B'resheet 18
Genesis 18 Aleppo Codex
1א וירא אליו יהוה באלני ממרא והוא ישב פתח האהל כחם היום 2ב וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים נצבים עליו וירא וירץ לקראתם מפתח האהל וישתחו ארצה 3ג ויאמר  אדני אם נא מצאתי חן בעיניך--אל נא תעבר מעל עבדך 4ד יקח נא מעט מים ורחצו רגליכם והשענו תחת העץ 5ה ואקחה פת לחם וסעדו לבכם אחר תעברו--כי על כן עברתם על עבדכם ויאמרו כן תעשה כאשר דברת 6ו וימהר אברהם האהלה אל שרה ויאמר מהרי שלש סאים קמח סלת--לושי ועשי עגות 7ז ואל הבקר רץ אברהם ויקח בן בקר רך וטוב ויתן אל הנער וימהר לעשות אתו 8ח ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה ויתן לפניהם והוא עמד עליהם תחת העץ ויאכלו

9ט ויאמרו אליו איה שרה אשתך ויאמר הנה באהל 10י ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה והנה בן לשרה אשתך ושרה שמעת פתח האהל והוא אחריו 11יא ואברהם ושרה זקנים באים בימים חדל להיות לשרה ארח כנשים 12יב ותצחק שרה בקרבה לאמר  אחרי בלתי היתה לי עדנה ואדני זקן 13יג ויאמר יהוה אל אברהם  למה זה צחקה שרה לאמר האף אמנם אלד--ואני זקנתי 14יד היפלא מיהוה דבר למועד אשוב אליך כעת חיה--ולשרה בן 15טו ותכחש שרה לאמר לא צחקתי כי יראה ויאמר לא כי צחקת

16טז ויקמו משם האנשים וישקפו על פני סדם ואברהם--הלך עמם לשלחם 17יז ויהוה אמר  המכסה אני מאברהם אשר אני עשה 18יח ואברהם--היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברכו בו--כל גויי הארץ 19יט כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך יהוה לעשות צדקה ומשפט--למען הביא יהוה על אברהם את אשר דבר עליו 20כ ויאמר יהוה זעקת סדם ועמרה כי רבה וחטאתם--כי כבדה מאד 21כא ארדה נא ואראה הכצעקתה הבאה אלי עשו כלה ואם לא אדעה

22כב ויפנו משם האנשים וילכו סדמה ואברהם--עודנו עמד לפני יהוה 23כג ויגש אברהם ויאמר  האף תספה צדיק עם רשע 24כד אולי יש חמשים צדיקם בתוך העיר האף תספה ולא תשא למקום למען חמשים הצדיקם אשר בקרבה 25כה חללה לך מעשת כדבר הזה להמית צדיק עם רשע והיה כצדיק כרשע חללה לך--השפט כל הארץ לא יעשה משפט 26כו ויאמר יהוה אם אמצא בסדם חמשים צדיקם בתוך העיר--ונשאתי לכל המקום בעבורם 27כז ויען אברהם ויאמר  הנה נא הואלתי לדבר אל אדני ואנכי עפר ואפר 28כח אולי יחסרון חמשים הצדיקם חמשה--התשחית בחמשה את כל העיר ויאמר לא אשחית אם אמצא שם ארבעים וחמשה 29כט ויסף עוד לדבר אליו ויאמר אולי ימצאון שם ארבעים ויאמר לא אעשה בעבור הארבעים 30ל ויאמר אל נא יחר לאדני ואדברה--אולי ימצאון שם שלשים ויאמר לא אעשה אם אמצא שם שלשים 31לא ויאמר הנה נא הואלתי לדבר אל אדני--אולי ימצאון שם עשרים ויאמר לא אשחית בעבור העשרים 32לב ויאמר אל נא יחר לאדני ואדברה אך הפעם--אולי ימצאון שם עשרה ויאמר לא אשחית בעבור העשרה 33לג וילך יהוה--כאשר כלה לדבר אל אברהם ואברהם שב למקמו

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Genesis 17
Top of Page
Top of Page