ἀκούων
Englishman's Concordance
ἀκούων (akouōn) — 13 Occurrences

Matthew 7:26 V-PPA-NMS
GRK: πᾶς ὁ ἀκούων μου τοὺς
NAS: Everyone who hears these words
KJV: every one that heareth these
INT: everyone who hears my

Matthew 13:20 V-PPA-NMS
GRK: τὸν λόγον ἀκούων καὶ εὐθὺς
NAS: places, this is the man who hears the word
KJV: is he that heareth the word,
INT: the word hears and immediately

Matthew 13:22 V-PPA-NMS
GRK: τὸν λόγον ἀκούων καὶ ἡ
NAS: this is the man who hears the word,
KJV: is he that heareth the word; and
INT: the word hears and the

Matthew 13:23 V-PPA-NMS
GRK: τὸν λόγον ἀκούων καὶ συνιείς
NAS: this is the man who hears the word
KJV: is he that heareth the word, and
INT: the word hears and understands

Luke 6:47 V-PPA-NMS
GRK: με καὶ ἀκούων μου τῶν
NAS: who comes to Me and hears My words
KJV: me, and heareth my sayings,
INT: me and hearing of me the

Luke 10:16 V-PPA-NMS
GRK: ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ
NAS: The one who listens to you listens
KJV: He that heareth you heareth
INT: He that hears you me

Luke 19:48 V-PPA-NMS
GRK: ἐξεκρέματο αὐτοῦ ἀκούων
NAS: were hanging on to every word He said.
KJV: were very attentive to hear him.
INT: were hanging on him listening

John 3:29 V-PPA-NMS
GRK: ἑστηκὼς καὶ ἀκούων αὐτοῦ χαρᾷ
NAS: who stands and hears him, rejoices
KJV: standeth and heareth him, rejoiceth
INT: stands and hears him with joy

John 5:24 V-PPA-NMS
GRK: λόγον μου ἀκούων καὶ πιστεύων
NAS: I say to you, he who hears My word,
KJV: unto you, He that heareth my word,
INT: word of me hears and believes

Acts 5:5 V-PPA-NMS
GRK: ἀκούων δὲ ὁ
NAS: And as he heard these words,
KJV: And Ananias hearing these words
INT: hearing moreover

Philemon 1:5 V-PPA-NMS
GRK: ἀκούων σου τὴν
NAS: because I hear of your love
KJV: Hearing of thy love
INT: hearing of your

Revelation 22:8 V-PPA-NMS
GRK: Ἰωάννης ὁ ἀκούων καὶ βλέπων
NAS: I, John, am the one who heard and saw
KJV: and heard [them]. And
INT: John [was] he who [was] hearing and seeing

Revelation 22:17 V-PPA-NMS
GRK: καὶ ὁ ἀκούων εἰπάτω Ἔρχου
NAS: Come. And let the one who hears say,
KJV: And let him that heareth say,
INT: And he that hears let him say Come

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 191
430 Occurrences


ἀκηκόαμεν — 6 Occ.
ἀκηκόασιν — 1 Occ.
ἀκηκόατε — 2 Occ.
ἀκηκοότας — 1 Occ.
Ἄκουε — 1 Occ.
ἀκούει — 14 Occ.
ἀκούειν — 21 Occ.
Ἀκούεις — 4 Occ.
ἀκούεται — 1 Occ.
ἀκούετε — 19 Occ.
ἀκουέτω — 8 Occ.
ἀκούω — 6 Occ.
ἀκούων — 13 Occ.
ἀκούωσιν — 1 Occ.
ἀκούομεν — 3 Occ.
ἀκούοντα — 2 Occ.
ἀκούοντας — 6 Occ.
ἀκούοντες — 15 Occ.
ἀκούοντι — 1 Occ.
Ἀκουόντων — 2 Occ.
ἀκούοντος — 2 Occ.
ἀκούουσιν — 9 Occ.
ἀκοῦσαι — 17 Occ.
ἀκούσαντες — 52 Occ.
ἀκουσάντων — 3 Occ.
Ἀκούσας — 33 Occ.
ἀκούσασα — 2 Occ.
ἀκούσασιν — 1 Occ.
ἀκούσατε — 10 Occ.
ἀκουσάτω — 8 Occ.
ἀκουσάτωσαν — 1 Occ.
ἀκούσῃ — 8 Occ.
ἀκούσητε — 5 Occ.
ἀκούσει — 2 Occ.
ἀκούσεσθε — 1 Occ.
ἀκούσετε — 2 Occ.
ἀκούσωσιν — 8 Occ.
Ἀκουσόμεθά — 1 Occ.
ἀκούσονται — 2 Occ.
ἀκούσουσιν — 3 Occ.
ἀκουσθῇ — 4 Occ.
ἀκουσθήσεται — 1 Occ.
ἀκουσθεῖσιν — 1 Occ.
ἤκουεν — 4 Occ.
ἤκουον — 7 Occ.
ἤκουσα — 35 Occ.
ἠκούσαμεν — 10 Occ.
ἤκουσαν — 19 Occ.
ἤκουσάς — 5 Occ.
Ἠκούσατε — 26 Occ.
ἤκουσεν — 17 Occ.
ἠκούσθη — 4 Occ.
Additional Entries
ἀκηκόατε — 2 Occ.
ἀκηκοότας — 1 Occ.
Ἄκουε — 1 Occ.
ἀκούει — 14 Occ.
ἀκούειν — 21 Occ.
Ἀκούεις — 4 Occ.
ἀκούεται — 1 Occ.
ἀκούετε — 19 Occ.
ἀκουέτω — 8 Occ.
ἀκούω — 6 Occ.
ἀκούωσιν — 1 Occ.
ἀκούομεν — 3 Occ.
ἀκούοντα — 2 Occ.
ἀκούοντας — 6 Occ.
ἀκούοντες — 15 Occ.
ἀκούοντι — 1 Occ.
Ἀκουόντων — 2 Occ.
ἀκούοντος — 2 Occ.
ἀκούουσιν — 9 Occ.
ἀκοῦσαι — 17 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page