386. ἀνάστασις (anastasis)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 386. ἀνάστασις (anastasis) — 42 Occurrences

Matthew 22:23 N-AFS
GRK: μὴ εἶναι ἀνάστασιν καὶ ἐπηρώτησαν
NAS: there is no resurrection) came
KJV: no resurrection, and
INT: not there is a resurrection and they questioned

Matthew 22:28 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἀναστάσει οὖν τίνος
NAS: In the resurrection, therefore, whose
KJV: in the resurrection whose
INT: In the resurrection therefore of which

Matthew 22:30 N-DFS
GRK: γὰρ τῇ ἀναστάσει οὔτε γαμοῦσιν
NAS: For in the resurrection they neither
KJV: in the resurrection they neither
INT: indeed the resurrection neither do they marry

Matthew 22:31 N-GFS
GRK: δὲ τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν
NAS: But regarding the resurrection of the dead,
KJV: as touching the resurrection of the dead,
INT: moreover the resurrection of the dead

Mark 12:18 N-AFS
GRK: οἵτινες λέγουσιν ἀνάστασιν μὴ εἶναι
NAS: that there is no resurrection) came
KJV: no resurrection; and
INT: who say a resurrection not there is

Mark 12:23 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἀναστάσει ὅταν ἀναστῶσιν
NAS: In the resurrection, when
KJV: In the resurrection therefore, when
INT: in the resurrection when they rise

Luke 2:34 N-AFS
GRK: πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν
NAS: for the fall and rise of many
KJV: the fall and rising again of many in
INT: fall and rising up of many in

Luke 14:14 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἀναστάσει τῶν δικαίων
NAS: you; for you will be repaid at the resurrection of the righteous.
KJV: at the resurrection of the just.
INT: in the resurrection of the righteous

Luke 20:27 N-AFS
GRK: οἱ ἀντιλέγοντες ἀνάστασιν μὴ εἶναι
NAS: that there is no resurrection),
KJV: any resurrection; and they asked
INT: who deny a resurrection not there is

Luke 20:33 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἀναστάσει τίνος αὐτῶν
NAS: In the resurrection therefore, which
KJV: in the resurrection whose
INT: in the resurrection of which of them

Luke 20:35 N-GFS
GRK: καὶ τῆς ἀναστάσεως τῆς ἐκ
NAS: to that age and the resurrection from the dead,
KJV: and the resurrection from
INT: and the resurrection which [is] from among

Luke 20:36 N-GFS
GRK: θεοῦ τῆς ἀναστάσεως υἱοὶ ὄντες
NAS: being sons of the resurrection.
KJV: the children of the resurrection.
INT: of God of the resurrection sons being

John 5:29 N-AFS
GRK: ποιήσαντες εἰς ἀνάστασιν ζωῆς οἱ
NAS: the good [deeds] to a resurrection of life,
KJV: unto the resurrection of life;
INT: having practiced to a resurrection of life those

John 5:29 N-AFS
GRK: πράξαντες εἰς ἀνάστασιν κρίσεως
NAS: the evil [deeds] to a resurrection of judgment.
KJV: unto the resurrection of damnation.
INT: having done to a resurrection of judgment

John 11:24 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἀναστάσει ἐν τῇ
NAS: that he will rise again in the resurrection on the last
KJV: in the resurrection at
INT: in the resurrection in the

John 11:25 N-NFS
GRK: εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ
NAS: to her, I am the resurrection and the life;
KJV: I am the resurrection, and the life:
INT: am the resurrection and the

Acts 1:22 N-GFS
GRK: μάρτυρα τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ σὺν
NAS: a witness with us of His resurrection.
KJV: us of his resurrection.
INT: a witness of the resurrection of him with

Acts 2:31 N-GFS
GRK: περὶ τῆς ἀναστάσεως τοῦ χριστοῦ
NAS: and spoke of the resurrection of the Christ,
KJV: of the resurrection of Christ,
INT: concerning the resurrection of the Christ

Acts 4:2 N-AFS
GRK: Ἰησοῦ τὴν ἀνάστασιν τὴν ἐκ
NAS: in Jesus the resurrection from the dead.
KJV: Jesus the resurrection from
INT: Jesus the resurrection which [is] from among

Acts 4:33 N-GFS
GRK: Ἰησοῦ τῆς ἀναστάσεως χάρις τε
NAS: testimony to the resurrection of the Lord
KJV: witness of the resurrection of the Lord
INT: Jesus of the resurrection grace moreover

Acts 17:18 N-AFS
GRK: καὶ τὴν ἀνάστασιν εὐηγγελίζετο
NAS: Jesus and the resurrection.
KJV: Jesus, and the resurrection.
INT: and the resurrection he proclaimed the gospel

Acts 17:32 N-AFS
GRK: ἀκούσαντες δὲ ἀνάστασιν νεκρῶν οἱ
NAS: when they heard of the resurrection of the dead,
KJV: when they heard of the resurrection of the dead,
INT: having heard of moreover a resurrection of [the] dead some

Acts 23:6 N-GFS
GRK: ἐλπίδος καὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ
NAS: for the hope and resurrection of the dead!
KJV: and resurrection of the dead
INT: [the] hope and resurrection of [the] dead I

Acts 23:8 N-AFS
GRK: μὴ εἶναι ἀνάστασιν μήτε ἄγγελον
NAS: that there is no resurrection, nor
KJV: no resurrection, neither
INT: not there is resurrection nor angel

Acts 24:15 N-AFS
GRK: οὗτοι προσδέχονται ἀνάστασιν μέλλειν ἔσεσθαι
NAS: that there shall certainly be a resurrection of both
KJV: that there shall be a resurrection of the dead,
INT: themselves receive [that] a resurrection is about to be

Acts 24:21 N-GFS
GRK: ὅτι Περὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ
NAS: among them, 'For the resurrection of the dead
KJV: Touching the resurrection of the dead
INT: Concerning [the] resurrection of [the] dead I

Acts 26:23 N-GFS
GRK: πρῶτος ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν φῶς
NAS: [and] that by reason of [His] resurrection from the dead
KJV: he should be the first that should rise from
INT: first through resurrection of [the] dead light

Romans 1:4 N-GFS
GRK: ἁγιωσύνης ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν Ἰησοῦ
NAS: with power by the resurrection from the dead,
KJV: by the resurrection from the dead:
INT: of holiness by resurrection of [the] dead Jesus

Romans 6:5 N-GFS
GRK: καὶ τῆς ἀναστάσεως ἐσόμεθα
NAS: we shall also be [in the likeness] of His resurrection,
KJV: also [in the likeness] of [his] resurrection:
INT: also of the resurrection we will be

1 Corinthians 15:12 N-NFS
GRK: τινὲς ὅτι ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ
NAS: that there is no resurrection of the dead?
KJV: there is no resurrection of the dead?
INT: some that a resurrection of [the] dead not

1 Corinthians 15:13 N-NFS
GRK: εἰ δὲ ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ
NAS: there is no resurrection of the dead,
KJV: no resurrection of the dead,
INT: if however a resurrection of [the] dead not

1 Corinthians 15:21 N-NFS
GRK: δι' ἀνθρώπου ἀνάστασις νεκρῶν
NAS: also [came] the resurrection of the dead.
KJV: [came] also the resurrection of the dead.
INT: by man resurrection of [the] dead

1 Corinthians 15:42 N-NFS
GRK: καὶ ἡ ἀνάστασις τῶν νεκρῶν
NAS: also is the resurrection of the dead.
KJV: also [is] the resurrection of the dead.
INT: also [is] the resurrection of the dead

Philippians 3:10 N-GFS
GRK: δύναμιν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ καὶ
NAS: Him and the power of His resurrection and the fellowship
KJV: of his resurrection, and
INT: power of the resurrection of him and

2 Timothy 2:18 N-AFS
GRK: λέγοντες τὴν ἀνάστασιν ἤδη γεγονέναι
NAS: saying that the resurrection has already
KJV: saying that the resurrection is past
INT: asserting the resurrection already to have taken place

Hebrews 6:2 N-GFS
GRK: τε χειρῶν ἀναστάσεως τε νεκρῶν
NAS: on of hands, and the resurrection of the dead
KJV: and of resurrection of the dead,
INT: moreover of hands of resurrection moreover of [the] dead

Hebrews 11:35 N-GFS
GRK: γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τοὺς νεκροὺς
NAS: [back] their dead by resurrection; and others
KJV: a better resurrection:
INT: women by resurrection the dead

Hebrews 11:35 N-GFS
GRK: ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν
NAS: a better resurrection;
INT: that a better resurrection they might obtain

1 Peter 1:3 N-GFS
GRK: ζῶσαν δι' ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: through the resurrection of Jesus
KJV: by the resurrection of Jesus
INT: living through [the] resurrection of Jesus Christ

1 Peter 3:21 N-GFS
GRK: θεόν δι' ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: through the resurrection of Jesus
KJV: by the resurrection of Jesus
INT: God by [the] resurrection of Jesus Christ

Revelation 20:5 N-NFS
GRK: αὕτη ἡ ἀνάστασις ἡ πρώτη
NAS: This is the first resurrection.
KJV: This [is] the first resurrection.
INT: This [is] the resurrection first

Revelation 20:6 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἀναστάσει τῇ πρώτῃ
NAS: in the first resurrection; over
KJV: in the first resurrection: on such
INT: in the resurrection first

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page