709. ἀριστάω (aristaó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 709. ἀριστάω (aristaó) — 3 Occurrences

Luke 11:37 V-ASA-3S
GRK: Φαρισαῖος ὅπως ἀριστήσῃ παρ' αὐτῷ
NAS: asked Him to have lunch with him; and He went
KJV: him to dine with him:
INT: a Pharisee that he would dine with him

John 21:12 V-AMA-2P
GRK: Ἰησοῦς Δεῦτε ἀριστήσατε οὐδεὶς δὲ
NAS: to them, Come [and] have breakfast. None
KJV: unto them, Come [and] dine. And none
INT: Jesus Come you dine none however

John 21:15 V-AIA-3P
GRK: Ὅτε οὖν ἠρίστησαν λέγει τῷ
NAS: when they had finished breakfast, Jesus
KJV: So when they had dined, Jesus saith
INT: When therefore they had dined says

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page