ὑπερεκπερισσοῦ
Englishman's Concordance
ὑπερεκπερισσοῦ (hyperekperissou) — 3 Occurrences

Ephesians 3:20 Adv
GRK: πάντα ποιῆσαι ὑπερεκπερισσοῦ ὧν αἰτούμεθα
KJV: exceeding abundantly above all that
INT: all things to do exceedingly above what we ask

1 Thessalonians 3:10 Adv
GRK: καὶ ἡμέρας ὑπερεκπερισσοῦ δεόμενοι εἰς
INT: and day exceedingly imploring for

1 Thessalonians 5:13 Adv
GRK: ἡγεῖσθαι αὐτοὺς ὑπερεκπερισσοῦ ἐν ἀγάπῃ
KJV: to esteem them very highly in
INT: to esteem them exceedingly in love

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page