Езекил 40
Bulgarian
1В двадесет и петата година от плена ни, в началото на годината, на десетия [ден] от месеца, в четиринадесетата година подир превземането на града, в същия ден Господната ръка биде върху мене и ме заведе там,- 2чрез Божии видения ме заведе в Израилевата земя та ме постави върху една твърде висока планина, на която имаше към юг нещо като здание [подобно] на град. 3И като ме заведе там, ето, човек чийто изглед бе като изглед на мед, и който държеше в ръката си ленена връв и мярка от тръстика, стоеше в портата. 4И човекът ми рече: Сине човешки, погледни с очите си, чуй с ушите си, и приложи сърцето си върху всичко, което ще ти покажа; защото ти биде въведен тука с цел да ти покажа това. Всичко що видиш изяви го на Израилевия дом.

5И ето извън дома една стена околовръст, и в ръката на човека мярка от тръстика дълга шест лакти, всеки [лакът дълъг] лакът и длан; и като измери широчината на зданието, тя беше една тръстика, и височината една тръстика. 6Тогава дойде при портата, която гледаше към изток, и се изкачи по стъпалата й; и като измери прага на портата, широчината му беше една тръстика, и широчината на другия праг една тръстика. 7И всяка стражарска стая бе една тръстика дълга и една тръстика широка; и [разстоянието] между стаите бе пет лакти; а прагът на портата, при преддверието на портата към дома, бе една тръстика. 8Измери тоже преддверието на портата към дома, една тръстика. 9Тогава като измери преддверието на портата, то беше осем лакти, а стълбовете им два лакътя; и преддверието на портата беше откъм дома. 10И стражарските стаи на източната порта бяха три отсам и три оттам, и трите на една мярка; и стълбовете имаха една мярка отсам и оттам. 11И като измери широчината на входа на портата, тя беше десет лакти, а дължината на портата тринадесет лакти. 12А пред стаите имаше един лакът разстояние отсам и един лакът разстояние оттам; и стаите бяха шест лакти отсам и шест лакти оттам. 13После измери портата от покрива на едната стражарска стая до покрива на другата, и широчината бе двадесет и пет лакти, врата срещу врата. 14И измери стълбовете шестдесет лакти; и преддверието [стигаше] до стълбовете околовръст портата. 15И от лицето на портата, при входа, до лицето на преддверието на вътрешната порта, имаше петдесет лакти. 16И на стражарските стаи имаше затворени прозорци, също и на стълбовете им извътре портата околовръст, така и на сводовете; а имаше прозорци извътре околовръст; а върху всеки стълб имаше палми.

17Тогава ме заведе във външния двор; и ето стаи и под направени около двора; имаше тридесет стаи върху пода. 18И подът, който бе от страните на портата, съответстващ на дължината на портите, беше долният под. 19Тогава измери широчината от лицето на долната порта до лицето на вътрешния двор извън, и тя беше сто лакти и откъм изток и откъм север.

20И измери дължината и широчината на портата на външния двор, която гледаше към север. 21И стражарските стаи бяха три отсам и три оттам; а стълбовете й и сводовете й бяха според мярката на първата порта; дължината й беше петдесет лакти, и широчината й двадесет и пет лакти. 22И прозорците й, и сводовете й, и палмите й бяха според мярката на портата, която гледа към изток; и изкачваха се към нея по седем стъпала; и сводовете й бяха пред нея. 23И портата на вътрешния двор бе срещу портата, която бе към север и към изток; и като измери от порта до порта, намери сто лакти.

24И заведе ме към юг, и ето порта, която гледаше към юг; и като измери стълбовете й и сводовете й, те имаха същите мерки. 25И имаше прозорци на нея и на сводовете й околовръст, подобни на ония прозорци; дължината им беше петдесет лакти, и широчината двадесет и пет лакти. 26И изкачваха се към нея по седем стъпала; и сводовете й бяха пред нея; и на стълбовете й имаше палми, една отсам и една оттам. 27И във вътрешния двор имаше порта към юг; и като измери от порта до порта към юг, намери сто лакти.

28Тогава ме заведе във вътрешния двор през южната порта; и като измери южната порта, тя имаше същите мерки, 29и стражарските й стаи, и стълбовете й, и сводовете й имаха същите мерки; и на нея и на сводовете й имаше прозорци околовръст; дължината й беше петдесет лакти, а широчината й двадесет и пет лакти. 30И сводовете околовръст бяха двадесет и пет лакти дълги, и пет лакти широки. 31И сводовете й бяха към външния двор; и имаше палми по стълбовете й; и изкачваха се към нея по осем стъпала.

32И заведе ме във вътрешния двор към изток; и като измери портата тя имаше същите мерки; 33и стражарските й стаи, стълбовете й, и сводовете й имаха същите мерки; и на нея и на сводовете й имаше прозорци околовръст; а тя беше петдесет лакти дълга и двадесет и пет лакти широка. 34И сводовете й бяха към външния двор; и по стълбовете й имаше палми отсам и оттам; и изкачваха се към нея по осем стъпала.

35И заведе ме при северната порта; и като я измери, тя имаше същите мерки, 36както и стражарските й стаи, стълбовете й, и сводовете й; и на нея имаше прозорци околовръст; а тя беше петдесет лакти дълга и двадесет и пет лакти широка. 37И стълбовете й бяха към външния двор; и по стълбовете й имаше палми отсам и оттам; и изкачваха се към нея по осем стъпала.

38И имаше една стая, чиято врата беше при стълбовете на портата, гдето миеха всеизгарянето. 39И в преддверието на портата имаше две, трапези отсам и две трапези оттам, на които да колят всеизгарянето, приноса за грях, и приноса за престъпление. 40И на външната страна, при стъпалата към входа на северната порта, имаше две трапези; и на другата страна, която принадлежеше към преддверието на портата, имаше две трапези. 41Четири трапези имаше отсам и четири трапези оттам при страните на портата; [всичко] осем трапези, на които колеха [жертвите]. 42И четирите трапези за всеизгарянето бяха от дялан камък, един лакът и половина дълги, един лакът и половина широки, и един лакът високи; и на тях туряха оръдията, с които колеха всеизгарянето и жертвата. 43И извътре имаше полица, една длан широка, прикована околовръст; а на трапезите [туряха] месото на приносите.

44И извън вътрешната порта бяха стаите на певците, във вътрешния двор, който бе на страните на северната порта; и лицата им бяха към юг; а една [от тях], на страната на източната порта, гледаше към север. 45И рече ми: Тая стая, която гледа към юг, е за свещениците, които се грижат за дома; 46а стаята, която гледа към север, е за свещениците, които прислужват около олтара; те са потомци на Садока, които измежду Левиевите потомци се приближават при Господа да Му служат. 47И като измери двора, дължината му беше сто лакти, и широчината му сто лакти; беше квадратен, и олтарът беше пред дома.

48Тогава ме заведе в предхрамието на дома; и като измери всеки стълб на предхрамието, те бяха пет лакти отсам и пет лакти оттам; а широчината на портата беше три лакти отсам и три лакти оттам. 49Дължината на предхрамието бе двадесет лакти, и широчината му единадесет лакти; и изкачваха се към него по [десет] стъпала; и при стълбовете имаше [други] стълбове, един отсам и един оттам.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Ezekiel 39
Top of Page
Top of Page