654. ἀποστρέφω (apostrephó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 654. ἀποστρέφω (apostrephó) — 9 Occurrences

Matthew 5:42 V-ASP-2S
GRK: δανίσασθαι μὴ ἀποστραφῇς
NAS: to him who asks of you, and do not turn away from him who wants
KJV: turn not thou away.
INT: to borrow not you shall turn away from

Matthew 26:52 V-AMA-2S
GRK: ὁ Ἰησοῦς Ἀπόστρεψον τὴν μάχαιράν
NAS: said to him, Put your sword
KJV: Jesus unto him, Put up again thy sword
INT: Jesus Return the sword

Luke 23:14 V-PPA-AMP
GRK: τοῦτον ὡς ἀποστρέφοντα τὸν λαόν
NAS: man to me as one who incites the people
KJV: as one that perverteth the people:
INT: this as turning away the people

Acts 3:26 V-PNA
GRK: ἐν τῷ ἀποστρέφειν ἕκαστον ἀπὸ
NAS: Him to bless you by turning every one
KJV: you, in turning away every one of you
INT: in turning each from

Romans 11:26 V-FIA-3S
GRK: ὁ ῥυόμενος ἀποστρέψει ἀσεβείας ἀπὸ
NAS: FROM ZION, HE WILL REMOVE UNGODLINESS
KJV: and shall turn away ungodliness
INT: the deliverer he will remove ungodliness from

2 Timothy 1:15 V-AIP-3P
GRK: τοῦτο ὅτι ἀπεστράφησάν με πάντες
NAS: who are in Asia turned away from me, among whom
KJV: Asia be turned away from me;
INT: this that turned away from me all

2 Timothy 4:4 V-FIA-3P
GRK: τὴν ἀκοὴν ἀποστρέψουσιν ἐπὶ δὲ
NAS: and will turn away their ears
INT: the ear they will turn away unto moreover

Titus 1:14 V-PPM-GMP
GRK: ἐντολαῖς ἀνθρώπων ἀποστρεφομένων τὴν ἀλήθειαν
NAS: of men who turn away from the truth.
KJV: of men, that turn from the truth.
INT: commandments of men turning away from the truth

Hebrews 12:25 V-PPM-NMP
GRK: ἀπ' οὐρανῶν ἀποστρεφόμενοι
NAS: less [will] we [escape] who turn away from Him who [warns] from heaven.
KJV: [shall not] we [escape], if we turn away from him that [speaketh] from
INT: from [the] heavens turn away from

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page