5057. τελώνης (telónés)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5057. τελώνης (telónés) — 21 Occurrences

Matthew 5:46 N-NMP
GRK: καὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ
NAS: Do not even the tax collectors do
KJV: not even the publicans the same?
INT: also the tax gatherers the same

Matthew 9:10 N-NMP
GRK: ἰδοὺ πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ
NAS: many tax collectors and sinners
KJV: behold, many publicans and sinners
INT: behold many tax collectors and sinners

Matthew 9:11 N-GMP
GRK: μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν
NAS: eating with the tax collectors and sinners?
KJV: Master with publicans and sinners?
INT: with the tax collectors and sinners

Matthew 10:3 N-NMS
GRK: Μαθθαῖος ὁ τελώνης Ἰάκωβος ὁ
NAS: and Matthew the tax collector; James
KJV: Matthew the publican; James
INT: Matthew the tax collector James the [son]

Matthew 11:19 N-GMP
GRK: καὶ οἰνοπότης τελωνῶν φίλος καὶ
NAS: a friend of tax collectors and sinners!'
KJV: a friend of publicans and
INT: and a drunkard of tax collectors a friend and

Matthew 18:17 N-NMS
GRK: καὶ ὁ τελώνης
NAS: let him be to you as a Gentile and a tax collector.
KJV: an heathen man and a publican.
INT: and the tax collector

Matthew 21:31 N-NMP
GRK: ὅτι οἱ τελῶναι καὶ αἱ
NAS: I say to you that the tax collectors and prostitutes
KJV: That the publicans and
INT: that the tax collectors and the

Matthew 21:32 N-NMP
GRK: οἱ δὲ τελῶναι καὶ αἱ
NAS: and you did not believe him; but the tax collectors and prostitutes
KJV: not: but the publicans and the harlots
INT: however [the] tax collectors and the

Mark 2:15 N-NMP
GRK: καὶ πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ
NAS: and many tax collectors and sinners
KJV: house, many publicans and sinners
INT: that many tax collectors and sinners

Mark 2:16 N-GMP
GRK: ἁμαρτωλῶν καὶ τελωνῶν ἔλεγον τοῖς
NAS: with the sinners and tax collectors,
KJV: eat with publicans and sinners,
INT: sinners and tax collectors said to

Mark 2:16 N-GMP
GRK: μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν
NAS: and tax collectors, they said
KJV: drinketh with publicans and sinners?
INT: with the tax collectors and sinners

Luke 3:12 N-NMP
GRK: δὲ καὶ τελῶναι βαπτισθῆναι καὶ
NAS: And [some] tax collectors also came
KJV: also publicans to be baptized,
INT: moreover also tax collectors to be baptized and

Luke 5:27 N-AMS
GRK: καὶ ἐθεάσατο τελώνην ὀνόματι Λευὶν
NAS: a tax collector named
KJV: and saw a publican, named Levi,
INT: and saw a tax collector by name Levi

Luke 5:29 N-GMP
GRK: ὄχλος πολὺς τελωνῶν καὶ ἄλλων
NAS: crowd of tax collectors and other
KJV: company of publicans and
INT: a multitude great of tax collectors and others

Luke 5:30 N-GMP
GRK: μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν
NAS: and drink with the tax collectors and sinners?
KJV: drink with publicans and sinners?
INT: with the tax collectors and sinners

Luke 7:29 N-NMP
GRK: καὶ οἱ τελῶναι ἐδικαίωσαν τὸν
NAS: the people and the tax collectors heard
KJV: [him], and the publicans, justified
INT: and the tax collectors declared just

Luke 7:34 N-GMP
GRK: οἰνοπότης φίλος τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν
NAS: a friend of tax collectors and sinners!'
KJV: a friend of publicans and
INT: a drunkard a friend of tax collectors and of sinners

Luke 15:1 N-NMP
GRK: πάντες οἱ τελῶναι καὶ οἱ
NAS: all the tax collectors and the sinners
KJV: unto him all the publicans and sinners
INT: all the tax collectors and the

Luke 18:10 N-NMS
GRK: ὁ ἕτερος τελώνης
NAS: and the other a tax collector.
KJV: and the other a publican.
INT: the other a tax collector

Luke 18:11 N-NMS
GRK: οὗτος ὁ τελώνης
NAS: like this tax collector.
KJV: as this publican.
INT: this tax collector

Luke 18:13 N-NMS
GRK: ὁ δὲ τελώνης μακρόθεν ἑστὼς
NAS: But the tax collector, standing
KJV: And the publican, standing afar off,
INT: but [the] tax collector afar off standing

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page