ὧδε
Englishman's Concordance
ὧδε (hōde) — 62 Occurrences

Matthew 8:29 Adv
GRK: θεοῦ ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ
NAS: Have You come here to torment
KJV: art thou come hither to torment
INT: of God are you come here before [the] time

Matthew 12:6 Adv
GRK: μεῖζόν ἐστιν ὧδε
NAS: than the temple is here.
KJV: That in this place is [one]
INT: a greater is here

Matthew 12:41 Adv
GRK: πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε
NAS: something greater than Jonah is here.
KJV: a greater than Jonas [is] here.
INT: greater than Jonah here

Matthew 12:42 Adv
GRK: πλεῖον Σολομῶνος ὧδε
NAS: than Solomon is here.
KJV: a greater than Solomon [is] here.
INT: greater than Solomon here

Matthew 14:8 Adv
GRK: μοι φησίν ὧδε ἐπὶ πίνακι
NAS: Give me here on a platter
KJV: Give me here John Baptist's
INT: me she says here upon a dish

Matthew 14:17 Adv
GRK: Οὐκ ἔχομεν ὧδε εἰ μὴ
NAS: to Him, We have here only
KJV: unto him, We have here but five
INT: not We have here only here if not

Matthew 14:18 Adv
GRK: Φέρετέ μοι ὧδε αὐτούς
NAS: And He said, Bring them here to Me.
KJV: Bring them hither to me.
INT: Bring to me here them

Matthew 16:28 Adv
GRK: τινες τῶν ὧδε ἑστώτων οἵτινες
NAS: who are standing here who
KJV: some standing here, which shall
INT: some of those here standing who

Matthew 17:4 Adv
GRK: ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι εἰ
NAS: it is good for us to be here; if
KJV: for us to be here: if thou wilt,
INT: it is for us here to be If

Matthew 17:4 Adv
GRK: θέλεις ποιήσω ὧδε τρεῖς σκηνάς
NAS: tabernacles here, one
KJV: let us make here three
INT: you wish let us make here three tabernacles

Matthew 17:17 Adv
GRK: μοι αὐτὸν ὧδε
NAS: up with you? Bring him here to Me.
KJV: bring him hither to me.
INT: to me him here

Matthew 20:6 Adv
GRK: αὐτοῖς Τί ὧδε ἑστήκατε ὅλην
NAS: have you been standing here idle
KJV: Why stand ye here all the day
INT: to them Why here stand you all

Matthew 22:12 Adv
GRK: πῶς εἰσῆλθες ὧδε μὴ ἔχων
NAS: did you come in here without
KJV: how camest thou in hither not having
INT: how did you enter here not having

Matthew 24:2 Adv
GRK: μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ
NAS: to you, not one stone here will be left
KJV: not be left here one stone upon
INT: not even shall be left here stone upon

Matthew 24:23 Adv
GRK: εἴπῃ Ἰδοὺ ὧδε ὁ χριστός
NAS: to you, 'Behold, here is the Christ,'
KJV: unto you, Lo, here [is] Christ, or
INT: says Behold here [is] the Christ

Matthew 24:23 Adv
GRK: χριστός ἤ Ὧδε μὴ πιστεύσητε
NAS: or There [He is],' do not believe
KJV: or there; believe
INT: Christ or here not believe [it]

Matthew 26:38 Adv
GRK: θανάτου μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε
NAS: remain here and keep watch
KJV: death: tarry ye here, and watch
INT: death remain here and watch

Matthew 28:6 Adv
GRK: οὐκ ἔστιν ὧδε ἠγέρθη γὰρ
NAS: He is not here, for He has risen,
KJV: He is not here: for he is risen,
INT: not He is here he is risen indeed

Mark 6:3 Adv
GRK: ἀδελφαὶ αὐτοῦ ὧδε πρὸς ἡμᾶς
NAS: Are not His sisters here with us? And they took offense
KJV: his sisters here with us?
INT: sisters of him here with us

Mark 8:4 Adv
GRK: δυνήσεταί τις ὧδε χορτάσαι ἄρτων
NAS: [to find enough] bread here in [this] desolate place
KJV: [men] with bread here in
INT: will be able anyone here to satisfy with bread

Mark 9:1 Adv
GRK: εἰσίν τινες ὧδε τῶν ἑστηκότων
NAS: who are standing here who
KJV: of them that stand here, which
INT: there are some here of those standing

Mark 9:5 Adv
GRK: ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι καὶ
NAS: it is good for us to be here; let us make
KJV: for us to be here: and let us make
INT: it is for us here to be and

Mark 11:3 Adv
GRK: ἀποστέλλει πάλιν ὧδε
NAS: he will send it back here.
KJV: he will send him hither.
INT: he will send back here

Mark 13:2 Adv
GRK: μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ
INT: not shall be left here stone upon

Mark 13:21 Adv
GRK: εἴπῃ Ἴδε ὧδε ὁ χριστός
NAS: to you, 'Behold, here is the Christ;
KJV: to you, Lo, here [is] Christ; or,
INT: say Behold here [is] the Christ

Mark 14:32 Adv
GRK: αὐτοῦ Καθίσατε ὧδε ἕως προσεύξωμαι
NAS: Sit here until
KJV: Sit ye here, while
INT: of him Sit here while I shall pray

Mark 14:34 Adv
GRK: θανάτου μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε
NAS: of death; remain here and keep watch.
KJV: death: tarry ye here, and watch.
INT: death remain here and watch

Mark 16:6 Adv
GRK: οὐκ ἔστιν ὧδε ἴδε ὁ
NAS: He has risen; He is not here; behold,
KJV: he is not here: behold the place
INT: not he is here behold the

Luke 4:23 Adv
GRK: ποίησον καὶ ὧδε ἐν τῇ
NAS: do here in your hometown
KJV: do also here in thy
INT: do also here in the

Luke 9:12 Adv
GRK: ἐπισιτισμόν ὅτι ὧδε ἐν ἐρήμῳ
NAS: something to eat; for here we are in a desolate
KJV: for we are here in a desert
INT: provisions for here in desolate

Luke 9:33 Adv
GRK: ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι καὶ
NAS: it is good for us to be here; let us make
KJV: for us to be here: and let us make
INT: it is for us here to be and

Luke 9:41 Adv
GRK: ὑμῶν προσάγαγε ὧδε τὸν υἱόν
NAS: up with you? Bring your son here.
KJV: thy son hither.
INT: you Bring here the son

Luke 11:31 Adv
GRK: πλεῖον Σολομῶνος ὧδε
NAS: than Solomon is here.
KJV: a greater than Solomon [is] here.
INT: greater than Solomon here

Luke 11:32 Adv
GRK: πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε
NAS: something greater than Jonah is here.
KJV: a greater than Jonas [is] here.
INT: more than Jonah [is] here

Luke 14:21 Adv
GRK: χωλοὺς εἰσάγαγε ὧδε
NAS: and bring in here the poor
KJV: and bring in hither the poor, and
INT: lame bring in here

Luke 15:17 Adv
GRK: δὲ λιμῷ ὧδε ἀπόλλυμαι
NAS: but I am dying here with hunger!
INT: however with hunger here am perishing

Luke 16:25 Adv
GRK: νῦν δὲ ὧδε παρακαλεῖται σὺ
NAS: he is being comforted here, and you are in agony.
INT: now however here he is comforted you

Luke 17:21 Adv
GRK: ἐροῦσιν Ἰδοὺ ὧδε ἤ Ἐκεῖ
NAS: Look, here [it is]!' or,
KJV: shall they say, Lo here! or, lo
INT: will they say Behold here or there

Luke 17:23 Adv
GRK: ἤ Ἰδοὺ ὧδε μὴ ἀπέλθητε
NAS: Look here!' Do not go away,
KJV: to you, See here; or, see
INT: or Behold here not go forth

Luke 19:27 Adv
GRK: αὐτοὺς ἀγάγετε ὧδε καὶ κατασφάξατε
NAS: them, bring them here and slay
KJV: them, bring hither, and slay
INT: them bring here and slay

Luke 21:6 Adv
GRK: ἐπὶ λίθῳ ὧδε ὃς οὐ
INT: upon stone here which not

Luke 22:38 Adv
GRK: ἰδοὺ μάχαιραι ὧδε δύο ὁ
NAS: Lord, look, here are two swords.
KJV: Lord, behold, here [are] two swords.
INT: behold swords here [are] two

Luke 23:5 Adv
GRK: Γαλιλαίας ἕως ὧδε
NAS: even as far as this place.
KJV: Galilee to this place.
INT: Galilee even to here

Luke 24:6 Adv
GRK: οὐκ ἔστιν ὧδε ἀλλὰ ἠγέρθη
NAS: He is not here, but He has risen.
KJV: He is not here, but is risen:
INT: not He is here but is risen

John 6:9 Adv
GRK: Ἔστιν παιδάριον ὧδε ὃς ἔχει
NAS: There is a lad here who has
KJV: a lad here, which hath
INT: Is a little boy here who has

John 6:25 Adv
GRK: ῥαββί πότε ὧδε γέγονας
NAS: when did You get here?
KJV: when camest thou hither?
INT: Rabbi when here have you come

John 11:21 Adv
GRK: εἰ ἦς ὧδε οὐκ ἂν
NAS: You had been here, my brother
KJV: if thou hadst been here, my brother
INT: if you had been here not anyhow

John 11:32 Adv
GRK: εἰ ἦς ὧδε οὐκ ἄν
NAS: You had been here, my brother
KJV: if thou hadst been here, my brother
INT: if you had been here not anyhow

John 20:27 Adv
GRK: δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε
NAS: Reach here with your finger,
KJV: to Thomas, Reach hither thy finger,
INT: finger of you here and see

Acts 9:14 Adv
GRK: καὶ ὧδε ἔχει ἐξουσίαν
NAS: and here he has authority
KJV: And here he hath authority
INT: and here he has authority

Acts 9:21 Adv
GRK: τοῦτο καὶ ὧδε εἰς τοῦτο
NAS: and [who] had come here for the purpose of bringing
KJV: and came hither for that
INT: this and here for this

1 Corinthians 4:2 Adv
GRK: ὧδε λοιπὸν ζητεῖται
NAS: In this case, moreover, it is required
INT: Moreover as to the rest it is required

Colossians 4:9 Adv
GRK: γνωρίσουσιν τὰ ὧδε
NAS: you about the whole situation here.
KJV: all things which [are done] here.
INT: they will make known here

Hebrews 7:8 Adv
GRK: καὶ ὧδε μὲν δεκάτας
NAS: In this case mortal men
KJV: And here men that die
INT: And here indeed tithes

Hebrews 13:14 Adv
GRK: γὰρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν
NAS: For here we do not have a lasting
KJV: For here have we no
INT: indeed we have here an abiding city

James 2:3 Adv
GRK: Σὺ κάθου ὧδε καλῶς καὶ
NAS: You sit here in a good
KJV: Sit thou here in a good place; and
INT: You sit you here well and

Revelation 4:1 Adv
GRK: λέγων Ἀνάβα ὧδε καὶ δείξω
NAS: Come up here, and I will show
KJV: Come up hither, and
INT: saying Come up here and I will show

Revelation 11:12 Adv
GRK: αὐτοῖς Ἀνάβατε ὧδε καὶ ἀνέβησαν
NAS: to them, Come up here. Then
KJV: Come up hither. And
INT: to them Come up here And they went up

Revelation 13:10 Adv
GRK: μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι Ὧδέ ἐστιν ἡ
NAS: be killed. Here is the perseverance
KJV: with the sword. Here is the patience
INT: [the] sword be killed Here is the

Revelation 13:18 Adv
GRK: Ὧδε ἡ σοφία
NAS: Here is wisdom. Let him who has
KJV: Here is wisdom.
INT: Here the wisdom

Revelation 14:12 Adv
GRK: Ὧδε ἡ ὑπομονὴ
NAS: Here is the perseverance of the saints
KJV: Here is the patience
INT: Here [the] endurance

Revelation 17:9 Adv
GRK: Ὧδε ὁ νοῦς
NAS: Here is the mind which has
KJV: And here [is] the mind which
INT: Here [is] the mind

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page