5599. ὦ (ó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5599. ὦ (ó) — 17 Occurrences

Matthew 15:28 Inj
GRK: εἶπεν αὐτῇ γύναι μεγάλη
NAS: said to her, O woman,
KJV: and said unto her, O woman, great
INT: said to her O woman great [is]

Matthew 17:17 Inj
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν γενεὰ ἄπιστος
KJV: answered and said, O faithless and
INT: Jesus said O generation unbelieving

Mark 9:19 Inj
GRK: αὐτοῖς λέγει γενεὰ ἄπιστος
NAS: them and said, O unbelieving
KJV: and saith, O faithless generation,
INT: him says O generation unbelieving

Luke 9:41 Inj
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν γενεὰ ἄπιστος
KJV: answering said, O faithless and
INT: Jesus said O generation unbelieving

Luke 24:25 Inj
GRK: πρὸς αὐτούς ἀνόητοι καὶ
NAS: And He said to them, O foolish men
KJV: unto them, O fools, and
INT: to them O foolish and

Acts 1:1 Inj
GRK: περὶ πάντων Θεόφιλε ὧν
KJV: treatise have I made, O Theophilus, of
INT: concerning all things O Theophilus which

Acts 13:10 Inj
GRK: εἶπεν πλήρης παντὸς
KJV: And said, O full of all
INT: said O full of all

Acts 18:14 Inj
GRK: ῥᾳδιούργημα πονηρόν Ἰουδαῖοι κατὰ
NAS: crime, O Jews,
KJV: wicked lewdness, O [ye] Jews, reason
INT: criminality evil O Jews according to

Acts 27:21 Inj
GRK: Ἔδει μέν ἄνδρες πειθαρχήσαντάς
KJV: and said, Sirs, ye should
INT: It behoved [you] indeed O men having been obedient

Romans 2:1 Inj
GRK: ἀναπολόγητος εἶ ἄνθρωπε πᾶς
KJV: thou art inexcusable, O man, whosoever
INT: inexcusable you are O man every one

Romans 2:3 Inj
GRK: δὲ τοῦτο ἄνθρωπε ὁ
NAS: this, O man,
KJV: this, O man,
INT: moreover this O man who

Romans 9:20 Inj
GRK: ἄνθρωπε μενοῦνγε
NAS: who are you, O man,
KJV: Nay but, O man, who
INT: O man Yes rather

Romans 11:33 Inj
GRK: βάθος πλούτου
NAS: Oh, the depth of the riches
KJV: O the depth of the riches
INT: O depth of riches

Galatians 3:1 Inj
GRK: ἀνόητοι Γαλάται
KJV: O foolish Galatians,
INT: O foolish Galatians

1 Timothy 6:11 Inj
GRK: Σὺ δέ ἄνθρωπε θεοῦ
KJV: But thou, O man of God,
INT: You however O man of God

1 Timothy 6:20 Inj
GRK: Τιμόθεε τὴν
NAS: O Timothy, guard
KJV: O Timothy, keep
INT: O Timothy the

James 2:20 Inj
GRK: δὲ γνῶναι ἄνθρωπε κενέ
KJV: wilt thou know, O vain man,
INT: moreover to know O fellow empty

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page