ὑπὸ
Englishman's Concordance
ὑπὸ (hypo) — 188 Occurrences

Matthew 1:22 Prep
GRK: τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Κυρίου διὰ
KJV: which was spoken of the Lord by
INT: that having been spoken by the Lord through

Matthew 2:15 Prep
GRK: τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Κυρίου διὰ
KJV: which was spoken of the Lord by
INT: that having been spoken by Lord through

Matthew 2:16 Prep
GRK: ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων
KJV: he was mocked of the wise men,
INT: that he had been tricked by the magi

Matthew 3:14 Prep
GRK: χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι
KJV: need to be baptized of thee, and
INT: need have by you to be baptized

Matthew 4:1 Prep
GRK: τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ πνεύματος
KJV: was Jesus led up of the Spirit into
INT: the wilderness by the Spirit

Matthew 4:1 Prep
GRK: πνεύματος πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου
KJV: to be tempted of the devil.
INT: Spirit to be tempted by the devil

Matthew 5:13 Prep
GRK: ἔξω καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων
KJV: and to be trodden under foot of men.
INT: out to be trampled upon by men

Matthew 5:15 Prep
GRK: τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον
NAS: and put it under a basket,
KJV: put it under a bushel, but
INT: put it under a basket

Matthew 6:2 Prep
GRK: ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων
KJV: they may have glory of men.
INT: that they might have glory from the men

Matthew 8:8 Prep
GRK: ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην
NAS: for You to come under my roof,
KJV: thou shouldest come under my
INT: that of me under the roof

Matthew 8:9 Prep
GRK: ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν τασσόμενος
NAS: a man under authority,
KJV: am a man under authority, having
INT: a man am under authority I appoint

Matthew 8:24 Prep
GRK: πλοῖον καλύπτεσθαι ὑπὸ τῶν κυμάτων
KJV: was covered with the waves:
INT: boat was covered by the waves

Matthew 10:22 Prep
GRK: ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ
KJV: ye shall be hated of all [men] for
INT: you will be hated by all on account of

Matthew 11:7 Prep
GRK: θεάσασθαι κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον
KJV: A reed shaken with the wind?
INT: to look at a reed by [the] wind shaken

Matthew 11:27 Prep
GRK: μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός
KJV: are delivered unto me of my Father:
INT: to me were delivered by the Father

Matthew 14:8 Prep
GRK: δὲ προβιβασθεῖσα ὑπὸ τῆς μητρὸς
KJV: she, being before instructed of her
INT: and having been urged on by the mother

Matthew 14:24 Prep
GRK: ἀπεῖχεν βασανιζόμενον ὑπὸ τῶν κυμάτων
KJV: of the sea, tossed with waves: for
INT: being tossed by the waves

Matthew 19:12 Prep
GRK: οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων
KJV: which were made eunuchs of men: and
INT: who were made eunuchs by men

Matthew 20:23 Prep
GRK: οἷς ἡτοίμασται ὑπὸ τοῦ πατρός
KJV: it is prepared of my
INT: for whom it has been prepared by the Father

Matthew 22:31 Prep
GRK: ῥηθὲν ὑμῖν ὑπὸ τοῦ θεοῦ
KJV: was spoken unto you by God, saying,
INT: having been spoken to you by God

Matthew 23:7 Prep
GRK: καὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων
KJV: and to be called of men, Rabbi,
INT: and to be called by men

Matthew 23:37 Prep
GRK: νοσσία αὐτῆς ὑπὸ τὰς πτέρυγας
NAS: her chicks under her wings,
KJV: her chickens under [her] wings, and
INT: chicks of her under the wings

Matthew 24:9 Prep
GRK: ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων τῶν
KJV: ye shall be hated of all nations
INT: you will be hated by all the

Matthew 27:12 Prep
GRK: κατηγορεῖσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων
KJV: was accused of the chief priests
INT: was accused he by the chief priests

Matthew 27:35 Prep
GRK: τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ προφήτου
KJV: was spoken by the prophet,
INT: that which was spoken by the prophet

Mark 1:9 Prep
GRK: τὸν Ἰορδάνην ὑπὸ Ἰωάννου
KJV: and was baptized of John in
INT: the Jordan by John

Mark 1:13 Prep
GRK: ἡμέρας πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ
KJV: days, tempted of Satan; and
INT: days tempted by Satan

Mark 2:3 Prep
GRK: παραλυτικὸν αἰρόμενον ὑπὸ τεσσάρων
KJV: which was borne of four.
INT: a paralytic carried by four

Mark 4:21 Prep
GRK: λύχνος ἵνα ὑπὸ τὸν μόδιον
NAS: to be put under a basket,
KJV: to be put under a bushel, or
INT: lamp so that under the basket

Mark 4:21 Prep
GRK: τεθῇ ἢ ὑπὸ τὴν κλίνην
NAS: is it, or under a bed?
KJV: a bushel, or under a bed? and not
INT: it might be put or under the bed

Mark 4:32 Prep
GRK: ὥστε δύνασθαι ὑπὸ τὴν σκιὰν
NAS: can NEST UNDER ITS SHADE.
KJV: may lodge under the shadow of it.
INT: so that are able under the shadow

Mark 5:26 Prep
GRK: πολλὰ παθοῦσα ὑπὸ πολλῶν ἰατρῶν
NAS: much at the hands of many
KJV: many things of many
INT: much having suffered under many physicians

Mark 8:31 Prep
GRK: καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ὑπὸ τῶν πρεσβυτέρων
INT: and to be rejected by the elders

Mark 13:13 Prep
GRK: ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ
KJV: ye shall be hated of all [men] for
INT: you will be hated by all on account of

Mark 13:14 Prep
GRK: τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Δανιὴλ τοῦ
KJV: spoken of by Daniel
INT: which was spoken of by Daniel the

Luke 2:18 Prep
GRK: τῶν λαληθέντων ὑπὸ τῶν ποιμένων
KJV: were told them by the shepherds.
INT: the things which had been spoken by the shepherds

Luke 2:21 Prep
GRK: τὸ κληθὲν ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου
KJV: which was so named of the angel before
INT: which [he] had been called by the angel

Luke 2:26 Prep
GRK: αὐτῷ κεχρηματισμένον ὑπὸ τοῦ πνεύματος
KJV: revealed unto him by the Holy Ghost,
INT: to him divinely revealed by the Spirit

Luke 4:2 Prep
GRK: τεσσεράκοντα πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ διαβόλου
KJV: days tempted of the devil. And
INT: forty being tempted by the devil

Luke 4:15 Prep
GRK: αὐτῶν δοξαζόμενος ὑπὸ πάντων
KJV: synagogues, being glorified of all.
INT: of them being glorified by all

Luke 7:6 Prep
GRK: εἰμι ἵνα ὑπὸ τὴν στέγην
NAS: for You to come under my roof;
KJV: thou shouldest enter under my
INT: I am that under the roof

Luke 7:8 Prep
GRK: ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν τασσόμενος
NAS: a man placed under authority,
KJV: a man set under authority, having
INT: a man am under authority appointed

Luke 7:24 Prep
GRK: θεάσασθαι κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον
KJV: A reed shaken with the wind?
INT: to look at a reed by [the] wind shaken

Luke 8:14 Prep
GRK: ἀκούσαντες καὶ ὑπὸ μεριμνῶν καὶ
KJV: and are choked with cares and
INT: having heard and under cares and

Luke 8:29 Prep
GRK: δεσμὰ ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ δαιμονίου
INT: chains he was driven by the demon

Luke 9:7 Prep
GRK: τὸ λέγεσθαι ὑπὸ τινῶν ὅτι
KJV: of all that was done by him: and
INT: it was said by some

Luke 9:8 Prep
GRK: ὑπὸ τινῶν δὲ
KJV: And of some, that
INT: by some also

Luke 10:22 Prep
GRK: μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός
KJV: are delivered to me of my Father:
INT: to me were delivered by the Father

Luke 11:33 Prep
GRK: τίθησιν οὐδὲ ὑπὸ τὸν μόδιον
NAS: nor under a basket,
KJV: neither under a bushel,
INT: sets it nor under the basket

Luke 13:34 Prep
GRK: ἑαυτῆς νοσσιὰν ὑπὸ τὰς πτέρυγας
NAS: [gathers] her brood under her wings,
KJV: brood under [her] wings,
INT: her brood under [her] the wings

Luke 14:8 Prep
GRK: Ὅταν κληθῇς ὑπό τινος εἰς
KJV: When thou art bidden of any [man] to
INT: When you are invited by anyone to

Luke 16:22 Prep
GRK: ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀγγέλων
KJV: and was carried by the angels into
INT: was carried away he by the angels

Luke 17:20 Prep
GRK: Ἐπερωτηθεὶς δὲ ὑπὸ τῶν Φαρισαίων
KJV: when he was demanded of the Pharisees,
INT: having been asked moreover by the Pharisees

Luke 17:24 Prep
GRK: ἐκ τῆς ὑπὸ τὸν οὐρανὸν
KJV: out of the one [part] under heaven,
INT: from the [one end] of the sky

Luke 21:16 Prep
GRK: δὲ καὶ ὑπὸ γονέων καὶ
KJV: both by parents,
INT: moreover even by parents and

Luke 21:17 Prep
GRK: ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ
KJV: ye shall be hated of all [men] for
INT: you will be hated by all because of

Luke 21:20 Prep
GRK: ἴδητε κυκλουμένην ὑπὸ στρατοπέδων Ἰερουσαλήμ
KJV: Jerusalem compassed with armies, then
INT: you see being encircled with armies Jerusalem

Luke 21:24 Prep
GRK: ἔσται πατουμένη ὑπὸ ἐθνῶν ἄχρι
KJV: trodden down of the Gentiles,
INT: will be trodden down by [the] Gentiles until

John 1:48 Prep
GRK: φωνῆσαι ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν
NAS: called you, when you were under the fig tree,
KJV: when thou wast under the fig tree,
INT: called [you] being under the fig tree

John 14:21 Prep
GRK: με ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ πατρός
KJV: me shall be loved of my Father,
INT: me will be loved by the Father

Acts 2:5 Prep
GRK: ἔθνους τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανόν
NAS: from every nation under heaven.
KJV: every nation under heaven.
INT: nation of those under heaven

Acts 4:12 Prep
GRK: ἐστιν ἕτερον ὑπὸ τὸν οὐρανὸν
NAS: name under heaven
KJV: other name under heaven given
INT: is there another under heaven

Acts 5:16 Prep
GRK: καὶ ὀχλουμένους ὑπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων
KJV: them which were vexed with unclean
INT: also those troubled by spirits unclean

Acts 5:21 Prep
GRK: δὲ εἰσῆλθον ὑπὸ τὸν ὄρθρον
NAS: into the temple about daybreak
KJV: the temple early in the morning, and
INT: moreover they entered at the dawn

Acts 8:6 Prep
GRK: τοῖς λεγομένοις ὑπὸ τοῦ Φιλίππου
INT: to the things spoken by Philip

Acts 10:17 Prep
GRK: οἱ ἀπεσταλμένοι ὑπὸ τοῦ Κορνηλίου
INT: who were sent from Cornelius

Acts 10:22 Prep
GRK: μαρτυρούμενός τε ὑπὸ ὅλου τοῦ
KJV: of good report among all
INT: borne witness to moreover by all the

Acts 10:22 Prep
GRK: Ἰουδαίων ἐχρηματίσθη ὑπὸ ἀγγέλου ἁγίου
KJV: was warned from God by an holy
INT: Jews was divinely instructed by angel a holy

Acts 10:33 Prep
GRK: προστεταγμένα σοι ὑπὸ τοῦ κυρίου
KJV: that are commanded thee of God.
INT: having been commanded you by the Lord

Acts 10:38 Prep
GRK: τοὺς καταδυναστευομένους ὑπὸ τοῦ διαβόλου
KJV: that were oppressed of the devil;
INT: that were being oppressed by the devil

Acts 10:41 Prep
GRK: τοῖς προκεχειροτονημένοις ὑπὸ τοῦ θεοῦ
KJV: chosen before of God,
INT: who had been chosen before by God

Acts 10:42 Prep
GRK: ὁ ὡρισμένος ὑπὸ τοῦ θεοῦ
KJV: was ordained of God
INT: who has been appointed by God

Acts 12:5 Prep
GRK: ἐκτενῶς γινομένη ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας
KJV: without ceasing of the church
INT: fervent made by the church

Acts 13:4 Prep
GRK: οὖν ἐκπεμφθέντες ὑπὸ τοῦ ἁγίου
KJV: being sent forth by the Holy
INT: therefore having been sent forth by the Holy

Acts 13:45 Prep
GRK: ἀντέλεγον τοῖς ὑπὸ Παύλου λαλουμένοις
KJV: those things which were spoken by Paul,
INT: contradicted the things by Paul spoken

Acts 15:3 Prep
GRK: οὖν προπεμφθέντες ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας
KJV: being brought on their way by the church,
INT: therefore having been sent forward by the church

Acts 15:40 Prep
GRK: τοῦ κυρίου ὑπὸ τῶν ἀδελφῶν
KJV: being recommended by the brethren
INT: of the Lord by the brothers

Acts 16:2 Prep
GRK: ὃς ἐμαρτυρεῖτο ὑπὸ τῶν ἐν
KJV: was well reported of by the brethren
INT: who was well spoken of by those in

Acts 16:4 Prep
GRK: τὰ κεκριμένα ὑπὸ τῶν ἀποστόλων
KJV: that were ordained of the apostles
INT: decided on by the apostles

Acts 16:6 Prep
GRK: χώραν κωλυθέντες ὑπὸ τοῦ ἁγίου
KJV: and were forbidden of the Holy
INT: region having been forbidden by the Holy

Acts 16:14 Prep
GRK: τοῖς λαλουμένοις ὑπὸ τοῦ Παύλου
KJV: unto the things which were spoken of Paul.
INT: to the things spoken by Paul

Acts 17:13 Prep
GRK: Βεροίᾳ κατηγγέλη ὑπὸ τοῦ Παύλου
KJV: of God was preached of Paul at
INT: Berea was proclaimed by Paul

Acts 17:19 Prep
GRK: αὕτη ἡ ὑπὸ σοῦ λαλουμένη
KJV: new doctrine, whereof thou speakest,
INT: this which by you is spoken

Acts 17:25 Prep
GRK: οὐδὲ ὑπὸ χειρῶν ἀνθρωπίνων
KJV: is worshipped with men's
INT: nor by hands of men

Acts 20:3 Prep
GRK: ἐπιβουλῆς αὐτῷ ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων
KJV: months. And when the Jews laid
INT: a plot against him by the Jews

Acts 21:35 Prep
GRK: βαστάζεσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν
KJV: that he was borne of the soldiers
INT: was carried he by the soldiers

Acts 22:11 Prep
GRK: ἐκείνου χειραγωγούμενος ὑπὸ τῶν συνόντων
KJV: being led by the hand of them that were
INT: of that being led by the hand by those being with

Acts 22:12 Prep
GRK: νόμον μαρτυρούμενος ὑπὸ πάντων τῶν
KJV: having a good report of all
INT: law borne witness to by all the

Acts 22:30 Prep
GRK: τί κατηγορεῖται ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων
INT: why he is accused by the Jews

Acts 23:27 Prep
GRK: τοῦτον συλλημφθέντα ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων
KJV: man was taken of the Jews, and
INT: This having been seized by the Jews

Acts 24:26 Prep
GRK: δοθήσεται αὐτῷ ὑπὸ τοῦ Παύλου
KJV: him of Paul,
INT: will be given him by Paul

Acts 25:14 Prep
GRK: ἐστιν καταλελειμμένος ὑπὸ Φήλικος δέσμιος
KJV: left in bonds by Felix:
INT: there is left by Felix a prisoner

Acts 26:2 Prep
GRK: ὧν ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ Ἰουδαίων βασιλεῦ
KJV: whereof I am accused of the Jews:
INT: of which I am accused by [the] Jews king

Acts 26:6 Prep
GRK: ἐπαγγελίας γενομένης ὑπὸ τοῦ θεοῦ
KJV: of the promise made of God unto
INT: promise having been made by God

Acts 26:7 Prep
GRK: ἐλπίδος ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ Ἰουδαίων βασιλεῦ
KJV: Agrippa, I am accused of the Jews.
INT: hope I am accused by the Jews O king

Acts 27:11 Prep
GRK: ἢ τοῖς ὑπὸ Παύλου λεγομένοις
KJV: those things which were spoken by Paul.
INT: than by the things by Paul spoken

Acts 27:41 Prep
GRK: πρύμνα ἐλύετο ὑπὸ τῆς βίας
KJV: was broken with the violence
INT: [the] stern was broken by the violence

Romans 3:13 Prep
GRK: ἰὸς ἀσπίδων ὑπὸ τὰ χείλη
NAS: OF ASPS IS UNDER THEIR LIPS;
KJV: of asps [is] under their
INT: poision of vipers [is] under the lips

Romans 3:21 Prep
GRK: πεφανέρωται μαρτυρουμένη ὑπὸ τοῦ νόμου
KJV: being witnessed by the law
INT: has been revealed being borne witness to by the law

Romans 6:14 Prep
GRK: γάρ ἐστε ὑπὸ νόμον ἀλλὰ
NAS: shall not be master over you, for you are not under law
KJV: ye are not under the law, but
INT: indeed are you under law but

Romans 6:14 Prep
GRK: νόμον ἀλλὰ ὑπὸ χάριν
NAS: law but under grace.
KJV: the law, but under grace.
INT: law but under grace

Romans 6:15 Prep
GRK: οὐκ ἐσμὲν ὑπὸ νόμον ἀλλὰ
NAS: because we are not under law
KJV: we are not under the law, but
INT: not we are under law but

Romans 6:15 Prep
GRK: νόμον ἀλλὰ ὑπὸ χάριν μὴ
NAS: law but under grace?
KJV: the law, but under grace? God forbid.
INT: law but under grace never

Romans 7:14 Prep
GRK: εἰμι πεπραμένος ὑπὸ τὴν ἁμαρτίαν
KJV: carnal, sold under sin.
INT: am having been sold under sin

Romans 12:21 Prep
GRK: μὴ νικῶ ὑπὸ τοῦ κακοῦ
KJV: not overcome of evil, but
INT: not be overcome by evil

Romans 13:1 Prep
GRK: εἰ μὴ ὑπὸ θεοῦ αἱ
KJV: are ordained of God.
INT: if not by God those

Romans 13:1 Prep
GRK: δὲ οὖσαι ὑπὸ θεοῦ τεταγμέναι
INT: moreover exist of God that have been instituted

Romans 15:15 Prep
GRK: δοθεῖσάν μοι ὑπὸ τοῦ θεοῦ
INT: having been given to me by God

Romans 16:20 Prep
GRK: τὸν Σατανᾶν ὑπὸ τοὺς πόδας
NAS: crush Satan under your feet. The grace
KJV: shall bruise Satan under your feet
INT: Satan under the feet

1 Corinthians 1:11 Prep
GRK: ἀδελφοί μου ὑπὸ τῶν Χλόης
KJV: brethren, by them [which are of the house]
INT: brothers of me by those of [the house of] Chloe

1 Corinthians 2:12 Prep
GRK: εἰδῶμεν τὰ ὑπὸ τοῦ θεοῦ
KJV: to us of God.
INT: we might know the things by God

1 Corinthians 4:3 Prep
GRK: ἀνακριθῶ ἢ ὑπὸ ἀνθρωπίνης ἡμέρας
KJV: you, or of man's judgment:
INT: I be examined or by man's court

1 Corinthians 6:12 Prep
GRK: ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος
KJV: not be brought under the power of any.
INT: I will be mastered by any

1 Corinthians 7:25 Prep
GRK: ὡς ἠλεημένος ὑπὸ κυρίου πιστὸς
KJV: one that hath obtained mercy of the Lord
INT: as having received mercy from [the] Lord faithful

1 Corinthians 9:20 Prep
GRK: κερδήσω τοῖς ὑπὸ νόμον ὡς
NAS: who are under the Law,
KJV: the Jews; to them that are under the law,
INT: I might gain to those under law as

1 Corinthians 9:20 Prep
GRK: νόμον ὡς ὑπὸ νόμον μὴ
NAS: the Law, as under the Law
KJV: the law, as under the law, that
INT: law as under law not

1 Corinthians 9:20 Prep
GRK: ὢν αὐτὸς ὑπὸ νόμον ἵνα
NAS: myself under the Law,
KJV: I might gain them that are under the law;
INT: being myself under law that

1 Corinthians 9:20 Prep
GRK: ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον κερδήσω
NAS: those who are under the Law;
INT: that those under law I might gain

1 Corinthians 10:1 Prep
GRK: ἡμῶν πάντες ὑπὸ τὴν νεφέλην
NAS: were all under the cloud
KJV: fathers were under the cloud, and
INT: of us all under the cloud

1 Corinthians 10:9 Prep
GRK: ἐπείρασαν καὶ ὑπὸ τῶν ὄφεων
KJV: and were destroyed of serpents.
INT: tested and by the serpents

1 Corinthians 10:10 Prep
GRK: καὶ ἀπώλοντο ὑπὸ τοῦ ὀλοθρευτοῦ
KJV: and were destroyed of the destroyer.
INT: and perished by the Destroyer

1 Corinthians 10:29 Prep
GRK: μου κρίνεται ὑπὸ ἄλλης συνειδήσεως
KJV: judged of another
INT: of me is judged by another's conscience

1 Corinthians 11:32 Prep
GRK: κρινόμενοι δὲ ὑπὸ τοῦ κυρίου
KJV: we are chastened of the Lord,
INT: Being judged however by the Lord

1 Corinthians 14:24 Prep
GRK: ἰδιώτης ἐλέγχεται ὑπὸ πάντων ἀνακρίνεται
KJV: he is convinced of all,
INT: uninstructed he is convicted by all he is examined

1 Corinthians 14:24 Prep
GRK: πάντων ἀνακρίνεται ὑπὸ πάντων
KJV: all, he is judged of all:
INT: all he is examined by all

1 Corinthians 15:25 Prep
GRK: τοὺς ἐχθροὺς ὑπὸ τοὺς πόδας
NAS: all His enemies under His feet.
KJV: all enemies under his feet.
INT: enemies under the feet

1 Corinthians 15:27 Prep
GRK: γὰρ ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας
NAS: IN SUBJECTION UNDER HIS FEET.
KJV: he hath put all things under his feet.
INT: indeed he put in subjection under the feet

2 Corinthians 1:4 Prep
GRK: παρακαλούμεθα αὐτοὶ ὑπὸ τοῦ θεοῦ
KJV: ourselves are comforted of God.
INT: we are comforted ourselves by God

2 Corinthians 2:6 Prep
GRK: αὕτη ἡ ὑπὸ τῶν πλειόνων
KJV: which [was inflicted] of many.
INT: this which [is] by the majority

2 Corinthians 2:11 Prep
GRK: μὴ πλεονεκτηθῶμεν ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ
KJV: Lest Satan should get an advantage of us:
INT: not we be outwitted by Satan

2 Corinthians 3:2 Prep
GRK: καὶ ἀναγινωσκομένη ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων
KJV: and read of all men:
INT: and being read by all men

2 Corinthians 5:4 Prep
GRK: τὸ θνητὸν ὑπὸ τῆς ζωῆς
KJV: might be swallowed up of life.
INT: the mortal by life

2 Corinthians 8:19 Prep
GRK: καὶ χειροτονηθεὶς ὑπὸ τῶν ἐκκλησιῶν
KJV: also chosen of the churches to travel
INT: also having been chosen by the churches

2 Corinthians 11:24 Prep
GRK: ὑπὸ Ἰουδαίων πεντάκις
KJV: Of the Jews five times
INT: From [the] Jews five times

Galatians 3:10 Prep
GRK: νόμου εἰσὶν ὑπὸ κατάραν εἰσίν
NAS: of the Law are under a curse;
KJV: of the law are under the curse: for
INT: of law are under a curse are

Galatians 3:17 Prep
GRK: διαθήκην προκεκυρωμένην ὑπὸ τοῦ θεοῦ
KJV: that was confirmed before of God
INT: [the] covenant confirmed beforehand by God

Galatians 3:22 Prep
GRK: τὰ πάντα ὑπὸ ἁμαρτίαν ἵνα
NAS: has shut up everyone under sin, so
KJV: hath concluded all under sin, that
INT: the things all under sin that

Galatians 3:23 Prep
GRK: τὴν πίστιν ὑπὸ νόμον ἐφρουρούμεθα
NAS: we were kept in custody under the law,
KJV: we were kept under the law,
INT: faith under law we were guarded

Galatians 3:25 Prep
GRK: πίστεως οὐκέτι ὑπὸ παιδαγωγόν ἐσμεν
NAS: we are no longer under a tutor.
KJV: we are no longer under a schoolmaster.
INT: faith no longer under a tutor we are

Galatians 4:2 Prep
GRK: ἀλλὰ ὑπὸ ἐπιτρόπους ἐστὶν
NAS: but he is under guardians and managers
KJV: But is under tutors and
INT: but under guardians he is

Galatians 4:3 Prep
GRK: ἦμεν νήπιοι ὑπὸ τὰ στοιχεῖα
NAS: were held in bondage under the elemental things
KJV: in bondage under the elements
INT: we were children under the basic principles

Galatians 4:4 Prep
GRK: γυναικός γενόμενον ὑπὸ νόμον
NAS: of a woman, born under the Law,
KJV: a woman, made under the law,
INT: woman having been born under law

Galatians 4:5 Prep
GRK: ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ
NAS: those who were under the Law,
KJV: redeem them that were under the law,
INT: that those under law he might ransom

Galatians 4:9 Prep
GRK: δὲ γνωσθέντες ὑπὸ θεοῦ πῶς
KJV: rather are known of God, how
INT: moreover having been known by God how

Galatians 4:21 Prep
GRK: μοι οἱ ὑπὸ νόμον θέλοντες
NAS: me, you who want to be under law,
KJV: to be under the law,
INT: me you who under law wish

Galatians 5:18 Prep
GRK: οὐκ ἐστὲ ὑπὸ νόμον
NAS: by the Spirit, you are not under the Law.
KJV: ye are not under the law.
INT: not you are under law

Ephesians 1:22 Prep
GRK: πάντα ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας
NAS: in subjection under His feet,
KJV: hath put all [things] under his feet,
INT: all things he put under the feet

Ephesians 2:11 Prep
GRK: λεγόμενοι ἀκροβυστία ὑπὸ τῆς λεγομένης
KJV: Uncircumcision by that which
INT: are called uncircumcision by that called

Ephesians 5:13 Prep
GRK: πάντα ἐλεγχόμενα ὑπὸ τοῦ φωτὸς
KJV: are made manifest by the light:
INT: everything being exposed by the light

Philippians 1:28 Prep
GRK: ἐν μηδενὶ ὑπὸ τῶν ἀντικειμένων
KJV: terrified by your adversaries:
INT: in nothing by those who oppose

Philippians 3:12 Prep
GRK: καὶ κατελήμφθην ὑπὸ Χριστοῦ Ἰησοῦ
KJV: also I am apprehended of Christ Jesus.
INT: also I was laid hold of by Christ Jesus

Colossians 1:23 Prep
GRK: κτίσει τῇ ὑπὸ τὸν οὐρανόν
NAS: creation under heaven,
KJV: creature which is under heaven;
INT: creation under heaven

Colossians 2:18 Prep
GRK: εἰκῇ φυσιούμενος ὑπὸ τοῦ νοὸς
KJV: vainly puffed up by his fleshly
INT: vainly puffed up by the mind

1 Thessalonians 1:4 Prep
GRK: ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι ὑπὸ τοῦ θεοῦ
KJV: your election of God.
INT: brothers beloved by God

1 Thessalonians 2:4 Prep
GRK: καθὼς δεδοκιμάσμεθα ὑπὸ τοῦ θεοῦ
KJV: we were allowed of God
INT: even as we have been approved by God

1 Thessalonians 2:14 Prep
GRK: καὶ ὑμεῖς ὑπὸ τῶν ἰδίων
NAS: sufferings at the hands of your own
KJV: like things of your own
INT: also you from the own

1 Thessalonians 2:14 Prep
GRK: καὶ αὐτοὶ ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων
KJV: as they [have] of the Jews:
INT: also they from the Jews

2 Thessalonians 2:13 Prep
GRK: ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι ὑπὸ Κυρίου ὅτι
KJV: brethren beloved of the Lord, because
INT: brothers beloved by [the] Lord that

1 Timothy 6:1 Prep
GRK: Ὅσοι εἰσὶν ὑπὸ ζυγὸν δοῦλοι
NAS: All who are under the yoke as slaves
KJV: as are under the yoke count
INT: As many as are under a yoke slaves

Hebrews 2:3 Prep
GRK: τοῦ κυρίου ὑπὸ τῶν ἀκουσάντων
KJV: unto us by them that heard [him];
INT: the Lord by the [ones] having heard

Hebrews 3:4 Prep
GRK: οἶκος κατασκευάζεται ὑπό τινος ὁ
KJV: house is builded by some [man]; but
INT: house is built by someone the [one]

Hebrews 5:4 Prep
GRK: ἀλλὰ καλούμενος ὑπὸ τοῦ θεοῦ
KJV: but he that is called of God, as
INT: but being called by God

Hebrews 5:10 Prep
GRK: προσαγορευθεὶς ὑπὸ τοῦ θεοῦ
KJV: Called of God an high priest
INT: having been designated by God

Hebrews 7:7 Prep
GRK: τὸ ἔλαττον ὑπὸ τοῦ κρείττονος
KJV: the less is blessed of the better.
INT: the inferior by the superior

Hebrews 9:19 Prep
GRK: τὸν νόμον ὑπὸ Μωυσέως παντὶ
KJV: For when Moses had spoken
INT: the law by Moses to all

Hebrews 11:23 Prep
GRK: ἐκρύβη τρίμηνον ὑπὸ τῶν πατέρων
KJV: was hid three months of his parents,
INT: was hid three months by the parents

Hebrews 12:3 Prep
GRK: τοιαύτην ὑπομεμενηκότα ὑπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν
KJV: such contradiction of sinners against
INT: so great has endured from sinners

James 1:14 Prep
GRK: δὲ πειράζεται ὑπὸ τῆς ἰδίας
KJV: when he is drawn away of his own
INT: however is tempted by the own

James 2:3 Prep
GRK: κάθου ἐκεῖ ὑπὸ τὸ ὑποπόδιόν
KJV: sit here under my footstool:
INT: sit you there under the footstool

James 2:9 Prep
GRK: ἐργάζεσθε ἐλεγχόμενοι ὑπὸ τοῦ νόμου
KJV: sin, and are convinced of the law as
INT: you commit being convicted by the law

James 3:4 Prep
GRK: ὄντα καὶ ὑπὸ ἀνέμων σκληρῶν
KJV: and [are] driven of fierce winds,
INT: being and by winds strong

James 3:4 Prep
GRK: ἐλαυνόμενα μετάγεται ὑπὸ ἐλαχίστου πηδαλίου
KJV: yet are they turned about with a very small
INT: being driven are turned about by a very small rudder

James 3:6 Prep
GRK: καὶ φλογιζομένη ὑπὸ τῆς γεέννης
KJV: and it is set on fire of hell.
INT: and being set on fire by hell

James 5:12 Prep
GRK: ἵνα μὴ ὑπὸ κρίσιν πέσητε
NAS: that you may not fall under judgment.
INT: that not under judgment you might fall

1 Peter 2:4 Prep
GRK: λίθον ζῶντα ὑπὸ ἀνθρώπων μὲν
KJV: disallowed indeed of men, but
INT: a stone living by men indeed

1 Peter 5:6 Prep
GRK: Ταπεινώθητε οὖν ὑπὸ τὴν κραταιὰν
NAS: humble yourselves under the mighty
KJV: therefore under the mighty
INT: Be humbled therefore under the mighty

2 Peter 1:17 Prep
GRK: αὐτῷ τοιᾶσδε ὑπὸ τῆς μεγαλοπρεποῦς
KJV: to him from the excellent
INT: to him such by the Majestic

2 Peter 1:21 Prep
GRK: ποτέ ἀλλὰ ὑπὸ πνεύματος ἁγίου
KJV: [as they were] moved by the Holy
INT: at any time but by [the] Spirit Holy

2 Peter 2:7 Prep
GRK: Λὼτ καταπονούμενον ὑπὸ τῆς τῶν
KJV: vexed with the filthy
INT: Lot oppressed by the of the

2 Peter 2:17 Prep
GRK: καὶ ὁμίχλαι ὑπὸ λαίλαπος ἐλαυνόμεναι
KJV: that are carried with a tempest;
INT: and clouds by storm being driven

2 Peter 3:2 Prep
GRK: προειρημένων ῥημάτων ὑπὸ τῶν ἁγίων
KJV: which were spoken before by the holy
INT: spoken before words by the holy

3 John 1:12 Prep
GRK: Δημητρίῳ μεμαρτύρηται ὑπὸ πάντων καὶ
KJV: hath good report of all
INT: To Demetrius witness is carried by all and

3 John 1:12 Prep
GRK: πάντων καὶ ὑπὸ αὐτῆς τῆς
KJV: all [men], and of the truth itself:
INT: all and by itself the

Jude 1:6 Prep
GRK: δεσμοῖς ἀϊδίοις ὑπὸ ζόφον τετήρηκεν
NAS: bonds under darkness
KJV: chains under darkness
INT: in chains eternal under darkness he keeps

Jude 1:12 Prep
GRK: νεφέλαι ἄνυδροι ὑπὸ ἀνέμων παραφερόμεναι
KJV: carried about of winds;
INT: clouds without water by winds being carried about

Jude 1:17 Prep
GRK: τῶν προειρημένων ὑπὸ τῶν ἀποστόλων
KJV: were spoken before of the apostles
INT: which have been spoken before by the apostles

Revelation 6:8 Prep
GRK: θανάτῳ καὶ ὑπὸ τῶν θηρίων
KJV: and with the beasts
INT: death and by the beasts

Revelation 6:13 Prep
GRK: ὀλύνθους αὐτῆς ὑπὸ ἀνέμου μεγάλου
KJV: when she is shaken of a mighty
INT: unripe figs of it by a wind great

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page