υἱοὺς
Englishman's Concordance
υἱοὺς (huious) — 14 Occurrences

Matthew 26:37 N-AMP
GRK: τοὺς δύο υἱοὺς Ζεβεδαίου ἤρξατο
NAS: and the two sons of Zebedee,
KJV: and the two sons of Zebedee, and began
INT: the two sons of Zebedee he began

Luke 5:10 N-AMP
GRK: καὶ Ἰωάννην υἱοὺς Ζεβεδαίου οἳ
NAS: and John, sons of Zebedee,
KJV: and John, the sons of Zebedee, which
INT: and John sons of Zebedee who

Luke 5:34 N-AMP
GRK: δύνασθε τοὺς υἱοὺς τοῦ νυμφῶνος
NAS: make the attendants of the bridegroom
KJV: make the children of the bridechamber
INT: Are you able the sons of the bridechamber

Luke 15:11 N-AMP
GRK: εἶχεν δύο υἱούς
NAS: had two sons.
KJV: had two sons:
INT: had two sons

Luke 16:8 N-AMP
GRK: ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τοῦ φωτὸς
NAS: kind than the sons of light.
KJV: wiser than the children of light.
INT: than the sons of the light

Acts 7:23 N-AMP
GRK: αὐτοῦ τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ
NAS: his brethren, the sons of Israel.
KJV: his brethren the children of Israel.
INT: of him the sons of Israel

Acts 7:29 N-AMP
GRK: οὗ ἐγέννησεν υἱοὺς δύο
NAS: he became the father of two sons.
KJV: he begat two sons.
INT: where he fathered sons two

2 Corinthians 3:7 N-AMP
GRK: ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ εἰς
NAS: so that the sons of Israel
KJV: so that the children of Israel
INT: to look intently the children of Israel into

2 Corinthians 3:13 N-AMP
GRK: ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ εἰς
NAS: so that the sons of Israel
KJV: that the children of Israel
INT: to look intently the sons of Israel to

2 Corinthians 6:18 N-AMP
GRK: μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας
NAS: And I will be a father to you, And you shall be sons and daughters
KJV: shall be my sons and daughters,
INT: to me for sons and daughters

Galatians 4:22 N-AMP
GRK: Ἀβραὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν ἕνα
NAS: had two sons, one by the bondwoman
KJV: had two sons, the one by
INT: Abraham two sons had one

Ephesians 5:6 N-AMP
GRK: ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας
NAS: comes upon the sons of disobedience.
KJV: upon the children of disobedience.
INT: upon the sons of disobedience

Colossians 3:6 Noun-AMP
GRK: ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας
INT: on the sons disobedience

Hebrews 2:10 N-AMP
GRK: πάντα πολλοὺς υἱοὺς εἰς δόξαν
NAS: many sons to glory,
KJV: in bringing many sons unto glory,
INT: all things many sons to glory

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page