530. ἅπαξ (hapax)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 530. ἅπαξ (hapax) — 14 Occurrences

2 Corinthians 11:25 Adv
GRK: τρὶς ἐραβδίσθην ἅπαξ ἐλιθάσθην τρὶς
NAS: I was beaten with rods, once I was stoned,
KJV: was I beaten with rods, once was I stoned,
INT: three times I was beaten with rods once I was stoned three times

Philippians 4:16 Adv
GRK: Θεσσαλονίκῃ καὶ ἅπαξ καὶ δὶς
NAS: [a gift] more than once for my needs.
INT: Thessalonica both once and twice

1 Thessalonians 2:18 Adv
GRK: Παῦλος καὶ ἅπαξ καὶ δίς
NAS: than once-- and [yet] Satan
INT: Paul both once and twice

Hebrews 6:4 Adv
GRK: γὰρ τοὺς ἅπαξ φωτισθέντας γευσαμένους
NAS: For in the case of those who have once been enlightened
KJV: [it is] impossible for those who were once enlightened,
INT: indeed those once having been enlightened having tasted

Hebrews 9:7 Adv
GRK: τὴν δευτέραν ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ
NAS: the high priest [enters] once a year,
KJV: alone once every year,
INT: the second once the year

Hebrews 9:26 Adv
GRK: νυνὶ δὲ ἅπαξ ἐπὶ συντελείᾳ
NAS: but now once at the consummation
KJV: but now once in the end
INT: now however once in [the] consummation

Hebrews 9:27 Adv
GRK: τοῖς ἀνθρώποις ἅπαξ ἀποθανεῖν μετὰ
NAS: for men to die once and after this
KJV: unto men once to die,
INT: to men once to die after

Hebrews 9:28 Adv
GRK: ὁ χριστός ἅπαξ προσενεχθεὶς εἰς
NAS: having been offered once to bear
KJV: So Christ was once offered to
INT: Christ once having been offered for

Hebrews 10:2 Adv
GRK: τοὺς λατρεύοντας ἅπαξ κεκαθαρισμένους
NAS: the worshipers, having once been cleansed,
KJV: that the worshippers once purged
INT: those who serve once cleansed

Hebrews 12:26 Adv
GRK: λέγων Ἔτι ἅπαξ ἐγὼ σείσω
NAS: YET ONCE MORE I WILL SHAKE
KJV: saying, Yet once more I shake
INT: saying Yet once I shake

Hebrews 12:27 Adv
GRK: δέ Ἔτι ἅπαξ δηλοῖ τὴν
NAS: [expression], Yet once more, denotes
KJV: this [word], Yet once more, signifieth
INT: moreover Yet once signifies the

1 Peter 3:18 Adv
GRK: καὶ Χριστὸς ἅπαξ περὶ ἁμαρτιῶν
NAS: for sins once for all, [the] just
KJV: Christ also hath once suffered for
INT: indeed Christ once for sins

Jude 1:3 Adv
GRK: ἐπαγωνίζεσθαι τῇ ἅπαξ παραδοθείσῃ τοῖς
NAS: for the faith which was once for all handed down
KJV: for the faith which was once delivered
INT: to contend earnestly for the once for all having been delivered to the

Jude 1:5 Adv
GRK: ὁ Κύριος ἅπαξ λαὸν ἐκ
KJV: though ye once knew
INT: the Lord once for all a people out of

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page