θαλάσσῃ
Englishman's Concordance
θαλάσσῃ (thalassē) — 13 Occurrences

Matthew 8:24 N-DFS
GRK: ἐν τῇ θαλάσσῃ ὥστε τὸ
NAS: storm on the sea, so
KJV: in the sea, insomuch that
INT: in the sea so that the

Matthew 8:26 N-DFS
GRK: καὶ τῇ θαλάσσῃ καὶ ἐγένετο
NAS: the winds and the sea, and it became
KJV: the winds and the sea; and there was
INT: and the sea and there was

Mark 1:16 N-DFS
GRK: ἐν τῇ θαλάσσῃ ἦσαν γὰρ
NAS: casting a net in the sea; for they were fishermen.
KJV: a net into the sea: for they were
INT: into the sea they were indeed

Mark 4:1 N-DFS
GRK: ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ πᾶς
NAS: into a boat in the sea and sat down;
KJV: and sat in the sea; and the whole
INT: in the sea and all

Mark 4:39 N-DFS
GRK: εἶπεν τῇ θαλάσσῃ Σιώπα πεφίμωσο
NAS: and said to the sea, Hush,
KJV: said unto the sea, Peace,
INT: said to the sea Silence be quiet

Mark 5:13 N-DFS
GRK: ἐν τῇ θαλάσσῃ
NAS: [of them]; and they were drowned in the sea.
KJV: were choked in the sea.
INT: in the sea

Luke 17:6 N-DFS
GRK: ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ ὑπήκουσεν
NAS: and be planted in the sea; and it would obey
KJV: in the sea; and
INT: in the sea and it would obey

Acts 7:36 N-DFS
GRK: ἐν Ἐρυθρᾷ Θαλάσσῃ καὶ ἐν
NAS: and in the Red Sea and in the wilderness
KJV: in the Red sea, and in
INT: in [the] Red Sea and in

1 Corinthians 10:2 N-DFS
GRK: ἐν τῇ θαλάσσῃ
NAS: in the cloud and in the sea;
KJV: and in the sea;
INT: in the sea

2 Corinthians 11:26 N-DFS
GRK: κινδύνοις ἐν θαλάσσῃ κινδύνοις ἐν
NAS: dangers on the sea, dangers
KJV: in the sea, [in] perils
INT: in perils on [the] sea in perils among

Revelation 8:9 N-DFS
GRK: ἐν τῇ θαλάσσῃ τὰ ἔχοντα
NAS: which were in the sea and had
KJV: which were in the sea, and had life,
INT: in the sea which have

Revelation 16:3 N-DFS
GRK: ἐν τῇ θαλάσσῃ
NAS: living thing in the sea died.
KJV: died in the sea.
INT: in the sea

Revelation 18:19 N-DFS
GRK: ἐν τῇ θαλάσσῃ ἐκ τῆς
NAS: ships at sea became rich
KJV: ships in the sea by reason of her
INT: in the sea through the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page