’ep̄·tāḥ
Englishman's Concordance
’ep̄·tāḥ — 7 Occurrences

Job 31:32
HEB: דְּ֝לָתַ֗י לָאֹ֥רַח אֶפְתָּֽח׃
NAS: outside, [For] I have opened my doors
KJV: in the street: [but] I opened my doors
INT: my doors to the traveler have opened

Job 32:20
HEB: וְיִֽרְוַֽח־ לִ֑י אֶפְתַּ֖ח שְׂפָתַ֣י וְאֶֽעֱנֶֽה׃
NAS: that I may get relief; Let me open my lips
KJV: that I may be refreshed: I will open my lips
INT: speak may get open my lips and answer

Psalm 39:9
HEB: נֶ֭אֱלַמְתִּי לֹ֣א אֶפְתַּח־ פִּ֑י כִּ֖י
NAS: I have become mute, I do not open my mouth,
KJV: I was dumb, I opened not my mouth;
INT: have become not open my mouth Because

Psalm 49:4
HEB: לְמָשָׁ֣ל אָזְנִ֑י אֶפְתַּ֥ח בְּ֝כִנּ֗וֹר חִידָתִֽי׃
NAS: to a proverb; I will express my riddle
KJV: to a parable: I will open my dark saying
INT: to a proverb my ear will express the harp my riddle

Isaiah 41:18
HEB: אֶפְתַּ֤ח עַל־ שְׁפָיִים֙
NAS: I will open rivers
KJV: I will open rivers in high places,
INT: will open on the bare

Ezekiel 3:27
HEB: וּֽבְדַבְּרִ֤י אֽוֹתְךָ֙ אֶפְתַּ֣ח אֶת־ פִּ֔יךָ
NAS: But when I speak to you, I will open your mouth
KJV: with thee, I will open thy mouth,
INT: speak with will open your mouth will say

Malachi 3:10
HEB: אִם־ לֹ֧א אֶפְתַּ֣ח לָכֶ֗ם אֵ֚ת
NAS: if I will not open for you the windows
KJV: of hosts, if I will not open you the windows
INT: if I will not open the windows of heaven

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 6605
145 Occurrences


’ă·p̄at·tê·aḥ — 1 Occ.
bə·p̄iṯ·ḥî — 1 Occ.
’ep̄·tāḥ — 7 Occ.
’ep̄·tə·ḥāh — 1 Occ.
p̄ā·ṯaḥ — 2 Occ.
p̄ā·ṯō·aḥ — 1 Occ.
p̄ā·ṯū·aḥ — 2 Occ.
p̄ə·ṯu·ḥō·wṯ — 4 Occ.
p̄ə·ṯuw·w·ḥō·wṯ — 1 Occ.
p̄it·taḥ — 1 Occ.
p̄it·taḥ·tî·ḵā — 1 Occ.
p̄it·tê·aḥ — 2 Occ.
p̄it·tə·ḥāh — 1 Occ.
p̄ō·ṯê·aḥ — 3 Occ.
hiṯ·pat·tə·ḥî — 1 Occ.
kim·p̄at·tê·aḥ — 1 Occ.
lə·p̄at·tê·aḥ — 2 Occ.
lə·hip·pā·ṯê·aḥ — 1 Occ.
lip̄·tō·aḥ — 3 Occ.
mə·p̄at·tê·aḥ — 1 Occ.
mə·p̄ut·tā·ḥōṯ — 1 Occ.
nip̄·taḥ — 2 Occ.
nip̄·tā·ḥū — 3 Occ.
nip̄·tə·ḥū — 2 Occ.
pā·ṯaḥ — 6 Occ.
pā·ṯaḥ·tî — 2 Occ.
pā·ṯā·ḥū — 1 Occ.
pā·ṯə·ḥāh — 1 Occ.
pā·ṯə·ḥū — 1 Occ.
pā·ṯō·aḥ — 2 Occ.
pat·tê·aḥ — 1 Occ.
pā·ṯū·aḥ — 2 Occ.
pə·ṯaḥ — 4 Occ.
pə·ṯū·ḥāh — 3 Occ.
pə·ṯu·ḥō·wṯ — 1 Occ.
piṯ·ḥî- — 1 Occ.
piṯ·ḥū — 4 Occ.
pit·taḥ — 1 Occ.
pit·taḥ·tā — 2 Occ.
pit·tê·aḥ — 1 Occ.
pit·tū·ḥê — 1 Occ.
pō·w·ṯê·aḥ — 3 Occ.
tə·p̄at·taḥ — 1 Occ.
tə·p̄at·tê·aḥ — 1 Occ.
tip̄·taḥ — 6 Occ.
tip·pā·ṯaḥ — 1 Occ.
tip·pā·ṯaḥ·nāh — 1 Occ.
ū·ḵə·p̄iṯ·ḥōw — 1 Occ.
ū·p̄ā·ṯaḥ — 2 Occ.
ū·p̄ā·ṯaḥ·tā — 1 Occ.
ū·p̄ā·ṯə·ḥāh — 1 Occ.
ū·p̄it·taḥ — 1 Occ.
ū·p̄it·taḥ·tā — 3 Occ.
ū·p̄it·tə·ḥū — 1 Occ.
ū·lə·p̄at·tê·aḥ — 1 Occ.
wā·’ep̄·taḥ — 2 Occ.
way·yip̄·taḥ — 12 Occ.
way·yip̄·tā·ḥū — 1 Occ.
way·yip̄·tə·ḥū — 1 Occ.
way·yip·pā·ṯaḥ — 1 Occ.
wan·nip̄·tə·ḥāh — 1 Occ.
wat·tip̄·taḥ — 4 Occ.
way·p̄at·taḥ — 2 Occ.
way·p̄at·tə·ḥê·hū — 1 Occ.
wə·nip̄·tə·ḥāh- — 1 Occ.
wə·yip̄·taḥ — 1 Occ.
yə·p̄at·taḥ — 1 Occ.
yip̄·taḥ — 6 Occ.
yip̄·tā·ḥūm — 1 Occ.
yip·pā·ṯaḥ — 1 Occ.
yip·pā·ṯê·aḥ — 5 Occ.
yip·pā·ṯə·ḥū — 1 Occ.
Additional Entries
pə·ṯū·’êl — 1 Occ.
pit·tū·aḥ — 1 Occ.
pit·tu·ḥāh — 1 Occ.
pit·tū·ḥê — 6 Occ.
pit·tū·ḥe·hā — 1 Occ.
pit·tū·ḥîm — 1 Occ.
mip·pə·ṯō·wr — 1 Occ.
pə·ṯō·w·rāh — 1 Occ.
’ă·p̄at·tê·aḥ — 1 Occ.
bə·p̄iṯ·ḥî — 1 Occ.
’ep̄·tə·ḥāh — 1 Occ.
p̄ā·ṯaḥ — 2 Occ.
p̄ā·ṯō·aḥ — 1 Occ.
p̄ā·ṯū·aḥ — 2 Occ.
p̄ə·ṯu·ḥō·wṯ — 4 Occ.
p̄ə·ṯuw·w·ḥō·wṯ — 1 Occ.
p̄it·taḥ — 1 Occ.
p̄it·taḥ·tî·ḵā — 1 Occ.
p̄it·tê·aḥ — 2 Occ.
p̄it·tə·ḥāh — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page