John 18:20
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
611 [e]Ἀπεκρίθη
apekrithē
AnsweredV-AIP-3S
846 [e]αὐτῷ
autō
himPPro-DM3S
2424 [e]Ἰησοῦς
Iēsous
Jesus,N-NMS
1473 [e]Ἐγὼ
Egō
IPPro-N1S
3954 [e]παρρησίᾳ
parrēsia
openlyN-DFS
2980 [e]λελάληκα
lelalēka
have spokenV-RIA-1S
3588 [e]τῷ
to theArt-DMS
2889 [e]κόσμῳ·
kosmō
world;N-DMS
1473 [e]ἐγὼ
egō
IPPro-N1S
3842 [e]πάντοτε
pantote
alwaysAdv
1321 [e]ἐδίδαξα
edidaxa
taughtV-AIA-1S
1722 [e]ἐν
en
inPrep
4864 [e]συναγωγῇ
synagōgē
[the] synagogueN-DFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῷ
theArt-DNS
2411 [e]ἱερῷ,
hierō
temple,N-DNS
3699 [e]ὅπου
hopou
whereAdv
3956 [e]πάντες
pantes
allAdj-NMP
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
2453 [e]Ἰουδαῖοι
Ioudaioi
JewsAdj-NMP
4905 [e]συνέρχονται,
synerchontai
come together,V-PIM/P-3P
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1722 [e]ἐν
en
inPrep
2927 [e]κρυπτῷ
kryptō
secretAdj-DNS
2980 [e]ἐλάλησα
elalēsa
I spokeV-AIA-1S
3762 [e]οὐδέν.
ouden
nothing.Adj-ANS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:20 Greek NT: Nestle 1904
ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰησοῦς Ἐγὼ παρρησίᾳ λελάληκα τῷ κόσμῳ· ἐγὼ πάντοτε ἐδίδαξα ἐν συναγωγῇ καὶ ἐν τῷ ἱερῷ, ὅπου πάντες οἱ Ἰουδαῖοι συνέρχονται, καὶ ἐν κρυπτῷ ἐλάλησα οὐδέν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:20 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰησοῦς Ἐγὼ παρρησίᾳ λελάληκα τῷ κόσμῳ· ἐγὼ πάντοτε ἐδίδαξα ἐν συναγωγῇ καὶ ἐν τῷ ἱερῷ, ὅπου πάντες οἱ Ἰουδαῖοι συνέρχονται, καὶ ἐν κρυπτῷ ἐλάλησα οὐδέν·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:20 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰησοῦς Ἐγὼ παρρησίᾳ λελάληκα τῷ κόσμῳ· ἐγὼ πάντοτε ἐδίδαξα ἐν συναγωγῇ καὶ ἐν τῷ ἱερῷ, ὅπου πάντες οἱ Ἰουδαῖοι συνέρχονται, καὶ ἐν κρυπτῷ ἐλάλησα οὐδέν·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:20 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ἐγὼ παρρησίᾳ ἐλάλησα τῷ κόσμῳ· ἐγὼ πάντοτε ἐδίδαξα ἐν συναγωγῇ καὶ ἐν τῷ ἱερῷ, ὅπου πάντοτε οἱ Ἰουδαῖοι συνέρχονται, καὶ ἐν κρυπτῷ ἐλάλησα οὐδέν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:20 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ἐγὼ παρρησίᾳ ἐλάλησα τῷ κόσμῳ· ἐγὼ πάντοτε ἐδίδαξα ἐν συναγωγῇ καὶ ἐν τῷ ἱερῷ, ὅπου πάντοτε οἱ Ἰουδαῖοι συνέρχονται, καὶ ἐν κρυπτῷ ἐλάλησα οὐδέν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:20 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰησοῦς· ἐγὼ παρρησίᾳ λελάληκα τῷ κόσμῳ· ἐγὼ πάντοτε ἐδίδαξα ἐν συναγωγῇ καὶ ἐν τῷ ἱερῷ, ὅπου πάντες οἱ Ἰουδαῖοι συνέρχονται, καὶ ἐν κρυπτῷ ἐλάλησα οὐδέν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:20 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ἐγὼ παρρησίᾳ ἐλάλησα τῷ κόσμῳ· ἐγὼ πάντοτε ἐδίδαξα ἐν τῇ συναγωγῇ καὶ ἐν τῷ ἱερῷ, ὅπου πάντοτε οἱ Ἰουδαῖοι συνέρχονται, καὶ ἐν κρυπτῷ ἐλάλησα οὐδέν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:20 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Ἐγὼ παρρησίᾳ ἐλάλησα τῷ κόσμῳ ἐγὼ πάντοτε ἐδίδαξα ἐν τῇ συναγωγῇ καὶ ἐν τῷ ἱερῷ ὅπου πάντοτε οἱ Ἰουδαῖοι συνέρχονται καὶ ἐν κρυπτῷ ελάλησα οὐδέν

John 18:20 Hebrew Bible
ויען אתו ישוע אנכי בגלוי דברתי אל העולם ותמיד למדתי בבית הכנסת ובבית המקדש אשר כל היהודים נקהלים שמה ולא דברתי דבר בסתר׃

John 18:20 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܐܢܐ ܥܝܢ ܒܓܠܐ ܡܠܠܬ ܥܡ ܥܡܐ ܘܒܟܠܙܒܢ ܐܠܦܬ ܒܟܢܘܫܬܐ ܘܒܗܝܟܠܐ ܐܝܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ܝܗܘܕܝܐ ܡܬܟܢܫܝܢ ܘܡܕܡ ܒܛܘܫܝܐ ܠܐ ܡܠܠܬ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Jesus answered him, "I have spoken openly to the world; I always taught in synagogues and in the temple, where all the Jews come together; and I spoke nothing in secret.

King James Bible
Jesus answered him, I spake openly to the world; I ever taught in the synagogue, and in the temple, whither the Jews always resort; and in secret have I said nothing.

Holman Christian Standard Bible
"I have spoken openly to the world," Jesus answered him. "I have always taught in the synagogue and in the temple complex, where all the Jews congregate, and I haven't spoken anything in secret.
Treasury of Scripture Knowledge

I spake.

John 7:14,26,28 Now about the middle of the feast Jesus went up into the temple, and taught…

John 8:2 And early in the morning he came again into the temple, and all the …

John 10:23-39 And Jesus walked in the temple in Solomon's porch…

Psalm 22:22 I will declare your name to my brothers: in the middle of the congregation …

Psalm 40:9 I have preached righteousness in the great congregation: see, I have …

Matthew 4:23 And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and …

Matthew 9:35 And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their …

Matthew 21:23 And when he was come into the temple, the chief priests and the elders …

Matthew 26:65 Then the high priest rent his clothes, saying, He has spoken blasphemy; …

Luke 4:15 And he taught in their synagogues, being glorified of all.

Luke 19:45-47 And he went into the temple, and began to cast out them that sold …

Luke 20:1 And it came to pass, that on one of those days, as he taught the …

Luke 21:37 And in the day time he was teaching in the temple; and at night he went out…

and in.

John 7:4 For there is no man that does any thing in secret, and he himself …

Isaiah 45:19 I have not spoken in secret, in a dark place of the earth: I said …

Isaiah 48:16 Come you near to me, hear you this; I have not spoken in secret from …

Matthew 24:26 Why if they shall say to you, Behold, he is in the desert; go not …

Acts 26:26 For the king knows of these things, before whom also I speak freely: …

Links
John 18:20John 18:20 NIVJohn 18:20 NLTJohn 18:20 ESVJohn 18:20 NASBJohn 18:20 KJVJohn 18:20 Bible AppsJohn 18:20 Biblia ParalelaJohn 18:20 Chinese BibleJohn 18:20 French BibleJohn 18:20 German BibleBible Hub
John 18:19
Top of Page
Top of Page