συναγωγῇ
Englishman's Concordance
συναγωγῇ (synagōgē) — 14 Occurrences

Matthew 13:54 N-DFS
GRK: ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν ὥστε
NAS: and [began] teaching them in their synagogue, so
KJV: in their synagogue, insomuch that they
INT: in the synagogue of them so that

Mark 1:23 N-DFS
GRK: ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν ἄνθρωπος
NAS: there was a man in their synagogue with an unclean
KJV: in their synagogue a man with
INT: in the synagogue of them a man

Mark 6:2 N-DFS
GRK: ἐν τῇ συναγωγῇ καὶ οἱ
NAS: to teach in the synagogue; and the many
KJV: to teach in the synagogue: and many
INT: in the synagogue and

Luke 4:20 N-DFS
GRK: ἐν τῇ συναγωγῇ ἦσαν ἀτενίζοντες
NAS: of all in the synagogue were fixed
KJV: in the synagogue were fastened
INT: in the synagogue were fixed upon

Luke 4:28 N-DFS
GRK: ἐν τῇ συναγωγῇ ἀκούοντες ταῦτα
NAS: And all [the people] in the synagogue were filled
KJV: in the synagogue, when they heard
INT: in the synagogue hearing these things

Luke 4:33 N-DFS
GRK: ἐν τῇ συναγωγῇ ἦν ἄνθρωπος
NAS: In the synagogue there was a man
KJV: And in the synagogue there was a man,
INT: in the synagogue was a man

John 6:59 N-DFS
GRK: εἶπεν ἐν συναγωγῇ διδάσκων ἐν
NAS: He said in the synagogue as He taught
KJV: in the synagogue, as he taught
INT: he said in [the] synagogue teaching in

John 18:20 N-DFS
GRK: ἐδίδαξα ἐν συναγωγῇ καὶ ἐν
NAS: taught in synagogues and in the temple,
KJV: taught in the synagogue, and in
INT: taught in synagogue and in

Acts 17:1 N-NFS
GRK: ὅπου ἦν συναγωγὴ τῶν Ἰουδαίων
NAS: where there was a synagogue of the Jews.
KJV: where was a synagogue of the Jews:
INT: where was synagogue of the Jews

Acts 17:17 N-DFS
GRK: ἐν τῇ συναγωγῇ τοῖς Ἰουδαίοις
NAS: he was reasoning in the synagogue with the Jews
KJV: in the synagogue with the Jews,
INT: in the synagogue with the Jews

Acts 18:4 N-DFS
GRK: ἐν τῇ συναγωγῇ κατὰ πᾶν
NAS: And he was reasoning in the synagogue every
KJV: in the synagogue every
INT: in the synagogue on every

Acts 18:7 N-DFS
GRK: συνομοροῦσα τῇ συναγωγῇ
NAS: house was next to the synagogue.
KJV: house joined hard to the synagogue.
INT: adjoining the synagogue

Acts 18:26 N-DFS
GRK: ἐν τῇ συναγωγῇ ἀκούσαντες δὲ
NAS: to speak out boldly in the synagogue. But when Priscilla
KJV: in the synagogue: whom
INT: in the synagogue having heard moreover

Revelation 2:9 N-NFS
GRK: εἰσίν ἀλλὰ συναγωγὴ τοῦ Σατανᾶ
NAS: they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan.
KJV: not, but [are] the synagogue of Satan.
INT: are but a synagogue of Satan

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page