58. ἀγορά (agora)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 58. ἀγορά (agora) — 11 Occurrences

Matthew 11:16 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἀγοραῖς ἃ προσφωνοῦντα
NAS: sitting in the market places, who
KJV: sitting in the markets, and calling
INT: in the markets and calling out

Matthew 20:3 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἀγορᾷ ἀργούς
NAS: standing idle in the market place;
KJV: idle in the marketplace,
INT: in the marketplace idle

Matthew 23:7 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἀγοραῖς καὶ καλεῖσθαι
NAS: and respectful greetings in the market places, and being called
KJV: in the markets, and
INT: in the marketplaces and to be called

Mark 6:56 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἀγοραῖς ἐτίθεσαν τοὺς
NAS: the sick in the market places, and imploring
KJV: the sick in the streets, and besought
INT: in the marketplaces they laid those who

Mark 7:4 N-GFS
GRK: καὶ ἀπ' ἀγορᾶς ἐὰν μὴ
NAS: and [when they come] from the market place, they do not eat
KJV: [when they come] from the market, except
INT: and [on coming] from the market if not

Mark 12:38 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἀγοραῖς
NAS: and [like] respectful greetings in the market places,
KJV: in the marketplaces,
INT: in the marketplaces

Luke 7:32 N-DFS
GRK: τοῖς ἐν ἀγορᾷ καθημένοις καὶ
NAS: who sit in the market place and call
KJV: in the marketplace, and
INT: in [the] marketplace sitting and

Luke 11:43 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἀγοραῖς
NAS: and the respectful greetings in the market places.
KJV: greetings in the markets.
INT: in the marketplaces

Luke 20:46 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἀγοραῖς καὶ πρωτοκαθεδρίας
NAS: respectful greetings in the market places, and chief seats
KJV: in the markets, and
INT: in the marketplaces and first seats

Acts 16:19 N-AFS
GRK: εἰς τὴν ἀγορὰν ἐπὶ τοὺς
NAS: and dragged them into the market place before
KJV: [them] into the marketplace unto
INT: into the market before the

Acts 17:17 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἀγορᾷ κατὰ πᾶσαν
NAS: and the God-fearing [Gentiles], and in the market place every
KJV: and in the market daily with
INT: in the marketplace on the every

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page