949. βέβαιος (bebaios)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 949. βέβαιος (bebaios) — 9 Occurrences

Romans 4:16 Adj-AFS
GRK: τὸ εἶναι βεβαίαν τὴν ἐπαγγελίαν
NAS: that the promise will be guaranteed to all
KJV: might be sure to all
INT: to be sure the promise

2 Corinthians 1:7 Adj-NFS
GRK: ἐλπὶς ἡμῶν βεβαία ὑπὲρ ὑμῶν
KJV: of you [is] stedfast, knowing, that
INT: hope of us [is] sure for you

Hebrews 2:2 Adj-NMS
GRK: λόγος ἐγένετο βέβαιος καὶ πᾶσα
NAS: proved unalterable, and every
KJV: angels was stedfast, and every
INT: word was confirmed and every

Hebrews 3:6 Adj-AFS
GRK: μέχρι τέλους βεβαίαν κατάσχωμεν
NAS: of our hope firm until
KJV: of the hope firm unto
INT: unto [the] end firm we should hold

Hebrews 3:14 Adj-AFS
GRK: μέχρι τέλους βεβαίαν κατάσχωμεν
NAS: of our assurance firm until
KJV: of our confidence stedfast unto
INT: unto [the] end firm we should hold

Hebrews 6:19 Adj-AFS
GRK: τε καὶ βεβαίαν καὶ εἰσερχομένην
NAS: sure and steadfast and one which enters
KJV: sure and stedfast, and which entereth
INT: both and firm and entering

Hebrews 9:17 Adj-NFS
GRK: ἐπὶ νεκροῖς βεβαία ἐπεὶ μὴ
NAS: For a covenant is valid [only] when men are dead,
KJV: a testament [is] of force after
INT: after death [is] affirmed since not

2 Peter 1:10 Adj-AFS
GRK: ἀδελφοί σπουδάσατε βεβαίαν ὑμῶν τὴν
NAS: to make certain about His calling
KJV: and election sure: for if ye do
INT: brothers be earnest sure your

2 Peter 1:19 Adj-AMS-C
GRK: καὶ ἔχομεν βεβαιότερον τὸν προφητικὸν
NAS: word [made] more sure, to which
KJV: also a more sure word
INT: and we have more sure the prophetic

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page