τοιαύτην
Englishman's Concordance
τοιαύτην (toiautēn) — 6 Occurrences

Matthew 9:8 DPro-AFS
GRK: δόντα ἐξουσίαν τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις
NAS: who had given such authority
KJV: which had given such power unto men.
INT: having given authority such to men

Acts 16:24 DPro-AFS
GRK: ὃς παραγγελίαν τοιαύτην λαβὼν ἔβαλεν
NAS: and he, having received such a command,
KJV: having received such a charge,
INT: who order such having received thrust

1 Corinthians 11:16 DPro-AFS
GRK: εἶναι ἡμεῖς τοιαύτην συνήθειαν οὐκ
NAS: we have no other practice, nor
KJV: have no such custom, neither
INT: to be we such custom not

2 Corinthians 3:4 DPro-AFS
GRK: Πεποίθησιν δὲ τοιαύτην ἔχομεν διὰ
NAS: Such confidence we have
KJV: And such trust have we
INT: Confidence moreover such we have through

2 Corinthians 3:12 DPro-AFS
GRK: Ἔχοντες οὖν τοιαύτην ἐλπίδα πολλῇ
NAS: Therefore having such a hope, we use
KJV: that we have such hope,
INT: Having therefore such hope much

Hebrews 12:3 DPro-AFS
GRK: γὰρ τὸν τοιαύτην ὑπομεμενηκότα ὑπὸ
NAS: Him who has endured such hostility
KJV: him that endured such contradiction
INT: indeed him who so great has endured from

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page