ἀκοῦσαι
Englishman's Concordance
ἀκοῦσαι (akousai) — 17 Occurrences

Matthew 12:42 V-ANA
GRK: τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν
NAS: of the earth to hear the wisdom
KJV: of the earth to hear the wisdom
INT: of the earth to hear the wisdom

Matthew 13:17 V-ANA
GRK: εἶδαν καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε
NAS: and did not see [it], and to hear what
KJV: [them]; and to hear [those things] which
INT: saw and to hear what you hear

Luke 6:18 V-ANA
GRK: οἳ ἦλθον ἀκοῦσαι αὐτοῦ καὶ
NAS: had come to hear Him and to be healed
INT: who came to hear him and

Luke 10:24 V-ANA
GRK: εἶδαν καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε
NAS: and did not see [them], and to hear the things which
KJV: [them]; and to hear those things which
INT: saw and to hear what you hear

Luke 11:31 V-ANA
GRK: τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν
NAS: of the earth to hear the wisdom
KJV: of the earth to hear the wisdom
INT: of the earth to hear the wisdom

Acts 10:22 V-ANA
GRK: αὐτοῦ καὶ ἀκοῦσαι ῥήματα παρὰ
NAS: for you [to come] to his house and hear a message
KJV: house, and to hear words of
INT: of him and to hear words from

Acts 10:33 V-ANA
GRK: θεοῦ πάρεσμεν ἀκοῦσαι πάντα τὰ
NAS: God to hear all
KJV: God, to hear all things
INT: God are present to hear all things that

Acts 13:7 V-ANA
GRK: Σαῦλον ἐπεζήτησεν ἀκοῦσαι τὸν λόγον
NAS: and sought to hear the word
KJV: and desired to hear the word
INT: Saul desired to hear the word

Acts 13:44 V-ANA
GRK: πόλις συνήχθη ἀκοῦσαι τὸν λόγον
NAS: assembled to hear the word
KJV: city together to hear the word of God.
INT: city was gathered together to hear the word

Acts 15:7 V-ANA
GRK: στόματός μου ἀκοῦσαι τὰ ἔθνη
NAS: the Gentiles would hear the word
KJV: mouth should hear the word
INT: mouth of me [for] to hear the Gentiles

Acts 19:10 V-ANA
GRK: τὴν Ἀσίαν ἀκοῦσαι τὸν λόγον
NAS: in Asia heard the word
KJV: Asia heard the word
INT: Asia heard the word

Acts 22:14 V-ANA
GRK: δίκαιον καὶ ἀκοῦσαι φωνὴν ἐκ
NAS: the Righteous One and to hear an utterance
KJV: and shouldest hear the voice
INT: Righteous One and to hear a voice out of

Acts 24:4 V-ANA
GRK: ἐνκόπτω παρακαλῶ ἀκοῦσαί σε ἡμῶν
NAS: I beg you to grant us, by your kindness,
KJV: thee that thou wouldest hear us
INT: I might be a hindrance I implore to hear you us

Acts 25:22 V-ANA
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ἀκοῦσαι Αὔριον φησίν
NAS: would like to hear the man
KJV: I would also hear the man myself.
INT: the man to hear tomorrow he says

Acts 26:3 V-ANA
GRK: δέομαι μακροθύμως ἀκοῦσαί μου
NAS: I beg you to listen to me patiently.
KJV: I beseech thee to hear me patiently.
INT: I implore [you] patiently to hear me

Acts 28:22 V-ANA
GRK: παρὰ σοῦ ἀκοῦσαι ἃ φρονεῖς
NAS: But we desire to hear from you what
KJV: But we desire to hear of thee
INT: from you to hear what you think

James 1:19 V-ANA
GRK: εἰς τὸ ἀκοῦσαι βραδὺς εἰς
NAS: must be quick to hear, slow
KJV: swift to hear, slow to
INT: for to hear slow for

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 191
430 Occurrences


ἀκηκόαμεν — 6 Occ.
ἀκηκόασιν — 1 Occ.
ἀκηκόατε — 2 Occ.
ἀκηκοότας — 1 Occ.
Ἄκουε — 1 Occ.
ἀκούει — 14 Occ.
ἀκούειν — 21 Occ.
Ἀκούεις — 4 Occ.
ἀκούεται — 1 Occ.
ἀκούετε — 19 Occ.
ἀκουέτω — 8 Occ.
ἀκούω — 6 Occ.
ἀκούων — 13 Occ.
ἀκούωσιν — 1 Occ.
ἀκούομεν — 3 Occ.
ἀκούοντα — 2 Occ.
ἀκούοντας — 6 Occ.
ἀκούοντες — 15 Occ.
ἀκούοντι — 1 Occ.
Ἀκουόντων — 2 Occ.
ἀκούοντος — 2 Occ.
ἀκούουσιν — 9 Occ.
ἀκοῦσαι — 17 Occ.
ἀκούσαντες — 52 Occ.
ἀκουσάντων — 3 Occ.
Ἀκούσας — 33 Occ.
ἀκούσασα — 2 Occ.
ἀκούσασιν — 1 Occ.
ἀκούσατε — 10 Occ.
ἀκουσάτω — 8 Occ.
ἀκουσάτωσαν — 1 Occ.
ἀκούσῃ — 8 Occ.
ἀκούσητε — 5 Occ.
ἀκούσει — 2 Occ.
ἀκούσεσθε — 1 Occ.
ἀκούσετε — 2 Occ.
ἀκούσωσιν — 8 Occ.
Ἀκουσόμεθά — 1 Occ.
ἀκούσονται — 2 Occ.
ἀκούσουσιν — 3 Occ.
ἀκουσθῇ — 4 Occ.
ἀκουσθήσεται — 1 Occ.
ἀκουσθεῖσιν — 1 Occ.
ἤκουεν — 4 Occ.
ἤκουον — 7 Occ.
ἤκουσα — 35 Occ.
ἠκούσαμεν — 10 Occ.
ἤκουσαν — 19 Occ.
ἤκουσάς — 5 Occ.
Ἠκούσατε — 26 Occ.
ἤκουσεν — 17 Occ.
ἠκούσθη — 4 Occ.
Additional Entries
ἀκούων — 13 Occ.
ἀκούωσιν — 1 Occ.
ἀκούομεν — 3 Occ.
ἀκούοντα — 2 Occ.
ἀκούοντας — 6 Occ.
ἀκούοντες — 15 Occ.
ἀκούοντι — 1 Occ.
Ἀκουόντων — 2 Occ.
ἀκούοντος — 2 Occ.
ἀκούουσιν — 9 Occ.
ἀκούσαντες — 52 Occ.
ἀκουσάντων — 3 Occ.
Ἀκούσας — 33 Occ.
ἀκούσασα — 2 Occ.
ἀκούσασιν — 1 Occ.
ἀκούσατε — 10 Occ.
ἀκουσάτω — 8 Occ.
ἀκουσάτωσαν — 1 Occ.
ἀκούσῃ — 8 Occ.
ἀκούσητε — 5 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page