ὕστερον
Englishman's Concordance
ὕστερον (hysteron) — 11 Occurrences

Matthew 4:2 Adv
GRK: νύκτας τεσσεράκοντα ὕστερον ἐπείνασεν
KJV: nights, he was afterward an hungred.
INT: nights forty afterward he hungered

matthew 21:29 Adj-ANS
GRK: καὶ οὐκ ὕστερον δὲ μεταμεληθεὶς
INT: moreover not afterward also he repented

Matthew 21:32 Adv
GRK: οὐδὲ μετεμελήθητε ὕστερον τοῦ πιστεῦσαι
NAS: feel remorse afterward so as to believe
KJV: not afterward, that ye might believe
INT: not even did repent afterward to believe

Matthew 21:37 Adv
GRK: ὕστερον δὲ ἀπέστειλεν
NAS: But afterward he sent his son
KJV: But last of all he sent unto
INT: afterward moreover he sent

Matthew 22:27 Adv
GRK: ὕστερον δὲ πάντων
NAS: Last of all, the woman
KJV: And last of all the woman
INT: last moreover of all

Matthew 25:11 Adv
GRK: ὕστερον δὲ ἔρχονται
NAS: Later the other virgins
INT: afterward moreover come

Matthew 26:60 Adv
GRK: προσελθόντων ψευδομαρτύρων ὕστερον δὲ προσελθόντες
NAS: forward. But later on two
KJV: none. At the last came two
INT: having come forward as false witnesses at last moreover having come forward

Mark 16:14 Adv
GRK: Ὕστερον δὲ ἀνακειμένοις
NAS: Afterward He appeared to the eleven
KJV: Afterward he appeared unto the eleven
INT: afterward moreover as reclined [at table]

Luke 20:32 Adv
GRK: ὕστερον καὶ ἡ
KJV: Last of all the woman
INT: last also the

John 13:36 Adv
GRK: ἀκολουθήσεις δὲ ὕστερον
NAS: Me now; but you will follow later.
KJV: thou shalt follow me afterwards.
INT: you will follow moreover afterward

Hebrews 12:11 Adv
GRK: ἀλλὰ λύπης ὕστερον δὲ καρπὸν
NAS: who have been trained by it, afterwards it yields
KJV: nevertheless afterward it yieldeth
INT: but of grief afterward however fruit

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page