ἀκούσαντες
Englishman's Concordance
ἀκούσαντες (akousantes) — 52 Occurrences

Matthew 2:9 V-APA-NMP
GRK: οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως
NAS: After hearing the king,
KJV: When they had heard the king,
INT: moreover having heard the king

Matthew 12:24 V-APA-NMP
GRK: δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες εἶπον Οὗτος
NAS: But when the Pharisees heard [this], they said,
KJV: when the Pharisees heard [it], they said,
INT: and [the] Pharisees having heard said This [man]

Matthew 14:13 V-APA-NMP
GRK: ἰδίαν καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι
NAS: and when the people heard [of this], they followed
KJV: when the people had heard [thereof], they followed
INT: himself also having heard [of it] the crowds

Matthew 15:12 V-APA-NMP
GRK: οἱ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες τὸν λόγον
NAS: were offended when they heard this
KJV: were offended, after they heard this saying?
INT: the Pharisees having heard the saying

Matthew 17:6 V-APA-NMP
GRK: καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ
NAS: When the disciples heard [this], they fell
KJV: when the disciples heard [it], they fell
INT: And having heard [it] the disciples

Matthew 19:25 V-APA-NMP
GRK: ἀκούσαντες δὲ οἱ
NAS: When the disciples heard [this], they were very
KJV: disciples heard [it], they were exceedingly
INT: having heard this moreover the

Matthew 20:24 V-APA-NMP
GRK: καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα
NAS: And hearing [this], the ten
KJV: when the ten heard [it], they were moved with indignation
INT: And having heard [this] the ten

Matthew 20:30 V-APA-NMP
GRK: τὴν ὁδόν ἀκούσαντες ὅτι Ἰησοῦς
NAS: by the road, hearing that Jesus
KJV: side, when they heard that
INT: the road having heard that Jesus

Matthew 21:45 V-APA-NMP
GRK: Καὶ ἀκούσαντες οἱ ἀρχιερεῖς
NAS: and the Pharisees heard His parables,
KJV: and Pharisees had heard his parables,
INT: And having heard the chief priests

Matthew 22:22 V-APA-NMP
GRK: καὶ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν καὶ
NAS: And hearing [this], they were amazed,
KJV: When they had heard [these words], they marvelled,
INT: And having heard they marveled and

Matthew 22:33 V-APA-NMP
GRK: Καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι
NAS: When the crowds heard [this], they were astonished
KJV: when the multitude heard [this], they were astonished
INT: And having heard the crowds

Matthew 22:34 V-APA-NMP
GRK: δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες ὅτι ἐφίμωσεν
NAS: But when the Pharisees heard that Jesus had silenced
KJV: when the Pharisees had heard that
INT: moreover [the] Pharisees having heard that he had silenced

Matthew 27:47 V-APA-NMP
GRK: ἐκεῖ ἑστηκότων ἀκούσαντες ἔλεγον ὅτι
NAS: there, when they heard it, [began] saying,
KJV: there, when they heard [that], said,
INT: who there were standing having heard said

Mark 3:21 V-APA-NMP
GRK: καὶ ἀκούσαντες οἱ παρ'
NAS: When His own people heard [of] [this], they went
KJV: friends heard [of it], they went out
INT: And having heard [of it] those belonging to

Mark 4:18 V-APA-NMP
GRK: τὸν λόγον ἀκούσαντες
NAS: these are the ones who have heard the word,
KJV: thorns; such as hear the word,
INT: the word having heard

Mark 6:29 V-APA-NMP
GRK: καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ
NAS: When his disciples heard [about this], they came
KJV: disciples heard [of it], they came
INT: And having heard [it] the disciples

Mark 10:41 V-APA-NMP
GRK: καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα
NAS: Hearing [this], the ten began
KJV: when the ten heard [it], they began
INT: And having heard [this] the ten

Mark 14:11 V-APA-NMP
GRK: οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐχάρησαν καὶ
NAS: They were glad when they heard [this], and promised
KJV: And when they heard [it], they were glad,
INT: moreover having heard they rejoiced and

Mark 15:35 V-APA-NMP
GRK: τῶν παρεστηκότων ἀκούσαντες ἔλεγον Ἴδε
NAS: of the bystanders heard it, they [began] saying,
KJV: that stood by, when they heard [it], said,
INT: of those standing by having heard said Behold

Mark 16:11 V-APA-NMP
GRK: κἀκεῖνοι ἀκούσαντες ὅτι ζῇ
NAS: When they heard that He was alive
KJV: And they, when they had heard that
INT: And they having heard that he is alive

Luke 1:66 V-APA-NMP
GRK: πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐν τῇ
NAS: All who heard them kept them in mind,
KJV: all they that heard [them] laid [them] up
INT: all having heard in the

Luke 2:18 V-APA-NMP
GRK: πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν περὶ
NAS: And all who heard it wondered
KJV: all they that heard [it] wondered
INT: all the [ones] having heard marveled concerning

Luke 8:12 V-APA-NMP
GRK: εἰσιν οἱ ἀκούσαντες εἶτα ἔρχεται
NAS: are those who have heard; then
KJV: are they that hear; then
INT: are the [ones] having heard then comes

Luke 8:14 V-APA-NMP
GRK: εἰσιν οἱ ἀκούσαντες καὶ ὑπὸ
NAS: these are the ones who have heard, and as they go on their way
KJV: they, which, when they have heard, go forth,
INT: are they who having heard and under

Luke 8:15 V-APA-NMP
GRK: καὶ ἀγαθῇ ἀκούσαντες τὸν λόγον
NAS: are the ones who have heard the word
KJV: heart, having heard the word,
INT: and good having heard the word

Luke 18:26 V-APA-NMP
GRK: δὲ οἱ ἀκούσαντες Καὶ τίς
NAS: They who heard it said, Then
KJV: And they that heard [it] said, Who
INT: moreover the [ones] having heard then who

Luke 20:16 V-APA-NMP
GRK: ἀμπελῶνα ἄλλοις ἀκούσαντες δὲ εἶπαν
NAS: When they heard it, they said,
KJV: And when they heard [it], they said,
INT: vineyard to others having heard [it] moreover they said

John 5:25 V-APA-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀκούσαντες ζήσουσιν
NAS: of God, and those who hear will live.
KJV: of God: and they that hear shall live.
INT: and those having heard will live

John 6:60 V-APA-NMP
GRK: Πολλοὶ οὖν ἀκούσαντες ἐκ τῶν
NAS: of His disciples, when they heard [this] said,
KJV: disciples, when they had heard [this], said,
INT: Many therefore having heard of the

John 7:40 V-APA-NMP
GRK: ὄχλου οὖν ἀκούσαντες τῶν λόγων
NAS: therefore, when they heard these
KJV: therefore, when they heard this saying,
INT: people therefore having heard the words

John 8:9 V-APA-NMP
GRK: οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐξήρχοντο εἷς
NAS: When they heard it, they [began] to go
KJV: And they which heard [it],
INT: moreover having heard they went out one

John 12:12 V-APA-NMP
GRK: τὴν ἑορτήν ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται
NAS: to the feast, when they heard that Jesus
KJV: the feast, when they heard that
INT: the feast having heard that is coming

Acts 2:37 V-APA-NMP
GRK: Ἀκούσαντες δὲ κατενύγησαν
NAS: Now when they heard [this], they were pierced
KJV: Now when they heard [this], they were pricked
INT: having heard moreover they were pierced

Acts 4:24 V-APA-NMP
GRK: οἱ δὲ ἀκούσαντες ὁμοθυμαδὸν ἦραν
NAS: And when they heard [this], they lifted
KJV: And when they heard that, they lifted up
INT: which moreover having heard with one accord they lifted up

Acts 5:21 V-APA-NMP
GRK: ἀκούσαντες δὲ εἰσῆλθον
NAS: Upon hearing [this], they entered
KJV: And when they heard [that], they entered
INT: having heard moreover they entered

Acts 5:33 V-APA-NMP
GRK: οἱ δὲ ἀκούσαντες διεπρίοντο καὶ
NAS: But when they heard this, they were cut to the quick
KJV: When they heard [that], they were cut
INT: and having heard they were cut [to the heart] and

Acts 8:14 V-APA-NMP
GRK: Ἀκούσαντες δὲ οἱ
NAS: in Jerusalem heard that Samaria
KJV: were at Jerusalem heard that Samaria
INT: having heard moreover the

Acts 9:38 V-APA-NMP
GRK: οἱ μαθηταὶ ἀκούσαντες ὅτι Πέτρος
NAS: the disciples, having heard that Peter
KJV: and the disciples had heard that
INT: the disciples having heard that Peter

Acts 11:18 V-APA-NMP
GRK: ἀκούσαντες δὲ ταῦτα
NAS: When they heard this,
KJV: When they heard these things,
INT: having heard moreover these things

Acts 14:14 V-APA-NMP
GRK: ἀκούσαντες δὲ οἱ
NAS: and Paul heard of it, they tore
KJV: and Paul, heard [of], they rent their
INT: Having heard however the

Acts 16:38 V-APA-NMP
GRK: ἐφοβήθησαν δὲ ἀκούσαντες ὅτι Ῥωμαῖοί
NAS: They were afraid when they heard that they were Romans,
KJV: they feared, when they heard that
INT: they were afraid moreover having heard that Romans

Acts 17:32 V-APA-NMP
GRK: ἀκούσαντες δὲ ἀνάστασιν
NAS: Now when they heard of the resurrection
KJV: And when they heard of the resurrection
INT: having heard of moreover a resurrection

Acts 18:26 V-APA-NMP
GRK: τῇ συναγωγῇ ἀκούσαντες δὲ αὐτοῦ
NAS: and Aquila heard him, they took him aside
KJV: and Priscilla had heard, they took him
INT: the synagogue having heard moreover him

Acts 19:5 V-APA-NMP
GRK: ἀκούσαντες δὲ ἐβαπτίσθησαν
NAS: When they heard this, they were baptized
KJV: When they heard [this], they were baptized
INT: having heard moreover they were baptized

Acts 19:28 V-APA-NMP
GRK: ἀκούσαντες δὲ καὶ
NAS: When they heard [this] and were filled
KJV: And when they heard [these sayings], they were
INT: having heard moreover and

Acts 21:20 V-APA-NMP
GRK: οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐδόξαζον τὸν
NAS: And when they heard it they [began] glorifying
KJV: And when they heard [it], they glorified
INT: those moreover having heard glorified

Acts 22:2 V-APA-NMP
GRK: ἀκούσαντες δὲ ὅτι
NAS: And when they heard that he was addressing
KJV: (And when they heard that he spake
INT: having heard moreover that

Acts 28:15 V-APA-NMP
GRK: οἱ ἀδελφοὶ ἀκούσαντες τὰ περὶ
NAS: And the brethren, when they heard about
KJV: when the brethren heard of
INT: the brothers having heard the things concerning

Ephesians 1:13 V-APA-NMP
GRK: καὶ ὑμεῖς ἀκούσαντες τὸν λόγον
NAS: In Him, you also, after listening to the message
KJV: also [trusted], after that ye heard the word
INT: also you having heard the word

Colossians 1:4 V-APA-NMP
GRK: ἀκούσαντες τὴν πίστιν
NAS: since we heard of your faith in Christ
KJV: Since we heard of your faith
INT: having heard of the faith

Hebrews 3:16 V-APA-NMP
GRK: τίνες γὰρ ἀκούσαντες παρεπίκραναν ἀλλ'
NAS: provoked [Him] when they had heard? Indeed,
KJV: some, when they had heard, did provoke:
INT: some indeed having heard rebelled but

Hebrews 12:19 V-APA-NMP
GRK: ἧς οἱ ἀκούσαντες παρῃτήσαντο μὴ
NAS: [sound was such that] those who heard begged
KJV: which [voice] they that heard intreated
INT: which [voice] the [ones] having heard excused themselves [asking] not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 191
430 Occurrences


ἀκηκόαμεν — 6 Occ.
ἀκηκόασιν — 1 Occ.
ἀκηκόατε — 2 Occ.
ἀκηκοότας — 1 Occ.
Ἄκουε — 1 Occ.
ἀκούει — 14 Occ.
ἀκούειν — 21 Occ.
Ἀκούεις — 4 Occ.
ἀκούεται — 1 Occ.
ἀκούετε — 19 Occ.
ἀκουέτω — 8 Occ.
ἀκούω — 6 Occ.
ἀκούων — 13 Occ.
ἀκούωσιν — 1 Occ.
ἀκούομεν — 3 Occ.
ἀκούοντα — 2 Occ.
ἀκούοντας — 6 Occ.
ἀκούοντες — 15 Occ.
ἀκούοντι — 1 Occ.
Ἀκουόντων — 2 Occ.
ἀκούοντος — 2 Occ.
ἀκούουσιν — 9 Occ.
ἀκοῦσαι — 17 Occ.
ἀκούσαντες — 52 Occ.
ἀκουσάντων — 3 Occ.
Ἀκούσας — 33 Occ.
ἀκούσασα — 2 Occ.
ἀκούσασιν — 1 Occ.
ἀκούσατε — 10 Occ.
ἀκουσάτω — 8 Occ.
ἀκουσάτωσαν — 1 Occ.
ἀκούσῃ — 8 Occ.
ἀκούσητε — 5 Occ.
ἀκούσει — 2 Occ.
ἀκούσεσθε — 1 Occ.
ἀκούσετε — 2 Occ.
ἀκούσωσιν — 8 Occ.
Ἀκουσόμεθά — 1 Occ.
ἀκούσονται — 2 Occ.
ἀκούσουσιν — 3 Occ.
ἀκουσθῇ — 4 Occ.
ἀκουσθήσεται — 1 Occ.
ἀκουσθεῖσιν — 1 Occ.
ἤκουεν — 4 Occ.
ἤκουον — 7 Occ.
ἤκουσα — 35 Occ.
ἠκούσαμεν — 10 Occ.
ἤκουσαν — 19 Occ.
ἤκουσάς — 5 Occ.
Ἠκούσατε — 26 Occ.
ἤκουσεν — 17 Occ.
ἠκούσθη — 4 Occ.
Additional Entries
ἀκούωσιν — 1 Occ.
ἀκούομεν — 3 Occ.
ἀκούοντα — 2 Occ.
ἀκούοντας — 6 Occ.
ἀκούοντες — 15 Occ.
ἀκούοντι — 1 Occ.
Ἀκουόντων — 2 Occ.
ἀκούοντος — 2 Occ.
ἀκούουσιν — 9 Occ.
ἀκοῦσαι — 17 Occ.
ἀκουσάντων — 3 Occ.
Ἀκούσας — 33 Occ.
ἀκούσασα — 2 Occ.
ἀκούσασιν — 1 Occ.
ἀκούσατε — 10 Occ.
ἀκουσάτω — 8 Occ.
ἀκουσάτωσαν — 1 Occ.
ἀκούσῃ — 8 Occ.
ἀκούσητε — 5 Occ.
ἀκούσει — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page