ἀγνοεῖν
Englishman's Concordance
ἀγνοεῖν (agnoein) — 6 Occurrences

Romans 1:13 V-PNA
GRK: δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν ἀδελφοί ὅτι
NAS: I do not want you to be unaware, brethren,
KJV: have you ignorant, brethren, that
INT: moreover you to be ignorant brothers that

Romans 11:25 V-PNA
GRK: θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν ἀδελφοί τὸ
NAS: you, brethren, to be uninformed of this
KJV: that ye should be ignorant of this
INT: do I wish you to be ignorant brothers the

1 Corinthians 10:1 V-PNA
GRK: γὰρ ὑμᾶς ἀγνοεῖν ἀδελφοί ὅτι
NAS: For I do not want you to be unaware, brethren,
KJV: that ye should be ignorant, how that
INT: now you to be ignorant brothers that

1 Corinthians 12:1 V-PNA
GRK: θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν
NAS: I do not want you to be unaware.
KJV: have you ignorant.
INT: I do wish you to be ignorant

2 Corinthians 1:8 V-PNA
GRK: θέλομεν ὑμᾶς ἀγνοεῖν ἀδελφοί ὑπὲρ
NAS: For we do not want you to be unaware, brethren,
KJV: have you ignorant of our
INT: do we wish you to be ignorant brothers as to

1 Thessalonians 4:13 V-PNA
GRK: δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν ἀδελφοί περὶ
NAS: But we do not want you to be uninformed, brethren,
KJV: you to be ignorant, brethren,
INT: but you to be ignorant brothers concerning

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page