Tou
Jump to: ISBEConcordanceThesaurusGreekHebrewLibrarySubtopicsTermsResources
International Standard Bible Encyclopedia
TOU

to'-oo (to`u; Codex Vaticanus Thoa; Codex Alexandrinus Thoou): King of Hamath. As an enemy of Hadarezer, after David's victory over the latter, he sent David a message of congratulation (1 Chronicles 18:9 f). In 2 Samuel 8:9 spelled "Toi."

Greek
5120. tou -- his.
... 5119, 5120. tou. 5121 . his. Transliteration: tou Phonetic Spelling: (too)
Short Definition: his. Word Origin the gen. of ho,, qv. his. ...
//strongsnumbers.com/greek2/5120.htm - 5k

3588. ho, he, to -- the
... (to) -- 1694 Occurrences. (tois) -- 624 Occurrences. (ton) -- 1581 Occurrences.
(tou) -- 2517 Occurrences. (tous) -- 730 Occurrences. (to) -- 1239 Occurrences. ...
//strongsnumbers.com/greek2/3588.htm - 8k

Strong's Hebrew
8583. Tou -- a king of Hamath
Tou or Toi. 8582, 8583. Tou or Toi. 8584 . a king of Hamath. Transliteration:
Tou or Toi Phonetic Spelling: (to'-oo) Short Definition: Toi. ...
/hebrew/8583.htm - 6k
Library

Techthentos Tou Christou
... HYMNS OF THE EARLY CHURCH techthentos tou Christou. 10,10,10,4 techthentos
tou Christou. Hail to the morn that dawns on eastern hills,. ...
/.../brownlie/hymns of the early church/techthentos tou christou.htm

Techthentos Tou Christou.
... CHRISTMAS techthentos tou Christou. tr., John Brownlie 10,10,10,4. I. Hail to the
morn that dawns on eastern hills,. More radiant far than any earthly morn; ...
/.../brownlie/hymns from the morningland/techthentos tou christou.htm

He Philanthropia Tou Patros.
... MEDITATIONS he philanthropia tou Patros. tr., John Brownlie 7.6.7.6.8.8. I. The
pity of the Father,. The kindness of the Son,. The comfort of the Spirit,". ...
/.../brownlie/hymns of the apostolic church/he philanthropia tou patros.htm

Marturion Tou Agiou Polukarpou Episkopou Smurnes
... POIMEN MARTURION TOU AGIOU POLUKARPOU EPISKOPOU SMURNES. ... II. 1. Makaria men oun kai
gennaia ta marturia panta ta kata to thelema tou theou gegonota. ...
/.../lake/the apostolic fathers/marturion tou agiou polukarpou episkopou.htm

Tou Agiou Polukarpou Episkopou Smurnes Kai Ieromarturos Pros ...
... TOU AGIOU POLUKARPOU EPISKOPOU SMURNES KAI IEROMARTUROS PROS PhILIPPESIOUS
EPISTOLE. Polukarpos kai hoi sun auto presbuteroi te ekklesia ...
/.../lake/the apostolic fathers/tou agiou polukarpou episkopou smurnes.htm

Per Tes Anothen Eirenes, Kai Tes Soterias Ton Psuchon Emon, Tou ...
... HYMNS OF THE EARLY CHURCH per tes anothen eirenes, kai tes soterias ton psuchon
emon, tou Kuriou deethomen. 8,8,8,7 'per tes anothen ...
/.../brownlie/hymns of the early church/per tes anothen eirenes kai.htm

Appendix (B).
... [506] ?] ten touto phaskousan perikopen atheton, eipoi an me en hapasin auten
pheresthai tois antigraphois tou kata Markon euangeliou; ta goun akribe ton ...
/.../burgon/the last twelve verses of the gospel according to s mark/appendix b.htm

Entole E'.
... en soi katharon estai, me episkotoumenon hupo heterou ponerou pneumatos, all' en
euruchoro katoikoun agalliassetai kai euphranthesetai meta tou skeuous, en ho ...
//christianbookshelf.org/lake/the apostolic fathers/entole e.htm

Entole Ia'.
... 1. Edeixe moi epi sumpselliou kathemenous anthropous kai heteron anthropon kathemenon
epi kathedran, kai legei moi; Blepeis tous epi tou sumpselliou kathemenous ...
//christianbookshelf.org/lake/the apostolic fathers/entole ia.htm

Alle Parabole (ii)
... Suzeto, phemi, kurie, hoti euprepetatai eisin allelais, 2. Tauta ta duo
dendra, phesin, eis tupon keintai tois doulois tou theou. ...
//christianbookshelf.org/lake/the apostolic fathers/alle parabole ii.htm

Thesaurus
Tou (4 Occurrences)
... Standard Bible Encyclopedia TOU. to'-oo (to`u; Codex Vaticanus Thoa; Codex Alexandrinus
Thoou): King of Hamath. ... Multi-Version Concordance Tou (4 Occurrences). ...
/t/tou.htm - 8k

Triune
... upon the Trinity into which the believer is to be baptized "into the name of the
Father and of the Son and of the Holy Spirit" (eis to onoma tou patros kal tou...
/t/triune.htm - 13k

Trine
... upon the Trinity into which the believer is to be baptized "into the name of the
Father and of the Son and of the Holy Spirit" (eis to onoma tou patros kal tou...
/t/trine.htm - 14k

Immersion
... upon the Trinity into which the believer is to be baptized "into the name of the
Father and of the Son and of the Holy Spirit" (eis to onoma tou patros kal tou...
/i/immersion.htm - 14k

Hadoram (5 Occurrences)
... Is exalted. (1.) The son of Tou, king of Hamath, sent by ... (2) Son of Tou, king of
Hamath, sent by his father with presents to King David (1 Chronicles 18:10). ...
/h/hadoram.htm - 9k

To'u (2 Occurrences)
To'u. Tou, To'u. Touch . ... 1 Chronicles 18:9 When Tou king of Hamath heard that
David had struck all the army of Hadadezer king of Zobah, (See RSV). ...
/t/to'u.htm - 6k

Sons (2429 Occurrences)
... (hoi huioi tou numphonos): These were friends or companions of the bridegroom and
were usually very numerous (Matthew 9:15 Mark 2:19 Luke 5:34). ...
/s/sons.htm - 65k

Uriel (4 Occurrences)
... In Enoch 20:2 Uriel is the angel who is "over the world and Tartarus" (ho epi tou
kosmou kai tou tartarou), and as such is the conductor to Enoch in the world ...
/u/uriel.htm - 10k

Depths (56 Occurrences)
... Int. Standard Bible Encyclopedia SATAN, DEPTHS OF. (ta bathea tou Satana): Found
in Revelation 2:24, and has reference to false teaching at Thyatira. ...
/d/depths.htm - 22k

Moreh (3 Occurrences)
... mo'-re (gibh`ath ha-moreh, "hill of the teacher"; Codex Vaticanus Gabaathamora;
Codex Alexandrinus, tou bomou tou Abor): The Hebrew moreh is derived from the ...
/m/moreh.htm - 11k

Resources
What are the different types of love mentioned in the Bible? | GotQuestions.org

Bible ConcordanceBible DictionaryBible EncyclopediaTopical BibleBible Thesuarus
Concordance
Tou (4 Occurrences)

2 Samuel 8:9
And when Tou, king of Hamath, had news that David had overcome all the army of Hadadezer,
(BBE NIV)

2 Samuel 8:10
He sent his son Hadoram to David, with words of peace and blessing, because he had overcome Hadadezer in the fight, for Hadadezer had wars with Tou; and Hadoram took with him vessels of silver and gold and brass:
(BBE NIV)

1 Chronicles 18:9
When Tou king of Hamath heard that David had struck all the army of Hadadezer king of Zobah,
(WEB KJV JPS ASV BBE DBY WBS YLT NAS NIV)

1 Chronicles 18:10
he sent Hadoram his son to king David, to Greet him, and to bless him, because he had fought against Hadadezer and struck him; (for Hadadezer had wars with Tou;) and he had with him all manner of vessels of gold and silver and brass.
(WEB KJV JPS ASV BBE DBY WBS YLT NAS NIV)

Subtopics

Tou

Tou or Toi

Related Terms

Triune

Trine

Immersion

Hadoram (5 Occurrences)

To'u (2 Occurrences)

Sons (2429 Occurrences)

Uriel (4 Occurrences)

Depths (56 Occurrences)

Moreh (3 Occurrences)

Hadade'zer (18 Occurrences)

Ministry (44 Occurrences)

Hadarezer (10 Occurrences)

Hadadezer (18 Occurrences)

James (40 Occurrences)

Flame (61 Occurrences)

Toi (2 Occurrences)

Retribution (14 Occurrences)

Defeated (88 Occurrences)

Vainglory (2 Occurrences)

Vale (20 Occurrences)

King's (375 Occurrences)

Nathan-melech (1 Occurrence)

Nathanmelech (1 Occurrence)

Olives (30 Occurrences)

Jacob's (34 Occurrences)

Lamb (124 Occurrences)

Liver (16 Occurrences)

Lake (45 Occurrences)

Wars (24 Occurrences)

Warred (13 Occurrences)

Welfare (32 Occurrences)

Watchtour

Wife (437 Occurrences)

Wall (227 Occurrences)

Watch-tour

Iddo (14 Occurrences)

Fathers'

Father's (251 Occurrences)

Furnace (35 Occurrences)

Times (1875 Occurrences)

Time (7245 Occurrences)

Totters (3 Occurrences)

Tires (3 Occurrences)

Tribute (67 Occurrences)

Root (54 Occurrences)

En-hakkore (1 Occurrence)

Enhakkore (1 Occurrence)

Death (1610 Occurrences)

Middle (169 Occurrences)

Partition (4 Occurrences)

Patmos (1 Occurrence)

Preparation (28 Occurrences)

Peraea

Bride-chamber (3 Occurrences)

Beer-elim (1 Occurrence)

Brother's (46 Occurrences)

Business (147 Occurrences)

Beerelim (1 Occurrence)

Birds (125 Occurrences)

Beautiful (152 Occurrences)

Children

Corruption (37 Occurrences)

Chamberlain (14 Occurrences)

Congratulate (7 Occurrences)

Casiphia (1 Occurrence)

Almost (27 Occurrences)

Athens (5 Occurrences)

Siloam (4 Occurrences)

Shiloah (1 Occurrence)

Shelah (18 Occurrences)

Siloah (1 Occurrence)

Malchiel (3 Occurrences)

Hitherto (34 Occurrences)

Hador'am (4 Occurrences)

Word (8118 Occurrences)

Mount (311 Occurrences)

Year (4027 Occurrences)

Zobah (15 Occurrences)

Jubilee (25 Occurrences)

Totters
Top of Page
Top of Page