5154. τρίτος (tritos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5154. τρίτος (tritos) — 56 Occurrences

Matthew 16:21 Adj-DFS
GRK: καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι
NAS: and be raised up on the third day.
KJV: and be raised again the third day.
INT: and the third day to be raised

Matthew 17:23 Adj-DFS
GRK: καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται
NAS: Him, and He will be raised on the third day.
KJV: and the third day
INT: and the third day he will be raised up

Matthew 20:3 Adj-AFS
GRK: ἐξελθὼν περὶ τρίτην ὥραν εἶδεν
NAS: out about the third hour
KJV: about the third hour,
INT: having gone out about the third hour he saw

Matthew 20:19 Adj-DFS
GRK: καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται
NAS: and crucify [Him], and on the third day
KJV: [him]: and the third day
INT: and the third day he will rise again

Matthew 22:26 Adj-NMS
GRK: καὶ ὁ τρίτος ἕως τῶν
NAS: the second, and the third, down
KJV: also, and the third, unto the seventh.
INT: also the third unto the

Matthew 26:44 Adj-GNS
GRK: προσηύξατο ἐκ τρίτου τὸν αὐτὸν
NAS: and prayed a third time, saying
KJV: and prayed the third time, saying
INT: he prayed for [the] third time the same

Matthew 27:64 Adj-GFS
GRK: ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας μή
NAS: until the third day,
KJV: be made sure until the third day, lest
INT: until the third day lest

Mark 12:21 Adj-NMS
GRK: καὶ ὁ τρίτος ὡσαύτως
NAS: no children; and the third likewise;
KJV: any seed: and the third likewise.
INT: and the third likewise

Mark 14:41 Adj-ANS
GRK: ἔρχεται τὸ τρίτον καὶ λέγει
NAS: And He came the third time, and said
KJV: he cometh the third time, and
INT: he comes the third time and says

Mark 15:25 Adj-NFS
GRK: δὲ ὥρα τρίτη καὶ ἐσταύρωσαν
NAS: It was the third hour when
KJV: And it was the third hour, and
INT: moreover [the] hour third and they crucified

Luke 9:22 Adj-DFS
GRK: καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι
NAS: and be raised up on the third day.
KJV: and be raised the third day.
INT: and the third day to be raised

Luke 12:38 Adj-DFS
GRK: ἐν τῇ τρίτῃ φυλακῇ ἔλθῃ
NAS: or even in the third, and finds
KJV: come in the third watch, and
INT: in the third watch he comes

Luke 13:32 Adj-DFS
GRK: καὶ τῇ τρίτῃ τελειοῦμαι
NAS: and tomorrow, and the third [day] I reach My goal.'
KJV: and the third [day] I shall be perfected.
INT: and the third [day] I am perfected

Luke 18:33 Adj-DFS
GRK: ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ἀναστήσεται
NAS: Him, they will kill Him; and the third day
KJV: and the third day
INT: day third he will rise again

Luke 20:12 Adj-AMS
GRK: καὶ προσέθετο τρίτον πέμψαι οἱ
NAS: to send a third; and this one
KJV: he sent a third: and
INT: And he proceeded a third to send

Luke 20:31 Adj-NMS
GRK: καὶ ὁ τρίτος ἔλαβεν αὐτήν
NAS: and the third married
KJV: And the third took her;
INT: and the third took her

Luke 23:22 Adj-ANS
GRK: ὁ δὲ τρίτον εἶπεν πρὸς
NAS: And he said to them the third time, Why,
KJV: unto them the third time, Why, what
INT: and a third [time] he said to

Luke 24:7 Adj-DFS
GRK: καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστῆναι
NAS: and be crucified, and the third day
KJV: and the third day
INT: and the third day to arise

Luke 24:21 Adj-AFS
GRK: πᾶσιν τούτοις τρίτην ταύτην ἡμέραν
NAS: all this, it is the third day since
KJV: is the third day since
INT: all these things third this day

Luke 24:46 Adj-DFS
GRK: νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ
NAS: from the dead the third day,
KJV: from the dead the third day:
INT: [the] dead the third day

John 2:1 Adj-DFS
GRK: ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ γάμος ἐγένετο
NAS: On the third day there was a wedding
KJV: And the third day there was
INT: day third a wedding took place

John 21:14 Adj-ANS
GRK: Τοῦτο ἤδη τρίτον ἐφανερώθη Ἰησοῦς
NAS: is now the third time that Jesus
KJV: now the third time that Jesus
INT: This [is] now the third time was revealed Jesus

John 21:17 Adj-ANS
GRK: αὐτῷ τὸ τρίτον Σίμων Ἰωάννου
NAS: He said to him the third time, Simon,
KJV: unto him the third time, Simon,
INT: to him the third time Simon [son] of Jonah

John 21:17 Adj-ANS
GRK: αὐτῷ τὸ τρίτον Φιλεῖς με
NAS: to him the third time, Simon,
KJV: unto him the third time, Lovest
INT: to him the third time have you affection for me

Acts 2:15 Adj-NFS
GRK: γὰρ ὥρα τρίτη τῆς ἡμέρας
NAS: as you suppose, for it is [only] the third hour
KJV: it is [but] the third hour
INT: indeed [the] hour third of the day

Acts 10:40 Adj-DFS
GRK: ἐν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ καὶ
NAS: raised Him up on the third day
KJV: God raised up the third day, and
INT: on the third day and

Acts 23:23 Adj-GFS
GRK: διακοσίους ἀπὸ τρίτης ὥρας τῆς
NAS: ready by the third hour
KJV: at the third hour
INT: two hundred for the third hour of the

Acts 27:19 Adj-DFS
GRK: καὶ τῇ τρίτῃ αὐτόχειρες τὴν
NAS: and on the third day they threw
KJV: And the third [day] we cast out
INT: and on the third [day] with own hands the

1 Corinthians 12:28 Adv
GRK: δεύτερον προφήτας τρίτον διδασκάλους ἔπειτα
NAS: second prophets, third teachers, then
KJV: prophets, thirdly teachers,
INT: secondly prophets thirdly teachers then

1 Corinthians 15:4 Adj-DFS
GRK: ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ κατὰ τὰς
NAS: and that He was raised on the third day
KJV: he rose again the third day
INT: day the third according to the

2 Corinthians 12:2 Adj-GMS
GRK: τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐρανοῦ
NAS: was caught up to the third heaven.
KJV: caught up to the third heaven.
INT: such a one to [the] third heaven

2 Corinthians 12:14 Adj-ANS
GRK: Ἰδοὺ τρίτον τοῦτο ἑτοίμως
NAS: Here for this third time I am ready
KJV: Behold, the third time I am ready
INT: Behold third time this ready

2 Corinthians 13:1 Adj-ANS
GRK: Τρίτον τοῦτο ἔρχομαι
NAS: This is the third time I am coming
KJV: This [is] the third [time] I am coming
INT: third This [time] I am coming

Revelation 4:7 Adj-NNS
GRK: καὶ τὸ τρίτον ζῷον ἔχων
NAS: a calf, and the third creature
KJV: a calf, and the third beast had
INT: and the third living creature having

Revelation 6:5 Adj-AFS
GRK: σφραγῖδα τὴν τρίτην ἤκουσα τοῦ
NAS: When He broke the third seal, I heard
KJV: he had opened the third seal,
INT: seal the third I heard the

Revelation 6:5 Adj-GNS
GRK: ἤκουσα τοῦ τρίτου ζῴου λέγοντος
NAS: I heard the third living creature
KJV: seal, I heard the third beast say,
INT: I heard the third living creature saying

Revelation 8:7 Adj-NNS
GRK: καὶ τὸ τρίτον τῆς γῆς
NAS: to the earth; and a third of the earth
KJV: and the third part of trees
INT: and a third of the earth

Revelation 8:7 Adj-NNS
GRK: καὶ τὸ τρίτον τῶν δένδρων
NAS: was burned up, and a third of the trees
INT: and a third of the trees

Revelation 8:8 Adj-NNS
GRK: ἐγένετο τὸ τρίτον τῆς θαλάσσης
NAS: into the sea; and a third of the sea
KJV: and the third part of the sea
INT: became a third of the sea

Revelation 8:9 Adj-NNS
GRK: ἀπέθανεν τὸ τρίτον τῶν κτισμάτων
NAS: and a third of the creatures which
KJV: And the third part of the creatures
INT: died a third of the creatures

Revelation 8:9 Adj-NNS
GRK: καὶ τὸ τρίτον τῶν πλοίων
NAS: died; and a third of the ships
KJV: and the third part of the ships
INT: and a third of the ships

Revelation 8:10 Adj-NMS
GRK: Καὶ ὁ τρίτος ἄγγελος ἐσάλπισεν
NAS: The third angel sounded,
KJV: And the third angel sounded,
INT: And the third angel sounded [his] trumpet

Revelation 8:10 Adj-ANS
GRK: ἐπὶ τὸ τρίτον τῶν ποταμῶν
NAS: and it fell on a third of the rivers
KJV: upon the third part of the rivers,
INT: upon a third of the rivers

Revelation 8:11 Adj-NNS
GRK: ἐγένετο τὸ τρίτον τῶν ὑδάτων
NAS: Wormwood; and a third of the waters
KJV: and the third part of the waters
INT: becomes a third into waters

Revelation 8:12 Adj-NNS
GRK: ἐπλήγη τὸ τρίτον τοῦ ἡλίου
NAS: sounded, and a third of the sun
KJV: and the third part of the sun
INT: was struck a third of the sun

Revelation 8:12 Adj-NNS
GRK: καὶ τὸ τρίτον τῆς σελήνης
NAS: of the sun and a third of the moon
KJV: and the third part of the moon,
INT: and a third of the moon

Revelation 8:12 Adj-NNS
GRK: καὶ τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων
NAS: of the moon and a third of the stars
KJV: and the third part of the stars;
INT: and a third of the stars

Revelation 8:12 Adj-NNS
GRK: σκοτισθῇ τὸ τρίτον αὐτῶν καὶ
NAS: so that a third of them would be darkened
KJV: so as the third part of them
INT: should be darkened a third of them and

Revelation 8:12 Adj-ANS
GRK: φάνῃ τὸ τρίτον αὐτῆς καὶ
NAS: would not shine for a third of it, and the night
KJV: shone not for a third part of it, and
INT: should appear [for] a third of it and

Revelation 9:15 Adj-ANS
GRK: ἀποκτείνωσιν τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων
NAS: that they would kill a third of mankind.
KJV: for to slay the third part of men.
INT: they might kill a third of men

Revelation 9:18 Adj-NNS
GRK: ἀπεκτάνθησαν τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων
NAS: A third of mankind was killed
KJV: was the third part of men
INT: were killed a third of the men

Revelation 11:14 Adj-NFS
GRK: Οὐαὶ ἡ τρίτη ἔρχεται ταχύ
NAS: behold, the third woe
KJV: [and], behold, the third woe cometh
INT: woe third comes quickly

Revelation 12:4 Adj-ANS
GRK: σύρει τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων
NAS: swept away a third of the stars
KJV: drew the third part of the stars
INT: drags a third of the stars

Revelation 14:9 Adj-NMS
GRK: ἄλλος ἄγγελος τρίτος ἠκολούθησεν αὐτοῖς
NAS: angel, a third one, followed
KJV: And the third angel followed
INT: another angel a third followed them

Revelation 16:4 Adj-NMS
GRK: Καὶ ὁ τρίτος ἐξέχεεν τὴν
NAS: Then the third [angel] poured
KJV: And the third angel poured out
INT: And the third poured out the

Revelation 21:19 Adj-NMS
GRK: σάπφιρος ὁ τρίτος χαλκηδών ὁ
NAS: sapphire; the third, chalcedony;
KJV: sapphire; the third, a chalcedony;
INT: sapphire the third chalcedony the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page