169. ἀκάθαρτος (akathartos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 169. ἀκάθαρτος (akathartos) — 32 Occurrences

Matthew 10:1 Adj-GNP
GRK: ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν
NAS: them authority over unclean spirits,
KJV: power [against] unclean spirits,
INT: authority over spirits unclean so as to cast out

Matthew 12:43 Adj-NNS
GRK: δὲ τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ
NAS: Now when the unclean spirit goes
KJV: When the unclean spirit is gone
INT: moreover the unclean spirit is gone out

Mark 1:23 Adj-DNS
GRK: ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ καὶ ἀνέκραξεν
NAS: in their synagogue with an unclean spirit;
KJV: a man with an unclean spirit; and
INT: with spirit unclean and he cried out

Mark 1:26 Adj-NNS
GRK: πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον καὶ φωνῆσαν
NAS: Throwing him into convulsions, the unclean spirit
KJV: And when the unclean spirit had torn
INT: spirit unclean and having cried

Mark 1:27 Adj-DNP
GRK: πνεύμασι τοῖς ἀκαθάρτοις ἐπιτάσσει καὶ
NAS: even the unclean spirits,
KJV: he even the unclean spirits,
INT: spirits unclean he commands and

Mark 3:11 Adj-NNP
GRK: πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα ὅταν αὐτὸν
NAS: Whenever the unclean spirits saw
KJV: And unclean spirits, when
INT: spirits unclean when him

Mark 3:30 Adj-ANS
GRK: ἔλεγον Πνεῦμα ἀκάθαρτον ἔχει
NAS: He has an unclean spirit.
KJV: they said, He hath an unclean spirit.
INT: they said spirit unclean he has

Mark 5:2 Adj-DNS
GRK: ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ
NAS: from the tombs with an unclean spirit
KJV: a man with an unclean spirit,
INT: with a spirit unclean

Mark 5:8 Adj-NNS
GRK: πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον ἐκ τοῦ
NAS: out of the man, you unclean spirit!
KJV: out of the man, [thou] unclean spirit.
INT: spirit unclean out of the

Mark 5:13 Adj-NNP
GRK: πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα εἰσῆλθον εἰς
NAS: And coming out, the unclean spirits
KJV: And the unclean spirits
INT: spirits unclean entered into

Mark 6:7 Adj-GNP
GRK: πνευμάτων τῶν ἀκαθάρτων
NAS: them authority over the unclean spirits;
KJV: them power over unclean spirits;
INT: spirits unclean

Mark 7:25 Adj-ANS
GRK: αὐτῆς πνεῦμα ἀκάθαρτον ἐλθοῦσα προσέπεσεν
NAS: had an unclean spirit
KJV: had an unclean spirit,
INT: of her spirit unclean having come fell

Mark 9:25 Adj-DNS
GRK: πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ λέγων αὐτῷ
NAS: He rebuked the unclean spirit,
KJV: he rebuked the foul spirit,
INT: spirit unclean saying to it

Luke 4:33 Adj-GNS
GRK: πνεῦμα δαιμονίου ἀκαθάρτου καὶ ἀνέκραξεν
NAS: by the spirit of an unclean demon,
KJV: a spirit of an unclean devil,
INT: a spirit of a demon unclean and he cried out

Luke 4:36 Adj-DNP
GRK: ἐπιτάσσει τοῖς ἀκαθάρτοις πνεύμασιν καὶ
NAS: He commands the unclean spirits
KJV: he commandeth the unclean spirits,
INT: he commands the unclean spirits and

Luke 6:18 Adj-GNP
GRK: ἀπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων ἐθεραπεύοντο
NAS: who were troubled with unclean spirits
KJV: with unclean spirits:
INT: by spirits unclean were healed

Luke 8:29 Adj-DNS
GRK: πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ
NAS: For He had commanded the unclean spirit
KJV: he had commanded the unclean spirit
INT: spirit unclean to come out from

Luke 9:42 Adj-DNS
GRK: πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ καὶ ἰάσατο
NAS: rebuked the unclean spirit,
KJV: Jesus rebuked the unclean spirit, and
INT: spirit unclean and healed

Luke 11:24 Adj-NNS
GRK: Ὅταν τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ
NAS: When the unclean spirit goes
KJV: When the unclean spirit is gone
INT: When the unclean spirit is gone out

Acts 5:16 Adj-GNP
GRK: ὑπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων οἵτινες ἐθεραπεύοντο
NAS: afflicted with unclean spirits,
KJV: with unclean spirits:
INT: by spirits unclean who were healed

Acts 8:7 Adj-ANP
GRK: ἐχόντων πνεύματα ἀκάθαρτα βοῶντα φωνῇ
NAS: who had unclean spirits,
KJV: For unclean spirits, crying
INT: had spirits unclean crying voice

Acts 10:14 Adj-ANS
GRK: κοινὸν καὶ ἀκάθαρτον
NAS: anything unholy and unclean.
KJV: that is common or unclean.
INT: common or unclean

Acts 10:28 Adj-AMS
GRK: κοινὸν ἢ ἀκάθαρτον λέγειν ἄνθρωπον
NAS: unholy or unclean.
KJV: common or unclean.
INT: common or unclean to call man

Acts 11:8 Adj-ANS
GRK: κοινὸν ἢ ἀκάθαρτον οὐδέποτε εἰσῆλθεν
NAS: unholy or unclean has ever entered
KJV: common or unclean hath at any time
INT: common or unclean never entered

1 Corinthians 7:14 Adj-NNP
GRK: τέκνα ὑμῶν ἀκάθαρτά ἐστιν νῦν
NAS: your children are unclean, but now
KJV: your children unclean; but now
INT: children of you unclean are now

2 Corinthians 6:17 Adj-GNS
GRK: Κύριος καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε
NAS: AND DO NOT TOUCH WHAT IS UNCLEAN; And I will welcome
KJV: not the unclean [thing]; and
INT: [the] Lord and [the] unclean not touch

Ephesians 5:5 Adj-NMS
GRK: πόρνος ἢ ἀκάθαρτος ἢ πλεονέκτης
NAS: or impure person or
KJV: nor unclean person, nor
INT: fornicator or unclean person or covetous

Revelation 16:13 Adj-ANP
GRK: πνεύματα τρία ἀκάθαρτα ὡς βάτραχοι
NAS: three unclean spirits
KJV: I saw three unclean spirits like
INT: spirits three unclean like frogs

Revelation 17:4 Adj-ANP
GRK: καὶ τὰ ἀκάθαρτα τῆς πορνείας
NAS: of abominations and of the unclean things of her immorality,
INT: and the uncleanness of the sexual immorality

Revelation 18:2 Adj-GNS
GRK: παντὸς πνεύματος ἀκαθάρτου καὶ φυλακὴ
NAS: of every unclean spirit,
KJV: the hold of every foul spirit, and
INT: of every spirit unclean and a hold

Revelation 18:2 Adj-GNS
GRK: παντὸς ὀρνέου ἀκαθάρτου καὶ φυλακὴ
NAS: of every unclean and hateful
KJV: a cage of every unclean and hateful
INT: of every bird unclean and a prison

Revelation 18:2 Adj-GNS
GRK: παντὸς θηρίου ἀκαθάρτου καὶ μεμισημένου
INT: of every creature unclean and hated

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page