRK: οἵτινες ὑποδείγματι καὶ σκιᾷ
NAS: serve a copy and shadow
KJV: Who serve unto the example and shadow
INT: who a copy and shadow

Hebrews 9:23 N-ANP
GRK: τὰ μὲν ὑποδείγματα τῶν ἐν
NAS: it was necessary for the copies of the things in the heavens
KJV: necessary that the patterns of things
INT: the indeed representations of the things in

James 5:10 N-ANS
GRK: ὑπόδειγμα λάβετε ἀδελφοί
NAS: As an example, brethren, of suffering
KJV: of the Lord, for an example of suffering affliction,
INT: [As] an example take brothers

2 Peter 2:6 N-ANS
GRK: καταστροφῇ κατέκρινεν ὑπόδειγμα μελλόντων ἀσεβέσιν
NAS: having made them an example to those who would
KJV: making [them] an ensample unto those that after should
INT: to destruction condemned [them] an example [to those] being about to live ungodly

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page