John 19:12
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1537 [e]Ἐκ
ek
Out ofPrep
3778 [e]τούτου
toutou
thisDPro-GNS
3588 [e]
ho
- Art-NMS
4091 [e]Πιλᾶτος
Pilatos
PilateN-NMS
2212 [e]ἐζήτει
ezētei
was seekingV-IIA-3S
630 [e]ἀπολῦσαι
apolysai
to releaseV-ANA
846 [e]αὐτόν·
auton
Him;PPro-AM3S
3588 [e]οἱ
hoi
- Art-NMP
1161 [e]δὲ
de
butConj
2453 [e]Ἰουδαῖοι
Ioudaioi
the JewsAdj-NMP
2905 [e]ἐκραύγασαν
ekraugasan
cried out,V-AIA-3P
3004 [e]λέγοντες
legontes
saying,V-PPA-NMP
1437 [e]Ἐὰν
Ean
IfConj
3778 [e]τοῦτον
touton
this [man]DPro-AMS
630 [e]ἀπολύσῃς,
apolysēs
you release,V-ASA-2S
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1510 [e]εἶ
ei
you areV-PIA-2S
5384 [e]φίλος
philos
a friendAdj-NMS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2541 [e]Καίσαρος·
Kaisaros
of Caesar.N-GMS
3956 [e]πᾶς
pas
EveryoneAdj-NMS
3588 [e]
ho
- Art-NMS
935 [e]βασιλέα
basilea
a kingN-AMS
1438 [e]ἑαυτὸν
heauton
himselfRefPro-AM3S
4160 [e]ποιῶν
poiōn
making,V-PPA-NMS
483 [e]ἀντιλέγει
antilegei
speaks againstV-PIA-3S
3588 [e]τῷ
- Art-DMS
2541 [e]Καίσαρι.
Kaisari
Caesar.N-DMS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:12 Greek NT: Nestle 1904
ἐκ τούτου ὁ Πειλᾶτος ἐζήτει ἀπολῦσαι αὐτόν· οἱ δὲ Ἰουδαῖοι ἐκραύγασαν λέγοντες Ἐὰν τοῦτον ἀπολύσῃς, οὐκ εἶ φίλος τοῦ Καίσαρος· πᾶς ὁ βασιλέα ἑαυτὸν ποιῶν ἀντιλέγει τῷ Καίσαρι.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:12 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἐκ τούτου ὁ Πειλᾶτος ἐζήτει ἀπολῦσαι αὐτόν· οἱ δὲ Ἰουδαῖοι ἐκραύγασαν λέγοντες Ἐὰν τοῦτον ἀπολύσῃς, οὐκ εἶ φίλος τοῦ Καίσαρος· πᾶς ὁ βασιλέα ἑαυτὸν ποιῶν ἀντιλέγει τῷ Καίσαρι.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:12 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἐκ τούτου ὁ Πειλᾶτος / Πιλᾶτος ἐζήτει ἀπολῦσαι αὐτόν· οἱ δὲ Ἰουδαῖοι ἐκραύγασαν λέγοντες Ἐὰν τοῦτον ἀπολύσῃς, οὐκ εἶ φίλος τοῦ Καίσαρος· πᾶς ὁ βασιλέα ἑαυτὸν ποιῶν ἀντιλέγει τῷ Καίσαρι.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:12 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐκ τούτου ἐζήτει ὁ Πιλάτος ἀπολῦσαι αὐτόν. Οἱ δὲ Ἰουδαῖοι ἔκραζον λέγοντες, Ἐὰν τοῦτον ἀπολύσῃς, οὐκ εἴ φίλος τοῦ Καίσαρος· πᾶς ὁ βασιλέα ἑαυτὸν ποιῶν, ἀντιλέγει τῷ Καίσαρι.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:12 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἐκ τούτου ἐζήτει ὁ Πιλᾶτος ἀπολῦσαι αὐτόν· οἱ δὲ Ἰουδαῖοι ἔκραζον λέγοντες· Ἐὰν τοῦτον ἀπολύσῃς, οὐκ εἶ φίλος τοῦ Καίσαρος. πᾶς ὁ βασιλέα ἑαυτὸν ποιῶν ἀντιλέγει τῷ Καίσαρι.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:12 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἐκ τούτου ὁ Πειλᾶτος ἐζήτει ἀπολῦσαι αὐτόν· οἱ δὲ Ἰουδαῖοι ἐκραύγαζον λέγοντες· ἐὰν τοῦτον ἀπολύσῃς, οὐκ εἶ φίλος τοῦ Καίσαρος· πᾶς ὁ βασιλέα ἑαυτὸν ποιῶν ἀντιλέγει τῷ Καίσαρι.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:12 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἐκ τούτου ἐζήτει ὁ Πιλάτος ἀπολῦσαι αὐτόν. οἱ δὲ Ἰουδαῖοι ἔκραζον λέγοντες, Ἐὰν τοῦτον ἀπολύσῃς, οὐκ εἶ φίλος τοῦ Καίσαρος· πᾶς ὁ βασιλέα αὑτὸν ποιῶν, ἀντιλέγει τῷ Καίσαρι.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:12 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἐκ τούτου ἐζήτει ὁ Πιλᾶτος ἀπολῦσαι αὐτόν· οἱ δὲ Ἰουδαῖοι ἔκραζον λέγοντες Ἐὰν τοῦτον ἀπολύσῃς οὐκ εἶ φίλος τοῦ Καίσαρος· πᾶς ὁ βασιλέα αὐτόν ποιῶν ἀντιλέγει τῷ Καίσαρι

John 19:12 Hebrew Bible
אז יבקש פילטוס לשלחו והיהודים צעקו ויאמרו אם תשלח את זה אינך אהב לקיסר כי כל המתנשא להיות מלך מרד הוא בקיסר׃

John 19:12 Aramaic NT: Peshitta
ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܨܒܐ ܗܘܐ ܦܝܠܛܘܤ ܕܢܫܪܝܘܗܝ ܝܗܘܕܝܐ ܕܝܢ ܩܥܝܢ ܗܘܘ ܕܐܢ ܠܗܢܐ ܫܪܐ ܐܢܬ ܠܐ ܗܘܝܬ ܪܚܡܗ ܕܩܤܪ ܟܠ ܡܢ ܓܝܪ ܕܢܦܫܗ ܡܠܟܐ ܥܒܕ ܤܩܘܒܠܐ ܗܘ ܕܩܤܪ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
As a result of this Pilate made efforts to release Him, but the Jews cried out saying, "If you release this Man, you are no friend of Caesar; everyone who makes himself out to be a king opposes Caesar."

King James Bible
And from thenceforth Pilate sought to release him: but the Jews cried out, saying, If thou let this man go, thou art not Caesar's friend: whosoever maketh himself a king speaketh against Caesar.

Holman Christian Standard Bible
From that moment Pilate made every effort to release Him. But the Jews shouted, "If you release this man, you are not Caesar's friend. Anyone who makes himself a king opposes Caesar!"
Treasury of Scripture Knowledge

from.

Mark 6:16-26 But when Herod heard thereof, he said, It is John, whom I beheaded: …

Acts 24:24-27 And after certain days, when Felix came with his wife Drusilla, which …

thou art.

John 18:33-36 Then Pilate entered into the judgment hall again, and called Jesus, …

Luke 23:2-5 And they began to accuse him, saying, We found this fellow perverting …

Acts 17:6,7 And when they found them not, they drew Jason and certain brothers …

Links
John 19:12John 19:12 NIVJohn 19:12 NLTJohn 19:12 ESVJohn 19:12 NASBJohn 19:12 KJVJohn 19:12 Bible AppsJohn 19:12 Biblia ParalelaJohn 19:12 Chinese BibleJohn 19:12 French BibleJohn 19:12 German BibleBible Hub
John 19:11
Top of Page
Top of Page