ὑπῆρχον
Englishman's Concordance
ὑπῆρχον (hypērchon) — 2 Occurrences

Acts 4:34 V-IIA-3P
GRK: ἢ οἰκιῶν ὑπῆρχον πωλοῦντες ἔφερον
KJV: Neither was there any among
INT: or houses were selling [them] brought

Acts 8:16 V-IIA-3P
GRK: δὲ βεβαπτισμένοι ὑπῆρχον εἰς τὸ
NAS: of them; they had simply been baptized
KJV: of them: only they were baptized in
INT: however baptized they were to the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page