αἰώνιον
Englishman's Concordance
αἰώνιον (aiōnion) — 45 Occurrences

Matthew 18:8 Adj-ANS
GRK: πῦρ τὸ αἰώνιον
NAS: and be cast into the eternal fire.
KJV: to be cast into everlasting fire.
INT: fire eternal

Matthew 19:16 Adj-AFS
GRK: σχῶ ζωὴν αἰώνιον
NAS: that I may obtain eternal life?
KJV: that I may have eternal life?
INT: I might have life eternal

Matthew 19:29 Adj-AFS
GRK: καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει
NAS: and will inherit eternal life.
KJV: and shall inherit everlasting life.
INT: and life eternal will inherit

Matthew 25:41 Adj-ANS
GRK: πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον
NAS: from Me, accursed ones, into the eternal fire
KJV: into everlasting fire,
INT: fire eternal which has been prepared

Matthew 25:46 Adj-AFS
GRK: εἰς κόλασιν αἰώνιον οἱ δὲ
NAS: will go away into eternal punishment,
KJV: into everlasting punishment:
INT: into punishment eternal moreover

Matthew 25:46 Adj-AFS
GRK: εἰς ζωὴν αἰώνιον
NAS: but the righteous into eternal life.
KJV: into life eternal.
INT: into life eternal

Mark 10:17 Adj-AFS
GRK: ἵνα ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω
NAS: shall I do to inherit eternal life?
KJV: that I may inherit eternal life?
INT: that life eternal I might inherit

Mark 10:30 Adj-AFS
GRK: ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον
NAS: and in the age to come, eternal life.
KJV: the world to come eternal life.
INT: is coming life eternal

Luke 10:25 Adj-AFS
GRK: ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω
NAS: shall I do to inherit eternal life?
KJV: shall I do to inherit eternal life?
INT: having done life eternal will I inherit

Luke 18:18 Adj-AFS
GRK: ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω
NAS: shall I do to inherit eternal life?
KJV: shall I do to inherit eternal life?
INT: having done life eternal will I inherit

Luke 18:30 Adj-AFS
GRK: ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον
NAS: and in the age to come, eternal life.
KJV: to come life everlasting.
INT: is coming life eternal

John 3:15 Adj-AFS
GRK: ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον
NAS: will in Him have eternal life.
KJV: but have eternal life.
INT: might have life eternal

John 3:16 Adj-AFS
GRK: ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον
NAS: but have eternal life.
KJV: but have everlasting life.
INT: might have life eternal

John 3:36 Adj-AFS
GRK: ἔχει ζωὴν αἰώνιον ὁ δὲ
NAS: has eternal life;
KJV: the Son hath everlasting life: and
INT: has life eternal he that moreover

John 4:14 Adj-AFS
GRK: εἰς ζωὴν αἰώνιον
NAS: springing up to eternal life.
KJV: springing up into everlasting life.
INT: into life eternal

John 4:36 Adj-AFS
GRK: εἰς ζωὴν αἰώνιον ἵνα ὁ
NAS: for life eternal; so
KJV: unto life eternal: that both
INT: unto life eternal that he that

John 5:24 Adj-AFS
GRK: ἔχει ζωὴν αἰώνιον καὶ εἰς
NAS: Me, has eternal life,
KJV: me, hath everlasting life, and
INT: has life eternal and into

John 5:39 Adj-AFS
GRK: αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον ἔχειν καὶ
NAS: that in them you have eternal life;
KJV: think ye have eternal life: and
INT: them life eternal to have and

John 6:27 Adj-AFS
GRK: εἰς ζωὴν αἰώνιον ἣν ὁ
NAS: which endures to eternal life,
KJV: endureth unto everlasting life, which
INT: unto life eternal which the

John 6:40 Adj-AFS
GRK: ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον καὶ ἀναστήσω
NAS: in Him will have eternal life,
KJV: him, may have everlasting life: and
INT: should have life eternal and will raise up

John 6:47 Adj-AFS
GRK: ἔχει ζωὴν αἰώνιον
NAS: has eternal life.
KJV: me hath everlasting life.
INT: has life eternal

John 6:54 Adj-AFS
GRK: ἔχει ζωὴν αἰώνιον κἀγὼ ἀναστήσω
NAS: has eternal life,
KJV: blood, hath eternal life; and
INT: has life eternal and I I will raise up

John 10:28 Adj-AFS
GRK: αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον καὶ οὐ
NAS: and I give eternal life
KJV: give unto them eternal life; and
INT: them life eternal and never

John 12:25 Adj-AFS
GRK: εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν
NAS: will keep it to life eternal.
KJV: unto life eternal.
INT: to life eternal will keep it

John 17:2 Adj-AFS
GRK: αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον
NAS: Him, He may give eternal life.
KJV: that he should give eternal life to
INT: to them life eternal

Acts 13:48 Adj-AFS
GRK: εἰς ζωὴν αἰώνιον
NAS: appointed to eternal life
KJV: ordained to eternal life believed.
INT: to life eternal

Romans 2:7 Adj-AFS
GRK: ζητοῦσιν ζωὴν αἰώνιον
NAS: and immortality, eternal life;
KJV: and immortality, eternal life:
INT: are seeking life eternal

Romans 5:21 Adj-AFS
GRK: εἰς ζωὴν αἰώνιον διὰ Ἰησοῦ
NAS: righteousness to eternal life
KJV: righteousness unto eternal life by
INT: to life eternal through Jesus

Romans 6:22 Adj-AFS
GRK: τέλος ζωὴν αἰώνιον
NAS: and the outcome, eternal life.
KJV: and the end everlasting life.
INT: [the] end [is] life eternal

2 Corinthians 4:17 Adj-ANS
GRK: εἰς ὑπερβολὴν αἰώνιον βάρος δόξης
NAS: is producing for us an eternal weight
KJV: more exceeding [and] eternal weight
INT: to excessiveness an eternal weight of glory

2 Corinthians 5:1 Adj-AFS
GRK: οἰκίαν ἀχειροποίητον αἰώνιον ἐν τοῖς
NAS: not made with hands, eternal in the heavens.
KJV: not made with hands, eternal in
INT: a house not made with hands eternal in the

Galatians 6:8 Adj-AFS
GRK: θερίσει ζωὴν αἰώνιον
NAS: reap eternal life.
KJV: reap life everlasting.
INT: will reap life eternal

2 Thessalonians 1:9 Adj-AMS
GRK: τίσουσιν ὄλεθρον αἰώνιον ἀπὸ προσώπου
NAS: the penalty of eternal destruction,
KJV: shall be punished with everlasting destruction
INT: will suffer destruction eternal from [the] presence

1 Timothy 1:16 Adj-AFS
GRK: εἰς ζωὴν αἰώνιον
NAS: believe in Him for eternal life.
KJV: to life everlasting.
INT: to life eternal

1 Timothy 6:16 Adj-NNS
GRK: καὶ κράτος αἰώνιον ἀμήν
NAS: To Him [be] honor and eternal dominion!
KJV: and power everlasting. Amen.
INT: and might eternal Amen

Philemon 1:15 Adj-AMS
GRK: ὥραν ἵνα αἰώνιον αὐτὸν ἀπέχῃς
NAS: that you would have him back forever,
KJV: thou shouldest receive him for ever;
INT: a time that eternally him you might possess

1 Peter 5:10 Adj-AFS
GRK: εἰς τὴν αἰώνιον αὐτοῦ δόξαν
NAS: who called you to His eternal glory
KJV: unto his eternal glory by
INT: to the eternal of him glory

2 Peter 1:11 Adj-AFS
GRK: εἰς τὴν αἰώνιον βασιλείαν τοῦ
NAS: the entrance into the eternal kingdom
KJV: into the everlasting kingdom
INT: into the eternal kingdom of the

1 John 1:2 Adj-AFS
GRK: ζωὴν τὴν αἰώνιον ἥτις ἦν
NAS: and proclaim to you the eternal life,
KJV: shew unto you that eternal life, which
INT: life eternal which was

1 John 2:25 Adj-AFS
GRK: ζωὴν τὴν αἰώνιον
NAS: He Himself made to us: eternal life.
KJV: hath promised us, [even] eternal life.
INT: life eternal

1 John 3:15 Adj-AFS
GRK: ἔχει ζωὴν αἰώνιον ἐν αὐτῷ
NAS: murderer has eternal life abiding
KJV: murderer hath eternal life abiding
INT: has life eternal in him

1 John 5:11 Adj-AFS
GRK: ὅτι ζωὴν αἰώνιον ἔδωκεν ὁ
NAS: has given us eternal life,
KJV: hath given to us eternal life, and
INT: that life eternal gave

1 John 5:13 Adj-AFS
GRK: ζωὴν ἔχετε αἰώνιον τοῖς πιστεύουσιν
NAS: that you have eternal life.
KJV: that ye have eternal life, and
INT: life you have eternal who believe

Jude 1:21 Adj-AFS
GRK: εἰς ζωὴν αἰώνιον
NAS: Jesus Christ to eternal life.
KJV: Christ unto eternal life.
INT: unto life eternal

Revelation 14:6 Adj-ANS
GRK: ἔχοντα εὐαγγέλιον αἰώνιον εὐαγγελίσαι ἐπὶ
NAS: having an eternal gospel
KJV: having the everlasting gospel
INT: having [the] glad tidings everlasting to preach on

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page