5312. ὑψόω (hupsoó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5312. ὑψόω (hupsoó) — 20 Occurrences

Matthew 11:23 V-FIP-2S
GRK: ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ ἕως ᾅδου
NAS: And you, Capernaum, will not be exalted to heaven,
KJV: which art exalted unto
INT: to heaven have been lifted up to Hades

Matthew 23:12 V-FIA-3S
GRK: Ὅστις δὲ ὑψώσει ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται
NAS: Whoever exalts himself
KJV: whosoever shall exalt himself
INT: he who moreover will exalt himself will be humbled

Matthew 23:12 V-FIP-3S
GRK: ταπεινώσει ἑαυτὸν ὑψωθήσεται
NAS: humbles himself shall be exalted.
KJV: himself shall be exalted.
INT: will humble himself will be exalted

Luke 1:52 V-AIA-3S
GRK: θρόνων καὶ ὕψωσεν ταπεινούς
NAS: from [their] thrones, And has exalted those who were humble.
KJV: and exalted them of low degree.
INT: thrones and exalted [the] humble

Luke 10:15 V-FIP-2S
GRK: ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ ἕως τοῦ
NAS: And you, Capernaum, will not be exalted to heaven,
KJV: which art exalted to
INT: to heaven have been lifted up to

Luke 14:11 V-PPA-NMS
GRK: πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται
NAS: For everyone who exalts himself
KJV: whosoever exalteth himself
INT: everyone that exalts himself will be humbled

Luke 14:11 V-FIP-3S
GRK: ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται
NAS: himself will be exalted.
KJV: himself shall be exalted.
INT: humbles himself will be exalted

Luke 18:14 V-PPA-NMS
GRK: πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται
NAS: for everyone who exalts himself
KJV: every one that exalteth himself
INT: everyone who exalts himself will be humbled

Luke 18:14 V-FIP-3S
GRK: ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται
NAS: himself will be exalted.
KJV: himself shall be exalted.
INT: humbles himself will be exalted

John 3:14 V-AIA-3S
GRK: καθὼς Μωυσῆς ὕψωσεν τὸν ὄφιν
NAS: As Moses lifted up the serpent
KJV: as Moses lifted up the serpent in
INT: even as Moses lifted up the serpent

John 3:14 V-ANP
GRK: ἐρήμῳ οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν
NAS: the Son of Man be lifted up;
KJV: the Son of man be lifted up:
INT: wilderness thus to be lifted up it behoves the

John 8:28 V-ASA-2P
GRK: Ἰησοῦς Ὅταν ὑψώσητε τὸν υἱὸν
NAS: When you lift up the Son
KJV: When ye have lifted up the Son
INT: Jesus When you shall have lifted up the Son

John 12:32 V-ASP-1S
GRK: κἀγὼ ἐὰν ὑψωθῶ ἐκ τῆς
NAS: And I, if I am lifted up from the earth,
KJV: if I be lifted up from
INT: and I if I be lifted up from the

John 12:34 V-ANP
GRK: ὅτι δεῖ ὑψωθῆναι τὸν υἱὸν
NAS: of Man must be lifted up'? Who is this
KJV: of man must be lifted up? who is
INT: that must be lifted up the Son

Acts 2:33 V-APP-NMS
GRK: τοῦ θεοῦ ὑψωθεὶς τήν τε
NAS: Therefore having been exalted to the right hand
KJV: of God exalted, and
INT: of God having been exalted and

Acts 5:31 V-AIA-3S
GRK: καὶ σωτῆρα ὕψωσεν τῇ δεξιᾷ
NAS: He is the one whom God exalted to His right hand
KJV: hath God exalted with his
INT: and Savior exalted by the right hand

Acts 13:17 V-AIA-3S
GRK: τὸν λαὸν ὕψωσεν ἐν τῇ
NAS: our fathers and made the people
KJV: fathers, and exalted the people when
INT: the people exalted in the

2 Corinthians 11:7 V-ASP-2P
GRK: ἵνα ὑμεῖς ὑψωθῆτε ὅτι δωρεὰν
NAS: so that you might be exalted, because
KJV: ye might be exalted, because
INT: that you might be exalted because freely

James 4:10 V-FIA-3S
GRK: Κυρίου καὶ ὑψώσει ὑμᾶς
NAS: of the Lord, and He will exalt you.
KJV: he shall lift you up.
INT: Lord and he will exalt you

1 Peter 5:6 V-ASA-3S
GRK: ἵνα ὑμᾶς ὑψώσῃ ἐν καιρῷ
NAS: of God, that He may exalt you at the proper time,
KJV: of God, that he may exalt you in
INT: that you he might exalt in [due] time

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page