αἰωνίου
Englishman's Concordance
αἰωνίου (aiōniou) — 15 Occurrences

Mark 3:29 Adj-GFS
GRK: ἔνοχός ἐστιν αἰωνίου ἁμαρτήματος
NAS: but is guilty of an eternal sin--
KJV: is in danger of eternal damnation:
INT: guilty is [of] eternal sin

Mark 16:20 Adj-GFS
GRK: κήρυγμα τῆς αἰωνίου σωτηρίας ἀμήν
INT: preaching of eternal salvation Amen

John 6:68 Adj-GFS
GRK: ῥήματα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις
NAS: You have words of eternal life.
KJV: thou hast the words of eternal life.
INT: [the] words of life eternal you have

Acts 13:46 Adj-GFS
GRK: ἑαυτοὺς τῆς αἰωνίου ζωῆς ἰδοὺ
NAS: unworthy of eternal life,
KJV: unworthy of everlasting life,
INT: yourselves of eternal life Behold

Romans 16:26 Adj-GMS
GRK: ἐπιταγὴν τοῦ αἰωνίου θεοῦ εἰς
NAS: to the commandment of the eternal God,
KJV: to the commandment of the everlasting God,
INT: [the] commandment of the eternal God for

1 Timothy 6:12 Adj-GFS
GRK: ἐπιλαβοῦ τῆς αἰωνίου ζωῆς εἰς
NAS: take hold of the eternal life
KJV: lay hold on eternal life,
INT: Lay hold of eternal life to

2 Timothy 2:10 Adj-GFS
GRK: μετὰ δόξης αἰωνίου
NAS: Jesus [and] with [it] eternal glory.
KJV: Jesus with eternal glory.
INT: with glory eternal

Titus 1:2 Adj-GFS
GRK: ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου ἣν ἐπηγγείλατο
NAS: in the hope of eternal life, which
KJV: In hope of eternal life, which
INT: [the] hope of life eternal which promised

Titus 3:7 Adj-GFS
GRK: ἐλπίδα ζωῆς αἰωνίου
NAS: to [the] hope of eternal life.
KJV: according to the hope of eternal life.
INT: [the] hope of life eternal

Hebrews 5:9 Adj-GFS
GRK: αἴτιος σωτηρίας αἰωνίου
NAS: Him the source of eternal salvation,
KJV: the author of eternal salvation
INT: author of salvation eternal

Hebrews 6:2 Adj-GNS
GRK: καὶ κρίματος αἰωνίου
NAS: of the dead and eternal judgment.
KJV: of the dead, and of eternal judgment.
INT: and of judgment eternal

Hebrews 9:14 Adj-GNS
GRK: διὰ πνεύματος αἰωνίου ἑαυτὸν προσήνεγκεν
NAS: who through the eternal Spirit offered
KJV: who through the eternal Spirit offered
INT: through [the] Spirit eternal himself offered

Hebrews 9:15 Adj-GFS
GRK: κεκλημένοι τῆς αἰωνίου κληρονομίας
NAS: the promise of the eternal inheritance.
KJV: the promise of eternal inheritance.
INT: having been called of the eternal inheritance

Hebrews 13:20 Adj-GFS
GRK: αἵματι διαθήκης αἰωνίου τὸν κύριον
NAS: the blood of the eternal covenant,
KJV: the blood of the everlasting covenant,
INT: [the] blood of [the] covenant eternal the Lord

Jude 1:7 Adj-GNS
GRK: δεῖγμα πυρὸς αἰωνίου δίκην ὑπέχουσαι
NAS: the punishment of eternal fire.
KJV: the vengeance of eternal fire.
INT: an example of fire eternal [the] penalty undergoing

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page