5225. ὑπάρχω (huparchó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5225. ὑπάρχω (huparchó) — 60 Occurrences

Matthew 19:21 V-PPA-ANP
GRK: σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς
INT: your possessions and give

Matthew 24:47 V-PPA-DNP
GRK: πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει
INT: all the possessions of him he will set

Matthew 25:14 V-PPA-ANP
GRK: αὐτοῖς τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ
INT: to them the property of him

Luke 7:25 V-PPA-NMP
GRK: καὶ τρυφῇ ὑπάρχοντες ἐν τοῖς
NAS: clothed and live in luxury
KJV: apparelled, and live delicately, are
INT: and in luxury are living in the

Luke 8:3 V-PPA-GNP
GRK: ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐταῖς
INT: of the means by them

Luke 8:41 V-IIA-3S
GRK: τῆς συναγωγῆς ὑπῆρχεν καὶ πεσὼν
KJV: and he was a ruler of the synagogue:
INT: of the synagogue was and having fallen

Luke 9:48 V-PPA-NMS
GRK: πᾶσιν ὑμῖν ὑπάρχων οὗτός ἐστιν
KJV: me: for he that is least among
INT: all you is he shall be

Luke 11:13 V-PPA-NMP
GRK: ὑμεῖς πονηροὶ ὑπάρχοντες οἴδατε δόματα
NAS: If you then, being evil, know how
KJV: ye then, being evil, know
INT: you evil being know [how] gifts

Luke 11:21 V-PPA-NNP
GRK: ἐστὶν τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ
INT: are the possessions of him

Luke 12:15 V-PPA-GNP
GRK: ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ
INT: of that which possesses of him

Luke 12:33 V-PPA-ANP
GRK: Πωλήσατε τὰ ὑπάρχοντα ὑμῶν καὶ
INT: Sell the possessions of you and

Luke 12:44 V-PPA-DNP
GRK: πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει
INT: all the possessions of him he will set

Luke 14:33 V-PPA-DNP
GRK: τοῖς ἑαυτοῦ ὑπάρχουσιν οὐ δύναται
INT: that he himself possesses not is able

Luke 16:1 V-PPA-ANP
GRK: διασκορπίζων τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ
INT: wasting the possessions to him

Luke 16:14 V-PPA-NMP
GRK: Φαρισαῖοι φιλάργυροι ὑπάρχοντες καὶ ἐξεμυκτήριζον
KJV: also, who were covetous,
INT: Pharisees lovers of money being and they derided

Luke 16:23 V-PPA-NMS
GRK: ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὑπάρχων ἐν βασάνοις
NAS: up his eyes, being in torment,
KJV: his eyes, being in torments,
INT: eyes of him being in torment

Luke 19:8 V-PPA-GNP
GRK: μου τῶν ὑπαρχόντων κύριε τοῖς
INT: of me of the possessions Lord to the

Luke 23:50 V-PPA-NMS
GRK: Ἰωσὴφ βουλευτὴς ὑπάρχων καὶ ἀνὴρ
KJV: a counsellor; [and he was] a good man,
INT: Joseph a Council member being also a man

Acts 2:30 V-PPA-NMS
GRK: προφήτης οὖν ὑπάρχων καὶ εἰδὼς
KJV: Therefore being a prophet, and
INT: A prophet therefore being and knowing

Acts 3:2 V-PPA-NMS
GRK: μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχων ἐβαστάζετο ὃν
NAS: And a man who had been lame
KJV: a certain man lame from his
INT: of mother of him being was being carried whom

Acts 3:6 V-PIA-3S
GRK: χρυσίον οὐχ ὑπάρχει μοι ὃ
NAS: said, I do not possess silver
KJV: and gold have I none;
INT: gold none there is to me what

Acts 4:32 V-PPA-GNP
GRK: τι τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ ἔλεγεν
NAS: that anything belonging to him was his own,
INT: anything of that which possessed he said

Acts 4:34 V-IIA-3P
GRK: ἢ οἰκιῶν ὑπῆρχον πωλοῦντες ἔφερον
KJV: Neither was there any among
INT: or houses were selling [them] brought

Acts 4:37 V-PPA-GMS
GRK: ὑπάρχοντος αὐτῷ ἀγροῦ
NAS: and who owned a tract of land, sold
KJV: Having land, sold
INT: having by him land

Acts 5:4 V-IIA-3S
GRK: σῇ ἐξουσίᾳ ὑπῆρχεν τί ὅτι
KJV: after it was sold, was it not in
INT: own authority it was [not] why

Acts 7:55 V-PPA-NMS
GRK: ὑπάρχων δὲ πλήρης
NAS: But being full of the Holy
KJV: But he, being full of the Holy
INT: being moreover full

Acts 8:16 V-IIA-3P
GRK: δὲ βεβαπτισμένοι ὑπῆρχον εἰς τὸ
NAS: of them; they had simply been baptized
KJV: of them: only they were baptized in
INT: however baptized they were to the

Acts 10:12 V-IIA-3S
GRK: ἐν ᾧ ὑπῆρχεν πάντα τὰ
KJV: Wherein were all manner
INT: in which were all the

Acts 16:3 V-IIA-3S
GRK: πατὴρ αὐτοῦ ὑπῆρχεν
KJV: his father was a Greek.
INT: father of him was

Acts 16:20 V-PPA-NMP
GRK: πόλιν Ἰουδαῖοι ὑπάρχοντες
NAS: our city into confusion, being Jews,
KJV: men, being Jews,
INT: city Jews being

Acts 16:37 V-PPA-AMP
GRK: ἀνθρώπους Ῥωμαίους ὑπάρχοντας ἔβαλαν εἰς
KJV: uncondemned, being Romans,
INT: men Romans being they cast [us] into

Acts 17:24 V-PPA-NMS
GRK: καὶ γῆς ὑπάρχων κύριος οὐκ
KJV: seeing that he is Lord
INT: and earth being Lord not

Acts 17:27 V-PPA-AMS
GRK: ἑκάστου ἡμῶν ὑπάρχοντα
KJV: find him, though he be not far
INT: each of us being

Acts 17:29 V-PPA-NMP
GRK: γένος οὖν ὑπάρχοντες τοῦ θεοῦ
NAS: Being then the children
KJV: Forasmuch then as we are the offspring
INT: Offspring therefore being of God

Acts 19:36 V-PNA
GRK: ὑμᾶς κατεσταλμένους ὑπάρχειν καὶ μηδὲν
KJV: ye ought to be quiet, and
INT: for you calm to be and nothing

Acts 19:40 V-PPA-GNS
GRK: μηδενὸς αἰτίου ὑπάρχοντος περὶ οὗ
KJV: uproar, there being no
INT: not one cause existing concerning which

Acts 21:20 V-PIA-3P
GRK: τοῦ νόμου ὑπάρχουσιν
KJV: believe; and they are all zealous
INT: for the law are

Acts 22:3 V-PPA-NMS
GRK: νόμου ζηλωτὴς ὑπάρχων τοῦ θεοῦ
NAS: of our fathers, being zealous
KJV: of the fathers, and was zealous
INT: law a zealous one being the for God

Acts 27:12 V-PPA-GMS
GRK: τοῦ λιμένος ὑπάρχοντος πρὸς παραχειμασίαν
KJV: the haven was not commodious
INT: the harbor being to winter in

Acts 27:21 V-PPA-GFS
GRK: τε ἀσιτίας ὑπαρχούσης τότε σταθεὶς
NAS: When they had gone a long
KJV: But after long abstinence
INT: also abstinence [from food] there being then having stood up

Acts 27:34 V-PIA-3S
GRK: ὑμετέρας σωτηρίας ὑπάρχει οὐδενὸς γὰρ
KJV: for this is for your
INT: of you preservation is of not one indeed

Acts 28:7 V-IIA-3S
GRK: τόπον ἐκεῖνον ὑπῆρχεν χωρία τῷ
KJV: quarters were possessions
INT: place same were lands belonging to the

Acts 28:18 V-PNA
GRK: αἰτίαν θανάτου ὑπάρχειν ἐν ἐμοί
KJV: because there was no
INT: cause of death was there in me

Romans 4:19 V-PPA-NMS
GRK: ἑκατονταετής που ὑπάρχων καὶ τὴν
KJV: dead, when he was about
INT: a hundred years old about being and the

1 Corinthians 7:26 V-PNA
GRK: τοῦτο καλὸν ὑπάρχειν διὰ τὴν
KJV: therefore that this is good for
INT: this good is because of the

1 Corinthians 11:7 V-PPA-NMS
GRK: δόξα θεοῦ ὑπάρχων ἡ γυνὴ
KJV: [his] head, forasmuch as he is the image
INT: glory of God being the woman

1 Corinthians 11:18 V-PNA
GRK: ἐν ὑμῖν ὑπάρχειν καὶ μέρος
NAS: that divisions exist among
KJV: I hear that there be divisions
INT: among you to be and part

1 Corinthians 12:22 V-PNA
GRK: σώματος ἀσθενέστερα ὑπάρχειν ἀναγκαῖά ἐστιν
KJV: which seem to be more feeble,
INT: body weaker to be necessary are

1 Corinthians 13:3 V-PPA-ANP
GRK: πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου καὶ
INT: all the possessions of me and

2 Corinthians 8:17 V-PPA-NMS
GRK: σπουδαιότερος δὲ ὑπάρχων αὐθαίρετος ἐξῆλθεν
NAS: our appeal, but being himself
KJV: but being more forward,
INT: more earnest moreover being of his own accord he went out

2 Corinthians 12:16 V-PPA-NMS
GRK: ὑμᾶς ἀλλὰ ὑπάρχων πανοῦργος δόλῳ
KJV: nevertheless, being crafty,
INT: you but being crafty with trickery

Galatians 1:14 V-PPA-NMS
GRK: περισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων τῶν πατρικῶν
NAS: my countrymen, being more extremely
KJV: nation, being more exceedingly
INT: more abundantly zealous being of the fathers

Galatians 2:14 V-PPA-NMS
GRK: σὺ Ἰουδαῖος ὑπάρχων ἐθνικῶς καὶ
NAS: of all, If you, being a Jew, live
KJV: If thou, being a Jew, livest
INT: you a Jew being like a Gentile and

Philippians 2:6 V-PPA-NMS
GRK: μορφῇ θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν
NAS: who, although He existed in the form
KJV: Who, being in the form
INT: [the] form of God subsisting not something to be grasped

Philippians 3:20 V-PIA-3S
GRK: ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει ἐξ οὗ
KJV: our conversation is in heaven;
INT: in [the] heavens exists from which

Hebrews 10:34 V-PPA-GNP
GRK: ἁρπαγὴν τῶν ὑπαρχόντων ὑμῶν μετὰ
INT: plunder of the possessions of you with

James 2:15 V-PSA-3P
GRK: ἀδελφὴ γυμνοὶ ὑπάρχωσιν καὶ λειπόμενοι
KJV: or sister be naked, and
INT: a sister naked be and destitute

2 Peter 1:8 V-PPA-NNP
GRK: γὰρ ὑμῖν ὑπάρχοντα καὶ πλεονάζοντα
KJV: For if these things be in you, and
INT: indeed in you being and abounding

2 Peter 2:19 V-PPA-NMP
GRK: αὐτοὶ δοῦλοι ὑπάρχοντες τῆς φθορᾶς
KJV: they themselves are the servants
INT: themselves slaves being of corruption

2 Peter 3:11 V-PNA
GRK: ποταποὺς δεῖ ὑπάρχειν ὑμᾶς ἐν
KJV: ye to be in
INT: what kind of [persons] ought to be you in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page