59. ἀγοράζω (agorazó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 59. ἀγοράζω (agorazó) — 30 Occurrences

Matthew 13:44 V-PIA-3S
GRK: ἔχει καὶ ἀγοράζει τὸν ἀγρὸν
NAS: all that he has and buys that field.
KJV: he hath, and buyeth that field.
INT: he has and buys the field

Matthew 13:46 V-AIA-3S
GRK: εἶχεν καὶ ἠγόρασεν αὐτόν
NAS: all that he had and bought it.
KJV: he had, and bought it.
INT: he had and bought it

Matthew 14:15 V-ASA-3P
GRK: τὰς κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα
NAS: into the villages and buy food
KJV: the villages, and buy themselves
INT: the villages they might buy for themselves food

Matthew 21:12 V-PPA-AMP
GRK: πωλοῦντας καὶ ἀγοράζοντας ἐν τῷ
NAS: those who were buying and selling
KJV: that sold and bought in the temple,
INT: selling and buying in the

Matthew 25:9 V-AMA-2P
GRK: πωλοῦντας καὶ ἀγοράσατε ἑαυταῖς
NAS: to the dealers and buy [some] for yourselves.'
KJV: that sell, and buy for yourselves.
INT: sell and buy for yourselves

Matthew 25:10 V-ANA
GRK: δὲ αὐτῶν ἀγοράσαι ἦλθεν ὁ
NAS: And while they were going away to make the purchase, the bridegroom
KJV: went to buy, the bridegroom
INT: moreover they to buy came the

Matthew 27:7 V-AIA-3P
GRK: δὲ λαβόντες ἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν
NAS: and with the money bought the Potter's
KJV: counsel, and bought with
INT: and having taken they bought with them

Mark 6:36 V-ASA-3P
GRK: καὶ κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς τί
NAS: and villages and buy themselves
KJV: into the villages, and buy themselves
INT: and villages they might buy for themselves something

Mark 6:37 V-ASA-1P
GRK: αὐτῷ Ἀπελθόντες ἀγοράσωμεν δηναρίων διακοσίων
NAS: to Him, Shall we go and spend two hundred
KJV: Shall we go and buy two hundred
INT: to him Having gone shall we buy denarii two hundred

Mark 11:15 V-PPA-AMP
GRK: καὶ τοὺς ἀγοράζοντας ἐν τῷ
NAS: out those who were buying and selling
KJV: and bought in
INT: and those buying in the

Mark 15:46 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἀγοράσας σινδόνα καθελὼν
NAS: Joseph bought a linen cloth,
KJV: And he bought fine linen, and
INT: And having bought a linen cloth having taken down

Mark 16:1 V-AIA-3P
GRK: καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα ἵνα
NAS: and Salome, bought spices,
KJV: Salome, had bought sweet spices,
INT: and Salome bought spices that

Luke 9:13 V-ASA-1P
GRK: πορευθέντες ἡμεῖς ἀγοράσωμεν εἰς πάντα
NAS: perhaps we go and buy food for all
KJV: we should go and buy meat for
INT: having gone we should buy for all

Luke 14:18 V-AIA-1S
GRK: αὐτῷ Ἀγρὸν ἠγόρασα καὶ ἔχω
NAS: said to him, 'I have bought a piece of land
KJV: unto him, I have bought a piece of ground,
INT: to him A field I have bought and I have

Luke 14:19 V-AIA-1S
GRK: Ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε καὶ
NAS: said, 'I have bought five
KJV: another said, I have bought five yoke
INT: Pairs of oxen I have bought five and

Luke 17:28 V-IIA-3P
GRK: ἤσθιον ἔπινον ἠγόραζον ἐπώλουν ἐφύτευον
NAS: they were drinking, they were buying, they were selling,
KJV: they drank, they bought, they sold,
INT: they were eating they were drinking they were buying they were selling they were planting

Luke 22:36 V-AMA-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ ἀγορασάτω μάχαιραν
NAS: is to sell his coat and buy one.
KJV: garment, and buy one.
INT: of him and buy a sword

John 4:8 V-ASA-3P
GRK: ἵνα τροφὰς ἀγοράσωσιν
NAS: into the city to buy food.
KJV: the city to buy meat.)
INT: that food they might buy

John 6:5 V-ASA-1P
GRK: Φίλιππον Πόθεν ἀγοράσωμεν ἄρτους ἵνα
NAS: Where are we to buy bread,
KJV: Whence shall we buy bread,
INT: Philip from where shall we buy bread that

John 13:29 V-AMA-2S
GRK: ὁ Ἰησοῦς Ἀγόρασον ὧν χρείαν
NAS: was saying to him, Buy the things we have
KJV: unto him, Buy [those things] that
INT: Jesus Buy what things need [of]

1 Corinthians 6:20 V-AIP-2P
GRK: ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς
NAS: For you have been bought with a price:
KJV: For ye are bought with a price:
INT: you were bought indeed with a price

1 Corinthians 7:23 V-AIP-2P
GRK: τιμῆς ἠγοράσθητε μὴ γίνεσθε
NAS: You were bought with a price;
KJV: Ye are bought with a price; be
INT: With a price you were bought not become

1 Corinthians 7:30 V-PPA-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀγοράζοντες ὡς μὴ
NAS: and those who buy, as though
KJV: and they that buy, as
INT: and those buying as not

2 Peter 2:1 V-APA-AMS
GRK: καὶ τὸν ἀγοράσαντα αὐτοὺς δεσπότην
NAS: the Master who bought them, bringing
KJV: the Lord that bought them,
INT: and the having bought them Master

Revelation 3:18 V-ANA
GRK: συμβουλεύω σοι ἀγοράσαι παρ' ἐμοῦ
NAS: I advise you to buy from Me gold
KJV: I counsel thee to buy of me
INT: I counsel you to buy from me

Revelation 5:9 V-AIA-2S
GRK: ἐσφάγης καὶ ἠγόρασας τῷ θεῷ
NAS: for You were slain, and purchased for God
KJV: and hast redeemed us
INT: you were slain and did purchase to God

Revelation 13:17 V-ANA
GRK: τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι
NAS: one will be able to buy or to sell,
KJV: man might buy or sell,
INT: one should be able to buy or to sell

Revelation 14:3 V-RPM/P-NMP
GRK: χιλιάδες οἱ ἠγορασμένοι ἀπὸ τῆς
NAS: thousand who had been purchased from the earth.
KJV: which were redeemed from
INT: thousand who have been purchased from the

Revelation 14:4 V-AIP-3P
GRK: ὑπάγῃ οὗτοι ἠγοράσθησαν ἀπὸ τῶν
NAS: These have been purchased from among
KJV: These were redeemed from
INT: he may go These were purchased from among the

Revelation 18:11 V-PIA-3S
GRK: αὐτῶν οὐδεὶς ἀγοράζει οὐκέτι
NAS: no one buys their cargoes
KJV: for no man buyeth their merchandise
INT: of them no one buys no longer

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page