5528. χόρτος (chortos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5528. χόρτος (chortos) — 15 Occurrences

Matthew 6:30 N-AMS
GRK: δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ
NAS: clothes the grass of the field,
KJV: clothe the grass of the field,
INT: moreover the grass of the field

Matthew 13:26 N-NMS
GRK: ἐβλάστησεν ὁ χόρτος καὶ καρπὸν
NAS: But when the wheat sprouted and bore
KJV: But when the blade was sprung up, and
INT: sprouted the plants and fruit

Matthew 14:19 N-GMS
GRK: ἐπὶ τοῦ χόρτου λαβὼν τοὺς
NAS: to sit down on the grass, He took
KJV: to sit down on the grass, and took
INT: on the grass having taken the

Mark 4:28 N-AMS
GRK: καρποφορεῖ πρῶτον χόρτον εἶτα στάχυν
NAS: first the blade, then
KJV: first the blade, then
INT: brings forth fruit first a plant then an ear

Mark 6:39 N-DMS
GRK: τῷ χλωρῷ χόρτῳ
NAS: by groups on the green grass.
KJV: upon the green grass.
INT: the green grass

Luke 12:28 N-AMS
GRK: ἀγρῷ τὸν χόρτον ὄντα σήμερον
NAS: clothes the grass in the field,
KJV: so clothe the grass, which is to day
INT: field the grass which is [here] today

John 6:10 N-NMS
GRK: ἦν δὲ χόρτος πολὺς ἐν
NAS: there was much grass in the place.
KJV: there was much grass in the place.
INT: was moreover grass much in

1 Corinthians 3:12 N-AMS
GRK: τιμίους ξύλα χόρτον καλάμην
NAS: stones, wood, hay, straw,
KJV: stones, wood, hay, stubble;
INT: precious wood hay straw

James 1:10 N-GMS
GRK: ὡς ἄνθος χόρτου παρελεύσεται
NAS: flowering grass he will pass away.
KJV: the flower of the grass he shall pass away.
INT: as a flower of the grass he will pass away

James 1:11 N-AMS
GRK: ἐξήρανεν τὸν χόρτον καὶ τὸ
NAS: and withers the grass; and its flower
KJV: it withereth the grass, and
INT: dried up the grass and the

1 Peter 1:24 N-NMS
GRK: σὰρξ ὡς χόρτος καὶ πᾶσα
NAS: FLESH IS LIKE GRASS, AND ALL ITS GLORY
KJV: flesh [is] as grass, and all
INT: flesh [is] as grass and all

1 Peter 1:24 N-GMS
GRK: ὡς ἄνθος χόρτου ἐξηράνθη ὁ
NAS: THE FLOWER OF GRASS. THE GRASS
KJV: the flower of grass. The grass
INT: as [the] flower of grass Withers the

1 Peter 1:24 N-NMS
GRK: ἐξηράνθη ὁ χόρτος καὶ τὸ
NAS: OF GRASS. THE GRASS WITHERS,
KJV: of grass. The grass withereth,
INT: Withers the grass and the

Revelation 8:7 N-NMS
GRK: καὶ πᾶς χόρτος χλωρὸς κατεκάη
NAS: the green grass was burned
KJV: all green grass was burnt up.
INT: and all grass green was burned up

Revelation 9:4 N-AMS
GRK: ἀδικήσουσιν τὸν χόρτον τῆς γῆς
NAS: not to hurt the grass of the earth,
KJV: hurt the grass of the earth,
INT: they should harm the grass of the earth

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page