ἀκαθάρτων
Englishman's Concordance
ἀκαθάρτων (akathartōn) — 4 Occurrences

Matthew 10:1 Adj-GNP
GRK: ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν
NAS: them authority over unclean spirits,
KJV: power [against] unclean spirits,
INT: authority over spirits unclean so as to cast out

Mark 6:7 Adj-GNP
GRK: πνευμάτων τῶν ἀκαθάρτων
NAS: them authority over the unclean spirits;
KJV: them power over unclean spirits;
INT: spirits unclean

Luke 6:18 Adj-GNP
GRK: ἀπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων ἐθεραπεύοντο
NAS: who were troubled with unclean spirits
KJV: with unclean spirits:
INT: by spirits unclean were healed

Acts 5:16 Adj-GNP
GRK: ὑπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων οἵτινες ἐθεραπεύοντο
NAS: afflicted with unclean spirits,
KJV: with unclean spirits:
INT: by spirits unclean who were healed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page