5530. χράομαι (chraomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5530. χράομαι (chraomai) — 11 Occurrences

Acts 27:3 V-APM-NMS
GRK: τῷ Παύλῳ χρησάμενος ἐπέτρεψεν πρὸς
NAS: and Julius treated Paul
KJV: courteously entreated Paul,
INT: Paul having treated allowed [him] to

Acts 27:17 V-IIM/P-3P
GRK: ἄραντες βοηθείαις ἐχρῶντο ὑποζωννύντες τὸ
NAS: After they had hoisted it up, they used supporting cables
KJV: when they had taken up, they used helps,
INT: having taken up supports they used undergirding the

1 Corinthians 7:21 V-AMM-2S
GRK: γενέσθαι μᾶλλον χρῆσαι
NAS: free, rather do that.
KJV: be made free, use [it] rather.
INT: to become rather use [it]

1 Corinthians 7:31 V-PPM/P-NMP
GRK: καὶ οἱ χρώμενοι τὸν κόσμον
NAS: and those who use the world, as though
KJV: And they that use this world,
INT: and those using the world

1 Corinthians 9:12 V-AIM-1P
GRK: ἀλλ' οὐκ ἐχρησάμεθα τῇ ἐξουσίᾳ
NAS: Nevertheless, we did not use this
KJV: we have not used this power;
INT: But not we did use the right

1 Corinthians 9:15 V-RIM/P-1S
GRK: δὲ οὐ κέχρημαι οὐδενὶ τούτων
NAS: But I have used none of these things.
KJV: But I have used none of these things:
INT: moreover neither have used none of these things

2 Corinthians 1:17 V-AIM-1S
GRK: τῇ ἐλαφρίᾳ ἐχρησάμην ἢ ἃ
NAS: Therefore, I was not vacillating when I intended
INT: lightness did I use or what

2 Corinthians 3:12 V-PIM/P-1P
GRK: πολλῇ παρρησίᾳ χρώμεθα
NAS: a hope, we use great
KJV: hope, we use great
INT: much boldness we use

2 Corinthians 13:10 V-ASM-1S
GRK: μὴ ἀποτόμως χρήσωμαι κατὰ τὴν
NAS: that when present I [need] not use severity,
KJV: being present I should use sharpness,
INT: not with severity I might treat [you] according to the

1 Timothy 1:8 V-PSM/P-3S
GRK: αὐτῷ νομίμως χρῆται
NAS: if one uses it lawfully,
KJV: if a man use it lawfully;
INT: it lawfully uses

1 Timothy 5:23 V-PMM/P-2S
GRK: οἴνῳ ὀλίγῳ χρῶ διὰ τὸν
NAS: drink water [exclusively], but use a little
KJV: water, but use a little wine
INT: wine a little use on account of the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page