τετρακισχίλιοι
Englishman's Concordance
τετρακισχίλιοι (tetrakischilioi) — 2 Occurrences

Matthew 15:38 Adj-NMP
GRK: ἐσθίοντες ἦσαν τετρακισχίλιοι ἄνδρες χωρὶς
NAS: who ate were four thousand men,
KJV: were four thousand men,
INT: ate were four thousand men besides

Mark 8:9 Adj-NMP
GRK: δὲ ὡς τετρακισχίλιοι καὶ ἀπέλυσεν
NAS: About four thousand were [there]; and He sent them away.
KJV: were about four thousand: and he sent
INT: moreover about four thousand and he sent away

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page