5448. φυσιόω (phusioó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5448. φυσιόω (phusioó) — 7 Occurrences

1 Corinthians 4:6 V-PSM/P-2P
GRK: τοῦ ἑνὸς φυσιοῦσθε κατὰ τοῦ
NAS: one of you will become arrogant in behalf
KJV: one of you be puffed up for
INT: one you be puffed up against the

1 Corinthians 4:18 V-AIP-3P
GRK: πρὸς ὑμᾶς ἐφυσιώθησάν τινες
NAS: some have become arrogant, as though
KJV: Now some are puffed up, as though I
INT: to you were puffed up some

1 Corinthians 4:19 V-RPM/P-GMP
GRK: λόγον τῶν πεφυσιωμένων ἀλλὰ τὴν
NAS: of those who are arrogant but their power.
KJV: the speech of them which are puffed up, but
INT: word of those who are puffed up but the

1 Corinthians 5:2 V-RPM/P-NMP
GRK: καὶ ὑμεῖς πεφυσιωμένοι ἐστέ καὶ
NAS: You have become arrogant and have not mourned
KJV: ye are puffed up, and have
INT: And you puffed up are and

1 Corinthians 8:1 V-PIA-3S
GRK: ἡ γνῶσις φυσιοῖ ἡ δὲ
NAS: Knowledge makes arrogant, but love
KJV: Knowledge puffeth up, but
INT: knowledge puffs up but

1 Corinthians 13:4 V-PIM/P-3S
GRK: περπερεύεται οὐ φυσιοῦται
NAS: does not brag [and] is not arrogant,
KJV: is not puffed up,
INT: is boastful not is puffed up

Colossians 2:18 V-PPM/P-NMS
GRK: ἐμβατεύων εἰκῇ φυσιούμενος ὑπὸ τοῦ
NAS: on [visions] he has seen, inflated without cause
KJV: seen, vainly puffed up by his
INT: detailing vainly puffed up by the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page