θάλασσαν
Englishman's Concordance
θάλασσαν (thalassan) — 43 Occurrences

Matthew 4:18 N-AFS
GRK: παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας
NAS: Now as Jesus was walking by the Sea of Galilee,
KJV: walking by the sea of Galilee, saw
INT: by the sea of Galilee

Matthew 4:18 N-AFS
GRK: εἰς τὴν θάλασσαν ἦσαν γὰρ
NAS: a net into the sea; for they were fishermen.
KJV: a net into the sea: for they were
INT: into the sea they were indeed

Matthew 8:32 N-AFS
GRK: εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἀπέθανον
NAS: the steep bank into the sea and perished
KJV: into the sea, and
INT: into the sea and perished

Matthew 13:1 N-AFS
GRK: παρὰ τὴν θάλασσαν
NAS: and was sitting by the sea.
KJV: and sat by the sea side.
INT: by the sea

Matthew 13:47 N-AFS
GRK: εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἐκ
NAS: cast into the sea, and gathering
KJV: into the sea, and
INT: into the sea and of

Matthew 14:25 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν θάλασσαν
NAS: He came to them, walking on the sea.
KJV: walking on the sea.
INT: on the sea

Matthew 15:29 N-AFS
GRK: παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας
NAS: along by the Sea of Galilee,
KJV: nigh unto the sea of Galilee;
INT: along the sea of Galilee

Matthew 17:27 N-AFS
GRK: πορευθεὶς εἰς θάλασσαν βάλε ἄγκιστρον
NAS: them, go to the sea and throw
KJV: go thou to the sea, and cast an hook,
INT: having gone to sea cast a hook

Matthew 21:21 N-AFS
GRK: εἰς τὴν θάλασσαν γενήσεται
NAS: up and cast into the sea,' it will happen.
KJV: into the sea; it shall be done.
INT: into the sea it will come to pass

Matthew 23:15 N-AFS
GRK: περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν
NAS: you travel around on sea and land
KJV: for ye compass sea and land
INT: you go about the sea and the

Mark 1:16 N-AFS
GRK: παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας
NAS: As He was going along by the Sea of Galilee,
KJV: by the sea of Galilee,
INT: by the sea of Galilee

Mark 2:13 N-AFS
GRK: παρὰ τὴν θάλασσαν καὶ πᾶς
NAS: out again by the seashore; and all
KJV: again by the sea side; and all
INT: beside the sea and all

Mark 3:7 N-AFS
GRK: πρὸς τὴν θάλασσαν καὶ πολὺ
NAS: withdrew to the sea with His disciples;
KJV: disciples to the sea: and a great
INT: to the sea and great

Mark 4:1 N-AFS
GRK: παρὰ τὴν θάλασσαν καὶ συνάγεται
NAS: again by the sea. And such a very large
KJV: by the sea side: and
INT: beside the sea And was gathered together

Mark 4:1 N-AFS
GRK: πρὸς τὴν θάλασσαν ἐπὶ τῆς
NAS: crowd was by the sea on the land.
KJV: was by the sea on the land.
INT: close to the sea on the

Mark 5:13 N-AFS
GRK: εἰς τὴν θάλασσαν ὡς δισχίλιοι
NAS: the steep bank into the sea, about
KJV: a steep place into the sea, (they were
INT: into the sea about two thousand

Mark 5:21 N-AFS
GRK: παρὰ τὴν θάλασσαν
NAS: Him; and so He stayed by the seashore.
KJV: he was nigh unto the sea.
INT: beside the sea

Mark 7:31 N-AFS
GRK: εἰς τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας
NAS: Sidon to the Sea of Galilee,
KJV: unto the sea of Galilee,
INT: to the sea of Galilee

Mark 9:42 N-AFS
GRK: εἰς τὴν θάλασσαν
NAS: he had been cast into the sea.
KJV: he were cast into the sea.
INT: into the sea

Mark 11:23 N-AFS
GRK: εἰς τὴν θάλασσαν καὶ μὴ
NAS: up and cast into the sea,' and does not doubt
KJV: be thou cast into the sea; and shall
INT: into the sea and not

Luke 17:2 N-AFS
GRK: εἰς τὴν θάλασσαν ἢ ἵνα
NAS: and he were thrown into the sea, than
KJV: he cast into the sea, than that
INT: into the sea than that

John 6:16 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν θάλασσαν
NAS: His disciples went down to the sea,
KJV: went down unto the sea,
INT: to the sea

John 21:7 N-AFS
GRK: εἰς τὴν θάλασσαν
NAS: himself into the sea.
KJV: himself into the sea.
INT: into the sea

Acts 4:24 N-AFS
GRK: καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα
NAS: AND THE EARTH AND THE SEA, AND ALL
KJV: earth, and the sea, and all
INT: and the sea and all

Acts 10:6 N-AFS
GRK: οἰκία παρὰ θάλασσαν οὗτος λαλήσει
NAS: whose house is by the sea.
KJV: is by the sea side: he shall tell
INT: house by [the] sea he shall tell

Acts 10:32 N-AFS
GRK: βυρσέως παρὰ θάλασσαν
NAS: of Simon [the] tanner by the sea.'
KJV: by the sea side: who,
INT: a tanner by [the] sea

Acts 14:15 N-AFS
GRK: καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα
NAS: AND THE EARTH AND THE SEA AND ALL
KJV: earth, and the sea, and all things
INT: and the sea and all

Acts 17:14 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν θάλασσαν ὑπέμεινάν τε
NAS: as far as the sea; and Silas
KJV: as it were to the sea: but Silas
INT: to the sea remained both

Acts 27:30 N-AFS
GRK: εἰς τὴν θάλασσαν προφάσει ὡς
NAS: the [ship's] boat into the sea, on the pretense
KJV: into the sea, under colour
INT: into the sea with pretext as

Acts 27:38 N-AFS
GRK: εἰς τὴν θάλασσαν
NAS: out the wheat into the sea.
KJV: the wheat into the sea.
INT: into the sea

Acts 27:40 N-AFS
GRK: εἰς τὴν θάλασσαν ἅμα ἀνέντες
NAS: they left them in the sea while at the same time
KJV: [themselves] unto the sea, and
INT: in the sea at the same time having loosened

Hebrews 11:29 N-AFS
GRK: τὴν Ἐρυθρὰν Θάλασσαν ὡς διὰ
NAS: the Red Sea as though
KJV: they passed through the Red sea as by
INT: the Red Sea as through

Revelation 7:2 N-AFS
GRK: καὶ τὴν θάλασσαν
NAS: to harm the earth and the sea,
KJV: the earth and the sea,
INT: and the sea

Revelation 7:3 N-AFS
GRK: μήτε τὴν θάλασσαν μήτε τὰ
NAS: the earth or the sea or the trees
KJV: neither the sea, nor
INT: nor the sea nor the

Revelation 8:8 N-AFS
GRK: εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἐγένετο
NAS: was thrown into the sea; and a third
KJV: into the sea: and
INT: into the sea and became

Revelation 10:6 N-AFS
GRK: καὶ τὴν θάλασσαν καὶ τὰ
NAS: AND THE THINGS IN IT, AND THE EARTH AND THE THINGS IN IT, AND THE SEA AND THE THINGS IN IT, that there will be delay
KJV: and the sea, and
INT: and the sea and the things

Revelation 12:12 N-AFS
GRK: καὶ τὴν θάλασσαν ὅτι κατέβη
NAS: to the earth and the sea, because
KJV: and of the sea! for
INT: and the sea because is come down

Revelation 14:7 N-AFS
GRK: γῆν καὶ θάλασσαν καὶ πηγὰς
NAS: and the earth and sea and springs
KJV: earth, and the sea, and the fountains
INT: earth and sea and fountains

Revelation 15:2 N-AFS
GRK: εἶδον ὡς θάλασσαν ὑαλίνην μεμιγμένην
NAS: something like a sea of glass
KJV: as it were a sea of glass
INT: I saw as a sea glass mingled

Revelation 15:2 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν θάλασσαν τὴν ὑαλίνην
NAS: standing on the sea of glass,
KJV: stand on the sea of glass, having
INT: upon the sea of the glass

Revelation 16:3 N-AFS
GRK: εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἐγένετο
NAS: out his bowl into the sea, and it became
KJV: vial upon the sea; and it became
INT: into the sea and it became

Revelation 18:17 N-AFS
GRK: ὅσοι τὴν θάλασσαν ἐργάζονται ἀπὸ
NAS: as make their living by the sea, stood
KJV: as many as trade by sea, stood afar
INT: as many as the sea trade by of

Revelation 18:21 N-AFS
GRK: εἰς τὴν θάλασσαν λέγων Οὕτως
NAS: and threw it into the sea, saying,
KJV: cast [it] into the sea, saying, Thus
INT: into the sea saying Thus

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page