5384. φίλος (philos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5384. φίλος (philos) — 29 Occurrences

Matthew 11:19 Adj-NMS
GRK: οἰνοπότης τελωνῶν φίλος καὶ ἁμαρτωλῶν
NAS: and a drunkard, a friend of tax collectors
KJV: a winebibber, a friend of publicans
INT: a drunkard of tax collectors a friend and of sinners

Luke 7:6 Adj-AMP
GRK: οἰκίας ἔπεμψεν φίλους ὁ ἑκατοντάρχης
NAS: sent friends, saying
KJV: the centurion sent friends to him,
INT: house sent friends the centurion

Luke 7:34 Adj-NMS
GRK: καὶ οἰνοπότης φίλος τελωνῶν καὶ
NAS: and a drunkard, a friend of tax collectors
KJV: a winebibber, a friend of publicans
INT: and a drunkard a friend of tax collectors and

Luke 11:5 Adj-AMS
GRK: ὑμῶν ἕξει φίλον καὶ πορεύσεται
NAS: of you has a friend, and goes
KJV: you shall have a friend, and shall go
INT: you will have a friend and will go

Luke 11:5 N-VMS
GRK: εἴπῃ αὐτῷ Φίλε χρῆσόν μοι
NAS: and says to him, 'Friend, lend
KJV: say unto him, Friend, lend me
INT: say to him Friend lend me

Luke 11:6 Adj-NMS
GRK: ἐπειδὴ φίλος μου παρεγένετο
NAS: for a friend of mine has come
KJV: For a friend of mine in
INT: since a friend of my is come

Luke 11:8 Adj-AMS
GRK: τὸ εἶναι φίλον αὐτοῦ διά
NAS: him [anything] because he is his friend, yet
KJV: he is his friend, yet because
INT: being friend of him because of

Luke 12:4 Adj-DMP
GRK: ὑμῖν τοῖς φίλοις μου μὴ
NAS: I say to you, My friends, do not be afraid
KJV: unto you my friends, Be not
INT: to you those friends of me not

Luke 14:10 N-VMS
GRK: ἐρεῖ σοι Φίλε προσανάβηθι ἀνώτερον
NAS: he may say to you, 'Friend, move
KJV: unto thee, Friend, go up
INT: he may say to you Friend come up higher

Luke 14:12 Adj-AMP
GRK: φώνει τοὺς φίλους σου μηδὲ
NAS: do not invite your friends or
KJV: not thy friends, nor thy
INT: call friends of you nor

Luke 15:6 Adj-AMP
GRK: συνκαλεῖ τοὺς φίλους καὶ τοὺς
NAS: he calls together his friends and his neighbors,
KJV: he calleth together [his] friends and
INT: he calls together the friends and the

Luke 15:9 N-AFP
GRK: συνκαλεῖ τὰς φίλας καὶ γείτονας
NAS: it, she calls together her friends and neighbors,
KJV: [it], she calleth [her] friends and
INT: she calls together the friends and neighbors

Luke 15:29 Adj-GMP
GRK: μετὰ τῶν φίλων μου εὐφρανθῶ
NAS: that I might celebrate with my friends;
KJV: with my friends:
INT: with the friends of me I might make merry

Luke 16:9 Adj-AMP
GRK: ἑαυτοῖς ποιήσατε φίλους ἐκ τοῦ
NAS: to you, make friends for yourselves
KJV: to yourselves friends of
INT: For yourselves make friends by the

Luke 21:16 Adj-GMP
GRK: συγγενῶν καὶ φίλων καὶ θανατώσουσιν
NAS: and relatives and friends, and they will put [some] of you to death,
KJV: kinsfolks, and friends; and [some] of
INT: relatives and friends and they will put to death

Luke 23:12 Adj-NMP
GRK: Ἐγένοντο δὲ φίλοι ὅ τε
NAS: became friends with one another
KJV: Herod were made friends together: for
INT: became moreover friends both

John 3:29 Adj-NMS
GRK: ὁ δὲ φίλος τοῦ νυμφίου
NAS: is the bridegroom; but the friend of the bridegroom,
KJV: but the friend of the bridegroom,
INT: which moreover friend of the bridegroom

John 11:11 Adj-NMS
GRK: Λάζαρος ὁ φίλος ἡμῶν κεκοίμηται
NAS: that He said to them, Our friend Lazarus
KJV: Our friend Lazarus
INT: Lazarus friend of us has fallen asleep

John 15:13 Adj-GMP
GRK: ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ
NAS: lay down his life for his friends.
KJV: for his friends.
INT: for the friends of him

John 15:14 Adj-NMP
GRK: ὑμεῖς φίλοι μού ἐστε
NAS: You are My friends if you do
KJV: are my friends, if ye do
INT: You friends of me are

John 15:15 Adj-AMP
GRK: δὲ εἴρηκα φίλους ὅτι πάντα
NAS: but I have called you friends, for all things
KJV: you friends; for
INT: however I have called friends for all things

John 19:12 Adj-NMS
GRK: οὐκ εἶ φίλος τοῦ Καίσαρος
NAS: you are no friend of Caesar;
KJV: not Caesar's friend: whosoever maketh
INT: not you are a friend of Ceasar

Acts 10:24 Adj-AMP
GRK: τοὺς ἀναγκαίους φίλους
NAS: his relatives and close friends.
KJV: and near friends.
INT: close friends

Acts 19:31 Adj-NMP
GRK: ὄντες αὐτῷ φίλοι πέμψαντες πρὸς
NAS: of the Asiarchs who were friends of his sent
KJV: which were his friends, sent unto
INT: being to him friends having sent to

Acts 27:3 Adj-AMP
GRK: πρὸς τοὺς φίλους πορευθέντι ἐπιμελείας
NAS: him to go to his friends and receive
KJV: unto his friends to refresh himself.
INT: to his friends having gone care

James 2:23 Adj-NMS
GRK: δικαιοσύνην καὶ φίλος θεοῦ ἐκλήθη
NAS: and he was called the friend of God.
KJV: and he was called the Friend of God.
INT: righteousness and friend of God he was called

James 4:4 Adj-NMS
GRK: οὖν βουληθῇ φίλος εἶναι τοῦ
NAS: wishes to be a friend of the world
KJV: will be a friend of the world
INT: therefore be minded a friend to be of the

3 John 1:14 Adj-NMP
GRK: σε οἱ φίλοι ἀσπάζου τοὺς
NAS: [15]Peace [be] to you. The friends greet
KJV: [be] to thee. [Our] friends salute
INT: you the friends greet the

3 John 1:14 Adj-AMP
GRK: ἀσπάζου τοὺς φίλους κατ' ὄνομα
NAS: greet you. Greet the friends by name.
KJV: thee. Greet the friends by name.
INT: greet the friends by name

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page