ἀναστάσεως
Englishman's Concordance
ἀναστάσεως (anastaseōs) — 17 Occurrences

Matthew 22:31 N-GFS
GRK: δὲ τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν
NAS: But regarding the resurrection of the dead,
KJV: as touching the resurrection of the dead,
INT: moreover the resurrection of the dead

Luke 20:35 N-GFS
GRK: καὶ τῆς ἀναστάσεως τῆς ἐκ
NAS: to that age and the resurrection from the dead,
KJV: and the resurrection from
INT: and the resurrection which [is] from among

Luke 20:36 N-GFS
GRK: θεοῦ τῆς ἀναστάσεως υἱοὶ ὄντες
NAS: being sons of the resurrection.
KJV: the children of the resurrection.
INT: of God of the resurrection sons being

Acts 1:22 N-GFS
GRK: μάρτυρα τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ σὺν
NAS: a witness with us of His resurrection.
KJV: us of his resurrection.
INT: a witness of the resurrection of him with

Acts 2:31 N-GFS
GRK: περὶ τῆς ἀναστάσεως τοῦ χριστοῦ
NAS: and spoke of the resurrection of the Christ,
KJV: of the resurrection of Christ,
INT: concerning the resurrection of the Christ

Acts 4:33 N-GFS
GRK: Ἰησοῦ τῆς ἀναστάσεως χάρις τε
NAS: testimony to the resurrection of the Lord
KJV: witness of the resurrection of the Lord
INT: Jesus of the resurrection grace moreover

Acts 23:6 N-GFS
GRK: ἐλπίδος καὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ
NAS: for the hope and resurrection of the dead!
KJV: and resurrection of the dead
INT: [the] hope and resurrection of [the] dead I

Acts 24:21 N-GFS
GRK: ὅτι Περὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ
NAS: among them, 'For the resurrection of the dead
KJV: Touching the resurrection of the dead
INT: Concerning [the] resurrection of [the] dead I

Acts 26:23 N-GFS
GRK: πρῶτος ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν φῶς
NAS: [and] that by reason of [His] resurrection from the dead
KJV: he should be the first that should rise from
INT: first through resurrection of [the] dead light

Romans 1:4 N-GFS
GRK: ἁγιωσύνης ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν Ἰησοῦ
NAS: with power by the resurrection from the dead,
KJV: by the resurrection from the dead:
INT: of holiness by resurrection of [the] dead Jesus

Romans 6:5 N-GFS
GRK: καὶ τῆς ἀναστάσεως ἐσόμεθα
NAS: we shall also be [in the likeness] of His resurrection,
KJV: also [in the likeness] of [his] resurrection:
INT: also of the resurrection we will be

Philippians 3:10 N-GFS
GRK: δύναμιν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ καὶ
NAS: Him and the power of His resurrection and the fellowship
KJV: of his resurrection, and
INT: power of the resurrection of him and

Hebrews 6:2 N-GFS
GRK: τε χειρῶν ἀναστάσεως τε νεκρῶν
NAS: on of hands, and the resurrection of the dead
KJV: and of resurrection of the dead,
INT: moreover of hands of resurrection moreover of [the] dead

Hebrews 11:35 N-GFS
GRK: γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τοὺς νεκροὺς
NAS: [back] their dead by resurrection; and others
KJV: a better resurrection:
INT: women by resurrection the dead

Hebrews 11:35 N-GFS
GRK: ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν
NAS: a better resurrection;
INT: that a better resurrection they might obtain

1 Peter 1:3 N-GFS
GRK: ζῶσαν δι' ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: through the resurrection of Jesus
KJV: by the resurrection of Jesus
INT: living through [the] resurrection of Jesus Christ

1 Peter 3:21 N-GFS
GRK: θεόν δι' ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: through the resurrection of Jesus
KJV: by the resurrection of Jesus
INT: God by [the] resurrection of Jesus Christ

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page