υἱοθεσίαν
Englishman's Concordance
υἱοθεσίαν (huiothesian) — 3 Occurrences

Romans 8:23 N-AFS
GRK: ἑαυτοῖς στενάζομεν υἱοθεσίαν ἀπεκδεχόμενοι τὴν
NAS: waiting eagerly for [our] adoption as sons, the redemption
KJV: waiting for the adoption, [to wit], the redemption
INT: ourselves groan adoption awaiting the

Galatians 4:5 N-AFS
GRK: ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν
NAS: that we might receive the adoption as sons.
KJV: we might receive the adoption of sons.
INT: that the adoption we might receive

Ephesians 1:5 N-AFS
GRK: ἡμᾶς εἰς υἱοθεσίαν διὰ Ἰησοῦ
NAS: He predestined us to adoption as sons through
KJV: unto the adoption of children by
INT: us for adoption through Jesus

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page