50. ἀγνοέω (agnoeó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 50. ἀγνοέω (agnoeó) — 22 Occurrences

Mark 9:32 V-IIA-3P
GRK: οἱ δὲ ἠγνόουν τὸ ῥῆμα
NAS: But they did not understand [this] statement,
KJV: But they understood not that saying,
INT: and they understood not the saying

Luke 9:45 V-IIA-3P
GRK: οἱ δὲ ἠγνόουν τὸ ῥῆμα
NAS: But they did not understand this
KJV: But they understood not this saying,
INT: but they understand not the word

Acts 13:27 V-APA-NMP
GRK: αὐτῶν τοῦτον ἀγνοήσαντες καὶ τὰς
NAS: and their rulers, recognizing neither Him nor
KJV: him not, nor yet
INT: of them him not having known and the

Acts 17:23 V-PPA-NMP
GRK: ὃ οὖν ἀγνοοῦντες εὐσεβεῖτε τοῦτο
NAS: you worship in ignorance, this
KJV: therefore ye ignorantly worship,
INT: Whom therefore not knowing you worship him

Romans 1:13 V-PNA
GRK: δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν ἀδελφοί ὅτι
NAS: I do not want you to be unaware, brethren,
KJV: have you ignorant, brethren, that
INT: moreover you to be ignorant brothers that

Romans 2:4 V-PPA-NMS
GRK: μακροθυμίας καταφρονεῖς ἀγνοῶν ὅτι τὸ
NAS: and patience, not knowing that the kindness
KJV: longsuffering; not knowing that
INT: patience despise you not knowing that the

Romans 6:3 V-PIA-2P
GRK: ἀγνοεῖτε ὅτι ὅσοι
NAS: Or do you not know that all of us who
KJV: Know ye not, that so many of us
INT: Or are you ignorant that as many as

Romans 7:1 V-PIA-2P
GRK: ἀγνοεῖτε ἀδελφοί γινώσκουσιν
NAS: Or do you not know, brethren
KJV: Know ye not, brethren, (for
INT: or Are you ignorant brothers to those knowing

Romans 10:3 V-PPA-NMP
GRK: ἀγνοοῦντες γὰρ τὴν
NAS: For not knowing about God's
KJV: For they being ignorant of God's
INT: being ignorant of indeed the

Romans 11:25 V-PNA
GRK: θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν ἀδελφοί τὸ
NAS: you, brethren, to be uninformed of this
KJV: that ye should be ignorant of this
INT: do I wish you to be ignorant brothers the

1 Corinthians 10:1 V-PNA
GRK: γὰρ ὑμᾶς ἀγνοεῖν ἀδελφοί ὅτι
NAS: For I do not want you to be unaware, brethren,
KJV: that ye should be ignorant, how that
INT: now you to be ignorant brothers that

1 Corinthians 12:1 V-PNA
GRK: θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν
NAS: I do not want you to be unaware.
KJV: have you ignorant.
INT: I do wish you to be ignorant

1 Corinthians 14:38 V-PIA-3S
GRK: δέ τις ἀγνοεῖ ἀγνοεῖται
NAS: anyone does not recognize [this], he is not recognized.
KJV: if any man be ignorant, let him be ignorant.
INT: however any be ignorant let him be ignorant

1 Corinthians 14:38 V-PIM/P-3S
GRK: τις ἀγνοεῖ ἀγνοεῖται
NAS: does not recognize [this], he is not recognized.
KJV: be ignorant, let him be ignorant.
INT: any be ignorant let him be ignorant

2 Corinthians 1:8 V-PNA
GRK: θέλομεν ὑμᾶς ἀγνοεῖν ἀδελφοί ὑπὲρ
NAS: For we do not want you to be unaware, brethren,
KJV: have you ignorant of our
INT: do we wish you to be ignorant brothers as to

2 Corinthians 2:11 V-PIA-1P
GRK: τὰ νοήματα ἀγνοοῦμεν
NAS: of us by Satan, for we are not ignorant of his schemes.
KJV: we are not ignorant of his
INT: thoughts are we ignorant

2 Corinthians 6:9 V-PPM/P-NMP
GRK: ὡς ἀγνοούμενοι καὶ ἐπιγινωσκόμενοι
NAS: as unknown yet well-known,
KJV: As unknown, and [yet] well known;
INT: as being unknown and well-known

Galatians 1:22 V-PPM/P-NMS
GRK: ἤμην δὲ ἀγνοούμενος τῷ προσώπῳ
NAS: I was [still] unknown by sight
KJV: was unknown by face
INT: I was moreover unknown by face

1 Thessalonians 4:13 V-PNA
GRK: δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν ἀδελφοί περὶ
NAS: But we do not want you to be uninformed, brethren,
KJV: you to be ignorant, brethren,
INT: but you to be ignorant brothers concerning

1 Timothy 1:13 V-PPA-NMS
GRK: ἠλεήθην ὅτι ἀγνοῶν ἐποίησα ἐν
NAS: I acted ignorantly in unbelief;
KJV: I did [it] ignorantly in
INT: I was shown mercy because being ignorant I did [it] in

Hebrews 5:2 V-PPA-DMP
GRK: δυνάμενος τοῖς ἀγνοοῦσιν καὶ πλανωμένοις
NAS: deal gently with the ignorant and misguided,
KJV: have compassion on the ignorant, and
INT: being able with those being ignorant and erring

2 Peter 2:12 V-PIA-3P
GRK: ἐν οἷς ἀγνοοῦσιν βλασφημοῦντες ἐν
NAS: where they have no knowledge, will in the destruction
KJV: the things that they understand not; and shall utterly perish
INT: in what they are ignorant of speaking evil in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page